Hvem er vi

Aker BP driver med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. 

Vi er operatør for seks feltsentre: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula og Valhall, samt medeier i Johan Sverdrup. 

Hovedkontoret er på Fornebu, utenfor Oslo. Selskapet har også kontorlokasjoner i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.  

Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker ‘AKRBP’. 

Vi produserer energi som verden trenger, og skaper verdier for det norske samfunnet og aksjonærene våre.

Nøkkelinformasjon (2022)

Administrerende direktør
Karl Johnny Hersvik

Eierskap
Aker ASA (21,2 %)
BP (15,9 %)
Nemesia (14,4 %)
Øvrige eiere (48,7 %)

Medarbeidere
2 355

Produksjon
~400 tusen fat
oljeekvivalenter per dag

Lisenser
183

Inntekter
8 291 USD
millioner (EBITDA) 

Aker BP skal være blant operatørene som har lavest utslipp av CO2

Verdier

Våre verdier er søkende, ansvarlig, forutsigbar, engasjert og respektfull.

Vi setter alltid sikkerheten først.
Vi er nysgjerrige og søkende etter nye og bedre løsninger.
Vi skaper verdier for våre eiere og samfunnet.
Vi har høye etiske standarder.
Vi verdsetter mangfold og respekterer våre kollegaer og samarbeidspartnere.

Etikk og etterlevelse

Våre etiske retningslinjer er vår rettesnor for å oppnå kvalitet i alt vi gjør. Retningslinjene er et av våre viktigste styrende dokumenter, som setter forventninger til akseptabel adferd, og som skal sikre at vi opptrer på en ærlig og forsvarlig måte, i tråd med relevante lover og regler. Retningslinjene er obligatoriske for alle ansatte og de som opptrer på våre vegne.

I Aker BP har vi nulltoleranse for korrupsjon, og våre retningslinjer for anti-korrupsjon forklarer hvordan vi kan redusere risiko for korrupsjon og annen uetisk adferd.

Vi støtter internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidstakerrettigheter som er beskrevet og forankret i våre retningslinjer for menneskerettigheter.

Vi er opptatt av å opptre korrekt, og det er viktig for oss å bli varslet om adferd som er i strid med verdiene våre, de etiske retningslinjene, eller lover og regler. Vi oppfordrer både ansatte og eksterne aktører til å melde kritikkverdige forhold via vår varslingskanal.

I Aker BP skal vi leve opp til verdiene og omdømmet vårt. En robust, rettferdig og etisk ansvarlig forretningspraksis er avgjørende for at vi skal lykkes.

Strategi

Strategiske mål

Oppetid
over 95 %

CO2-intensitet
under 4 kg/boe

Produksjonskostnader
under 7 USD/boe

Ingen
uønskede hendelser

Best på drift

Effektiv drift er bærebjelken i alt vi gjør. En solid driftsmodell skaper grunnlaget for videre vekst.

Sikker og effektiv drift

Effektiv drift gir reduserte kostnader, økt produksjon og bedre sikkerhet.

Integrerte operasjoner

Vi jobber på tvers av selskapet med forbedring av prosesser og utvikling av digitale verktøy.

Aker BP-modellen

Vi skal realisere maksimal verdi av feltene våre gjennom de fem byggesteinene i Aker BP-modellen.

Aker BP-modellen

Aker BP bidrar til å endre olje- og gassindustrien gjennom digitalisering og arbeid i allianser. Vi utfordrer og jobber hele tiden for å øke verdiskapningen fra feltene våre. Aker BP-modellen består av fem ledd:

 • Verdiskapende oppkjøp og sammenslåinger
 • Nysgjerrige og kompetente team, med en kultur for å øke verdien av feltene våre
 • Innføring av ny teknologi og digitale løsninger, vilje til å investere i feltutvikling
 • En standardisert, effektiv driftsmodell
 • Tilnærming til leverandørkjeden: Allianser, strategiske partnerskap og fleksible forretningsmodeller

Finansiell styrke

Vi skal sikre finansiell fleksibilitet og høy kredittverdighet. (Investment Grade)

Sterk finansiell balanse

Netto gjeld < 1,5 x EBITDAX

Finansiell kapasitet

Minimum 2 milliarder dollar i likviditetsreserver

Verdidrevet vekst

Vi skal øke produksjonen fra porteføljen vår, og prosjektene skal være lønnsomme ved en oljepris på under 30 dollar fatet.

Vi vil modne porteføljen av tidligfaseprosjekter, og ta endelige investeringsbeslutninger for mange av dem innen 2022. Samtidig skal vi være motstandsdyktige mot svingninger i olje- og gasspriser. Vi planlegger å øke den daglige produksjonen betydelig i løpet av de neste ti årene.

Bygge ut en solid vekstportefølje

> 500 mmboe ikke-sanksjonerte ressurser

Vi har en stor portefølje av vekstalternativer som spenner fra IOR-muligheter til nye feltutviklinger.

Motstandskraft mot prissvingninger

<30 USD / bbl som investeringskriterium

Dette sikrer motstandskraft for prissvingninger i markedet.

Bidra til det grønne skiftet

Aker BP er et oljeselskap. Selv om vi ikke kan påvirke sluttforbruket av fossilt brensel, har vi en viktig rolle å spille i overgangen til å bruke mer bærekraftig energi.

Aker BPs klimastrategi er integrert i våre forretningsbeslutninger, og vi bidrar gjennom:

Reduksjon av egne utslipp

Utslippsintensiteten vår skal fortsatt være vesentlig lavere enn gjennomsnittet i den globale industrien.

Returnere verdi

Disse midlene kan
eierne våre og myndighetene investere i det grønne skiftet.

Støtte utviklingen av grønne teknologier

Vi skal bidra til å forme løsninger og støtte etablering av ny industri.

Dele kunnskap og løsninger

Vi vil dele data, erfaring og løsninger med resten av bransjen og andre industrier.

Vi skal endre olje- og gassnæringen

Aker BP er et rendyrket oppstrøms olje- og gasselskap.

Oljen og gassen vi utvinner brukes til energi som verden trenger og bidrar med råstoff til en rekke produkter vi omgir oss med i våre daglige liv.
Dette skaper arbeidsplasser og verdier til eiere og samfunnet.
Vi er stolte av hvem vi er, og hva vi gjør.

Energi er uløselig knyttet til livene som mennesker over hele verden lever.
Derfor påvirker en global omveltning i energikjeden oss alle.
Disse endringene krever massiv finansiering.
Det samme gjør nye næringer og arbeidsplasser.
Samtidig vil vi sikre velferdssamfunnet.
Dette er en enorm utfordring.

Olje og gass er en felles naturressurs som har skapt vår nasjonale formue og lagt grunnlag for velferdssamfunnet i Norge, men olje- og gassnæringen må forstå alvoret i dagens situasjon. Fellesskapets verdier må forvaltes på en måte som gir mer tilbake til samfunnet.

Derfor skal vi aktivt bidra til å endre denne næringen.

Vi skal gå i bresjen for at de som forvalter fellesskapets ressurser samarbeider.
Vi skal legge grunnlaget for at nye virksomheter kan vokse frem.
Vi skal redusere egne utslipp.
Og vi skal øke lønnsomheten.

Vi skaper

Å forvalte en felles naturressurs betyr at vi også forvalter tilliten som er vist oss.
Vi er det ansvaret bevisst. Derfor skaper vi mest mulig verdier ved å utnytte ressursene optimalt, ha lave kostnader og lite utslipp.

For å klare dette forsøker vi alltid å prestere bedre enn forrige gang, alltid å yte vårt beste, alltid å søke forbedring. 

Dette gjør oss til et attraktivt investeringsobjekt, som gir aksjeeierne god avkastning og selskapet tilgang på kapital. Slik legger vi grunnlaget for videre vekst.

Resultatet kommer gjennom økt produksjon og høyere lønnsomhet – selv på lave oljepriser.   

Vi vet at de mest verdifulle og reneste fatene er de som kan produseres gjennom dagens infrastruktur. Derfor leter vi mest rundt eksisterende felt.
Dette gjør at vår modell for økt verdiskaping kan videreføres ved å utvikle nye og kjøpe eksisterende kvalitetsfelt.

Slik skal vi vokse videre og gjøre Aker BP-modellen til fremtidens beste metode for produksjon av olje og gass.

Vi lærer

Aker BP har røtter som strekker seg tilbake til begynnelsen av det norske oljeeventyret.

Våre hovedeiere, Aker og BP, har drevet industriutvikling i over hundre år.
Å forvalte denne stolte historien er et samfunnsansvar som forplikter.

Som et resultat av dette skal vår verdiskaping skje på en bærekraftig og sikker måte.
Når vi legger fremtidsplaner, er det fundamentert på lærdom fra fortiden. Vår historie og kompetanse gir oss innsikt i morgendagens løsninger.

Når vi nå ser inn i fremtiden forventer vi raske og fundamentale forandringer.
Vi forbereder oss på den nye dynamikken ved å være fleksible og endringsdyktige.

Resultatene vi har oppnådd og feilene vi har lært av, har utviklet selskapet, hver enkelt av oss og fellesskapet som vi er en del av.

Vår hverdag er derfor ikke kun en jobb, men også en kontinuerlig utdanning.

Vi samarbeider

Vi løser store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje og ny digital teknologi med kompetansen til kreative problemløsere. Hos oss arbeider programmereren med petroleumsingeniøren og robotikkeksperten sammen med vedlikeholdsarbeideren.

Data og løsninger deles i det økosystemet vi er en del av. Slik effektiviseres verdikjeden, nye måter å arbeide på oppstår, og verdiskapingen øker. Det har høstet internasjonal anerkjennelse at våre alliansepartnere er så integrert i et langsiktig perspektiv.  Denne filosofien har resultert i oppstartsselskaper som kan spre globale løsninger.

Vi gjør like ting likt og setter standarden for sikker og kostnadseffektiv drift.

Sammen utfordrer vi vedtatte sannheter. Samtidig utvikler vi oss selv, selskapet og industrien.

Det er ikke dem og oss. Det er vi. 

Vi bidrar

Vi er stolte av det vi har klart å få til, og det er med stolthet vi gyver løs på nye mål. 

Samtidig står verden overfor alvorlige klimaendringer.
Vår åpenhet gjør at vi ikke er redd for å si at vi er en del av problemet, ei heller er vi redd for å si at vi er en del av løsningen.

Det er ingen tvil om at verden skal bli mindre avhengig av fossil energi.
Olje- og gassproduksjon og lavutslippssamfunnet må likevel leve side om side i flere tiår fremover. I alle relevante scenarier for å nå Paris-avtalen vil petroleum spille en rolle.

Vi mener at de som produserer olje og gass med lavest utslipp og lavest kostnader blir morgendagens vinnere. Det er hva vi sikter mot, og vi starter med å redusere våre egne utslipp.

Verdiskapingen vi står for tilfører våre eiere kapital. De investerer i fornybar energi og nye næringer.

Nyetablerte selskaper samarbeider med oss. Vi deler kunnskap og erfaring, slik at ny industri kan vokse frem. Tilbake får vi tilgang til fremtidsrettede løsninger og teknologi. Dette gjør at vi kan bedre lønnsomheten og redusere utslippene.   

Skatteinntektene fra oss er ikke bare viktig for velferdssamfunnet, men også avgjørende for overgangen til fornybarsamfunnet.

Slik bidrar vi og oljenæringen til å finansiere det grønne skiftet.

Vi skal bli det ledende lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel gjennom effektivt arbeid i allianser, bruk av ny teknologi og kontinuerlige forbedringer.

Allianser

Aker BP restrukturerer verdikjeden. Gjennom allianser med strategiske partnere endrer vi måten vi jobber på.  Partnerskapene jobber som en egen organisasjon, og gjennomfører prosjektene raskere og bedre.  

Formålet med alliansemodellen er å skape verdi for alliansepartnerne gjennom langsiktig samarbeid.

Aker BP jobber med strategiske partnere i seks allianser. Hensikten er å planlegge og gjennomføre utbygginger og boreoperasjoner på en sikker og kostnadseffektiv måte, og sette en ny standard for leveranser på den norske sokkelen.  

Hver allianse er satt sammen for å løse spesifikke oppgaver, og utnytte potensialet i prosjektet bedre. Resultatet er at vi bruker færre ingeniørtimer og reduserer både kostnader og gjennomføringstid i prosjektene.  

Å bygge sterke, langsiktige relasjoner med alliansepartnere fremmer tillit, kontinuerlig læring og delt suksess. Vi forbedrer kvaliteten samtidig som vi reduserer tid og kostnader. Dette skaper verdi for alle alliansepartnerne.

Ragnhild Abercrombie
VP D&W – Operations Intervention Alliance

Aker BPs allianser 

 • Subsea-alliansen mellom Aker BP, Subsea 7 og OneSubsea 
 • Plattformalliansen (fixed facility) mellom Aker BP, Siemens, Aker Solutions og ABB
 • Modifikasjonsalliansen mellom Aker BP og Aker Solutions 
 • Alliansen for oppjekkbare rigger mellom Aker BP, Noble og Halliburton 
 • Alliansen for halvt nedsenkbare rigger mellom Aker BP, Odfjell Drilling og Halliburton 
 • Brønnintervensjon- og stimuleringsallianse mellom Aker BP, SLB og Stimwell Services

Alliansemodellen