Skarv-området

Suksess med leting i området i 2019 ga nye perspektiver på geologien omkring Skarv, noe som har gitt nye ideer til boremål i årene framover. Flere prosjekter på energioptimalisering førte til reduserte kostnader og lavere CO2-utslipp.

FRA NEDGANG TIL ØKT PRODUKSJON

Ambisjonen for Skarv-området er en vesentlig økning i estimert produksjon fram til 2045.

Letebrønnen Ørn ble boret av operatøren Equinor i tredje kvartal, med leteteamet fra Aker BP som en aktiv bidragsyter. Brønnen førte til et av de største gassfunnene på norsk sokkel dette året. Kun få uker senere ble Shrek-brønnen boret av operatøren PGNiG, hvor volumene viste seg å være dobbelt så store som estimatene.

Det har vært et fantastisk år for Skarv, med høy oppetid og to nye funn. Vi har hatt god framdrift med utvikling av prosjekter og i arbeidet med å redusere CO2-utslippene fra driften. Samtidig har produksjonseffektiviteten vært rekordhøy. Sammen med våre lisenspartnere har vi utviklet et solid strategisk grunnlag for framtiden på Skarv.

Ine Dolve
Direktør for Skarvfeltet

FULL GASS FOR ÆRFUGL

Boringen av den første produksjonsbrønnen på Ærfugl fase 1 markerte starten på en aktiv periode for feltet. Dette var den første nye produksjonsbrønnen på Skarv på seks år. Det vil bli boret tre produksjonsbrønner til i løpet av 2020. Den økte produksjonen fra Ærfugl vil snu kurven fra nedgang til økning mot platåproduksjon.

I november besluttet partnerne i Ærfugl å gjennomføre fase 2 av prosjektet, tre år tidligere enn opprinnelig planlagt. Ærfugl-feltet er et av de mest lønnsomme utbyggingsprosjektene på norsk sokkel, med en balansepris på ca. 15 dollar per fat.

Parallelt med utbyggingen av Ærfugl fase 1 har det pågått arbeid for å øke kapasiteten for prosessering av gass på Skarv. Modifisering av anlegget vil bidra til at kapasiteten øker med over 15 prosent.

En omorganisering av verdikjeden gjennom strategiske partnerskap og allianser er en viktig del av Aker BPs strategi. Alliansene innenfor undervannsinstallasjon, modifikasjoner og boring og brønn bidrar til Ærfugl-prosjektet.

Production 2019

22,3
m b o e p d (net)

Production Efficiency

96 %
Production start: 2012

VELLYKKET ENERGIEFFEKTIVISERING

Aker BP har satt ambisiøse mål om å redusere både driftskostnader og CO2-utslipp fra Skarv med 30 prosent, sammenlignet med nivået i 2018.

I løpet av 2019 har teamene både på land og offshore jobbet med ulike tiltak for energieffektivisering. Redusert eksporttrykk og optimalisering av kraftforbruket på Skarv har gjort det mulig å redusere de årlige CO2-utslippene med 22.000 tonn og kostnadene med 19 millioner kroner.

VIDREUTVIKLING AV GRÅSEL

Aker BP har i 2019 jobbet intenst med å utvikle Gråsel-funnet til et robust og lønnsomt prosjekt. Gråsel-funnet ble gjort i 1998. I dette prosjektet planlegger vi å bruke eksisterende infrastruktur for å gjøre utbyggingsomfanget minst mulig. Dette har gjort det mulig å utvikle et svært konkurransedyktig prosjekt med lav balansepris. Aker BP planlegger å starte utbyggingen av Gråsel i 2020.

Highlights from 2019

 • 1. mars

  Installering av ny elektrisk motor for gassinjeksjonskompressoren på Skarv FPSO

 • Mai

  Partnerne i lisensen bestemmer seg for å fortsette med konseptutviklingen for Gråsel-prosjektet

 • August

  Boring av letebrønnen Vågår

 • September

  Installering av undervannsstrukturer og produksjonsutstyr på Ærfugl

 • September

  Operatøren Equinor gjør gassfunn i letebrønnen Ørn, nord for Skarv. Aker BP har en eierandel på 30 prosent i lisensen

 • Oktober

  Boring av den første produksjonsbrønnen på Ærfugl

 • Oktober

  Operatøren PGNiG gjør oljefunn i letebrønnen Shrek. Aker BP eier 30 prosent av lisensen

 • 11. november

  Beslutning om å gjennomføre fase 2 i Ærfugl-prosjektet