Etiske retningslinjer

Våre verdier

Aker BPs mål er å skape fremtidens lete- og produksjonsselskap. Vi er det vi gjør. Kvalitet er ikke noe som oppnås med en enkeltstående handling, men som en vane. Vårt system for selskapsstyring (Business Management System) angir som mål at alle ansatte skal opptre i henhold til våre kjerneverdier, som er uttrykt i et sett prinsipper og retningslinjer.

Brev fra administrerende direktør

Kjære kolleger,

Kvalitet er ikke en handling, men en vane. Det å ha en robust, rettferdig og etisk ansvarlig forretningspraksis på alle områder i Aker BP er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Disse etiske retningslinjene er vår rettesnor for å oppnå kvalitet i alt vi gjør. Retningslinjene er også en offentlig erklæring om at vi som selskap og hver enkelt av oss er opptatt av å gjøre det som er riktig i virksomheten vår.

Disse etiske retningslinjene er obligatorisk lesing for alle ansatte i Aker BP og alle de som opptrer på våre vegne. Vi har nulltoleranse for korrupsjon i Aker BP, og vi er opptatt av å leve opp til våre verdier og vårt omdømme som en kompetent, pålitelig og ansvarlig aktør. Dette omdømmet avhenger av at verdiene og forpliktelsene som er angitt i disse retningslinjene sitter i ryggmargen. Jeg vil derfor be dere om å gjøre følgende:

For det første må du gjøre deg kjent med retningslinjene, og etterleve forventningene som settes til deg i alle aspekter av ditt arbeid, ikke minst i forhold til våre forretningspartnere.

For det andre må du, hvis du er i tvil om hva som er riktig å gjøre i en gitt situasjon, søke råd fra din linjeleder, selskapets compliance eller juridiske avdeling.

Til slutt må du alltid si fra hvis du blir oppmerksom på atferd som er i strid med verdiene våre, eller dersom du mistenker et brudd på disse etiske retningslinjene.

Karl Johnny Hersvik
Juli, 2023

3 Forstå retningslinjene

3.1 Formål

Aker BPs etiske retningslinjer («retningslinjer») er vår offentlige forpliktelse om at vi skal utføre vår forretningsvirksomhet med integritet. Retningslinjene har som mål å bygge tillit og vise at vi ønsker å være et respektert selskap som nyter stor tillit. Retningslinjene er vårt viktigste styringsverktøy og skal være en ressurs som kan hjelpe Aker BPs representanter til å opptre i samsvar med selskapets kjerneverdier. De har blant annet referanser til relevante prinsipper, prosesser og prosedyrer i Aker BP, og andre nyttige ressurser og verktøy som gir ytterligere og mer detaljert veiledning når det gjelder forventet forretningsatferd. Sammen med retningslinjene danner disse Aker BPs styringssystem (BMS). Retningslinjene dekker ikke alle eventualiteter. Derfor må dere som Aker BP-representanter utvise skjønn og søke ytterligere råd dersom dere har spørsmål, eller om dere er i tvil om hva som er riktig i en gitt situasjon.

3.2 Virkeområde

Retningslinjene gjelder for Aker BPs styremedlemmer, ledere og medarbeidere, og også for de som opptrer for eller på vegne av Aker BP, herunder innleid personell, konsulenter, agenter og andre mellomledd («Aker BP-representanter»). Retningslinjene gir Aker BP-representantene den veiledning og støtte som trengs for å utføre Aker BPs virksomhet på en ansvarlig måte og i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter, i tillegg til internasjonalt aksepterte retningslinjer, konvensjoner eller lignende knyttet til korrupsjon, hvitvasking, svindel, slaveri, miljøvern, menneskerettigheter eller lignende aktiviteter («gjeldende regelverk»).

Aker BP har mange ulike typer forretningsrelasjoner. Vi omtaler de selskapene, organisasjonene og enkeltpersonene vi gjør forretninger med som «forretningspartnere». Dette omfatter partnere i opererte lisenser, joint venture-partnere, selskaper og enkeltpersoner som opptrer på vegne av Aker BP, slik som for eksempel agenter,
distributører og andre mellomledd, i tillegg til leverandører, underleverandører og alle andre tredjeparter vi har kontrakt eller andre typer forretningsrelasjoner med. Vår forpliktelse til å utføre vår forretningsvirksomhet med integritet gjelder tilsvarende for alle våre forretningsrelasjoner med alle våre forretningspartnere.

3.3 Ansvar og implementering

Alle Aker BP-representanter godtar at de må respektere og følge Aker BPs forpliktelse til å utføre vår forretningsvirksomhet med integritet, ved å følge disse retningslinjene og gjeldende regelverk. Om dette ikke blir gjort vil det anses som tjenesteforsømmelse, som kan føre til iverksettelse av disiplinærtiltak – blant annet oppsigelse – og tilfellet kan bli rapportert til myndighetene.

Eier og godkjenner av retningslinjene er styret i Aker BP. Selskapets Lead Compliance Officer er funksjonell eier, og ansvarlig for vedlikehold, kommunikasjon og oppfølging av retningslinjene, inkludert å implementere endringer i gjeldende regelverk. Aker BPs administrerende direktør er den som i siste instans har ansvaret for implementeringen av retningslinjene, og for å følge med på om de brukes effektivt. Aker BPs administrerende direktør må godkjenne alle avvik fra retningslinjene.

3.4 Erklæring om etterlevelse

Som ansatt (gjelder også midlertidig personell) og/eller styremedlem i Aker BP vil du årlig bli bedt om å bekrefte, ved å undertegne en erklæring om etterlevelse, at du har lest og gjort deg kjent med disse retningslinjene, og at du i året som har gått har utført arbeidet og ansvarsoppgavene dine i samsvar med kravene i retningslinjene.

Leverandører, underleverandører, representanter og andre kontraktspartnere knyttet til Aker BP forventes å ha etiske standarder som samsvarer med disse retningslinjene, og skal også undertegne erklæringer som bekrefter at kravene som framgår av retningslinjene blir fulgt.

Aker BP-representanters ansvarsoppgaver

 • Les og gjør deg kjent med retningslinjene, i tillegg til andre relevante prinsipper, prosesser og prosedyrer i Aker BP
 • Opptre trygt, ansvarlig og med integritet, og på en måte som er i samsvar med Aker BPs kjerneverdier, disse retningslinjene og gjeldende regelverk
 • Hvis du er i tvil om hva som er riktig å gjøre, spør din linjeleder og diskuter problemstillingen åpent
 • Ta opp spørsmål og bekymringer dersom du blir oppmerksom på mulige brudd på retningslinjene eller gjeldende regelverk
 • Delta på obligatorisk opplæring i etikk og compliance
 • I tilfelle revisjon skal du samarbeide fullt ut i de undersøkelsene som gjøres
 • Hvis det er forskjell mellom et lovkrav og disse retningslinjene, skal du forholde deg til den strengeste standarden

Utvidet lederansvar

 • Gå foran med et godt eksempel, og vær en rollemodell for medlemmene i teamet ditt
 • Fremsnakk og iverksett krav, tiltak og kontroller slik de er definert i Aker BPs anti-korrupsjonsprogram
 • Sørg for proaktiv styring av integritetsrisiko
 • Bidra til at teammedlemmene dine forstår Aker BPs kjerneverdier, retningslinjene og gjeldende regelverk. Hjelp teamet med å iverksette dette i måten dere arbeider på
 • Skap et miljø preget av respekt og inkludering, der folk føler de kan si fra og stille spørsmål uten å være redd for negative konsekvenser
 • Vær konsekvent når du håndhever retningslinjene og hold folk ansvarlige for den atferden de utviser på jobb
 • Sørg for at dine medarbeidere deltar på obligatorisk opplæring i etikk og compliance

4 Medarbeidere og arbeidsmiljø

4.1 Menneske- og arbeidstakerrettigheter
Aker BP vil drive sin virksomhet på en måte som respekterer menneskerettighetene og ivaretar menneskers verdighet. Vi støtter og anerkjenner grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter slik de er definert i FNs menneskerettighetserklæring og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILOs) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. Ved vurdering av nye investeringer eller når det skal legges inn anbud på varer og tjenester, ser vi på eventuelle problemstillinger knyttet til menneskerettigheter og hvordan vi kan sikre at vår virksomhet ikke kommer i konflikt med noen av de grunnleggende menneskerettighetsprinsippene.

Aker BP vil ikke bruke barnearbeid eller tvangsarbeid, og tolererer ikke arbeidsforhold eller behandling som er i strid med internasjonal lov og praksis. Vi har nulltoleranse for moderne slaveri og menneskehandel.

Aker BP anerkjenner de ansattes rett til å etablere og bli medlem av fagforeninger, og like fullt deres rett til ikke å delta i fagforeninger. Selskapet tar sikte på å kommunisere og rådføre seg med sine ansatte og deres fagforeninger i relevante saker.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Respekter personlig verdighet, personvern og andre rettigheter for enkeltpersoner du samhandler med i forbindelse med arbeidet, og for de som blir berørt av vår forretningsvirksomhet
 • Du må aldri forårsake eller bidra til overtredelse eller omgåelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter
 • Rapporter alle brudd på menneske- eller arbeidstakerrettigheter, enten det er i vår eller våre forretningspartneres virksomhet
 • Sett deg inn i og forstå Aker BPs retningslinjer og prinsipper for menneskerettigheter

4.2 Mangfold og like muligheter

Aker BP ønsker å oppmuntre hver enkelt av sine medarbeidere til å gi sitt unike bidrag til selskapet. For å sikre at alle kan utnytte sine evner fullt ut, må vi åpne for, lytte til og respektere folk med ulik bakgrunn og deres ideer.

Arbeidsrelaterte beslutninger skal som regel være basert på relevante kvalifikasjoner, og ikke kjønn, nasjonal opprinnelse, religion, etnisk bakgrunn, rase, hudfarge, alder, seksuell legning, kjønnsidentitet, sivilstand, funksjonshemming eller andre personlige egenskaper som beskyttes av gjeldende regelverk.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Behandle alle med verdighet, rettferdighet og respekt 
 • Sørg for at de beslutninger du tar er basert på kvalifikasjoner, og ikke på andre forhold som bryter med likebehandlingsprinsippet eller rettferdighet
 • Oppmuntre og lytt til de som sier fra

4.3 Antitrakassering og trusler

Det er et grunnleggende prinsipp hos Aker BP at alle skal behandles med rettferdighet, respekt og verdighet. Vi tolererer ikke noen form for misbruk, trakassering, trusler, nedverdigende behandling eller seksuelt støtende atferd fra eller mot medarbeidere eller andre som er berørt av vår virksomhet. Kommentarer eller andre former for sårende meldinger, nedsettende bemerkninger eller upassende vittigheter er uakseptabelt.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Sørg for å skape et godt arbeidsmiljø fritt for trakassering 
 • Delta aldri i misbruk, trakassering, mobbing, vold på arbeidsplassen, seksuelt støtende atferd eller andre typer atferd som kolleger eller forretningspartnere kan anse som truende eller nedverdigende 
 • Sårende meldinger, nedsettende bemerkninger og upassende vittigheter skal aldri aksepteres 
 • Ha respekt for andre menneskers identitet, skikker og kultur 

4.4 Personvern

Aker BP respekterer de ansattes personvern, og vil kun benytte personopplysninger i samsvar med gjeldende regelverk knyttet til personvern, og i den grad det er nødvendig for å drive virksomheten effektivt. Tilgang til personopplysninger er begrenset, og vil kun gis der det er et legitimt behov hos Aker BP-representanter med nødvendig tillatelse.

Aker BP forplikter seg til å sikre konfidensiell behandling av alle personopplysninger for våre ansatte og alle vi samarbeider med. Personopplysningene vil kun benyttes til hensiktsmessige formål, og behandles i samsvar med Aker BPs retningslinjer for personvern.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Respekter dine kollegers personvern. Dersom jobben din omfatter behandling av personopplysninger må du sikre at du følger Aker BPs retningslinjer for personvern 
 • Ansatte som behandler personopplysninger, må gjennomgå egnet opplæring i informasjonshåndtering via Aker BP Academy og/eller andre kilder 
 • Ta kontakt med avdeling for informasjonssikkerhet dersom du er i tvil 

5 Integritet

5.1 Aker BP-representanter og forretningspartnere

Aker BPs omdømme avhenger av den kollektive atferden til alle Aker BP-representanter og våre forretningspartnere. Aker BP forventer at alle som arbeider for eller på vegne av selskapet vil gjøre jobben sin med integritet og i samsvar med gjeldende regelverk og disse retningslinjene. Vi ønsker å jobbe med andre som deler vår holdning til etikk og ansvarlig forretningsdrift, og vi vil sørge for at våre forventninger kommuniseres klart og tydelig til alle våre forretningspartnere. Vi styrer risiko ved å gjennomføre integritetsundersøkelser (IDD) og obligatorisk aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter av våre forretningspartnere og følger opp etterlevelse der det er nødvendig. Dette er i tråd med den nårske åpenhetsloven.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Før du etablerer eller endrer et forretningsforhold må du følge Aker BPs Business Partner Integrity Procedure for å vurdere juridisk og etisk risiko
 • Innfør kontraktsfestede forpliktelser som gjelder etikk og ansvarlig forretningsdrift i alle avtaler der det er relevant og nødvendig
 • Sørg for at våre forventninger til forretningspartnere kommuniseres klart og tydelig, og følg opp etterlevelse der det er nødvendig
 • Iverksett egnede tiltak dersom forretningspartnere ikke møter våre forventninger, og rapporter eventuelle uregelmessigheter


5.2 Antikorrupsjon

I Aker BP har vi nulltoleranse for korrupsjon. Hver enkelt av oss må følge gjeldende regelverk knyttet til antikorrupsjon, og dessuten arbeide aktivt for å sikre at våre forretningspartnere gjør det samme. Vi skal opptre på en åpen og transparent måte. Korrupsjon kan få alvorlige konsekvenser, ikke bare for Aker BP, men også for den enkelte medarbeider, og kan føre til straffeforfølgelse, bøter eller sanksjoner.

Aker BP-representanter skal ikke, enten direkte eller indirekte via en tredjepart, tilby, gi, motta, be om eller avtale å ta imot noen form for utilbørlig fordel av noe slag. En utilbørlig fordel er en fordel som ikke har et legitimt forretningsformål, og som normalt gis for å påvirke mottaker til et utilbørlig formål, for eksempel for å oppnå eller beholde forretninger eller andre forretningsmessige fordeler. En hensikt om å påvirke er imidlertid ikke en betingelse for at en fordel skal vurderes som utilbørlig, så dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det er viktig å huske på at korrupsjon ikke bare handler om pengegaver, men også om alt annet av verdi, som for eksempel reiser, losji, tilgang til eiendeler, gunstige vilkår på produkter eller tjenester, tilbud om jobb for et familiemedlem, eller lån (listen er ikke uttømmende).

Tilretteleggingsbetalinger er små beløp som betales til en offentlig tjenesteperson for å sikre eller framskynde et rutinemessig arbeid som tjenestepersonen er forpliktet til å utføre uten å motta slik betaling, og som betaleren juridisk eller på annen måte er berettiget til. Slike betalinger skjer vanligvis kontant, men kan også involvere andre fordeler eller tjenester. Det er spesielt stor risiko forbundet med å gi noen form for fordeler eller goder til offentlige tjenestepersoner, og Aker BP tillater ikke noen former for tilretteleggingsbetalinger uansett hvor små disse måtte være. Det eneste unntaket er situasjoner hvor du oppriktig føler at det er risiko for ditt eller andres liv, helse eller sikkerhet, og du ikke har andre alternativer enn å foreta en slik betaling. Da kan du betale et så lite beløp som mulig for å fjerne trusselen mot deg. Alle slike situasjoner må umiddelbart rapporteres til Lead Compliance Officer.

Aker BPs antikorrupsjonspolicy gir en mer detaljert beskrivelse av hvilke forventninger selskapet har til Aker BP-representanter og forretningspartnere.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Sørg for at alle betalinger som gjøres er korrekte og rettmessige, at de er godkjent av relevant personell i Aker BP, og at de registreres nøyaktig i Aker BPs regnskaper og arkiver 
 • Ikke tilby eller ta imot bestikkelser, tilretteleggingsbetalinger, ulovlig provisjon (kickbacks), eller andre former for utilbørlige betalinger eller fordeler 
 • Sørg for at du vet hvem du gjør forretninger med ved å følge Aker BPs Business Partner Integrity Procedure 
 • Gjør deg kjent med Aker BPs antikorrupsjonspolicy og hvordan denne gjelder for deg 

5.3 Gaver og bevertning

Aker BP tillater ikke gaver eller bevertning dersom det å gi eller motta disse kan påvirke forretningsbeslutninger, bryte med lokal lovgivning eller retningslinjer hos mottakerselskapet, eller gjør at andre oppfatter at det foreligger slik påvirkning eller regelbrudd. Aker BP forventer ikke gaver eller bevertning fra noen av våre forretningspartnere.

Som en hovedregel skal Aker BP-representanter ikke motta eller tilby gaver eller bevertning, med unntak av visse begrensede omstendigheter. Bevertning kan være akseptabelt dersom det blant annet ligger et legitimt forretningsformål bak, og gitt at kostnaden knyttet til slik representasjon er moderat. Alle Aker BP-representanter må utvise skjønn omkring rimelighet og forholdsmessighet når det gjelder å tilby eller motta bevertning.

Alle gaver og bevertning som tilbys og mottas skal alltid registreres i Aker BPs register for gaver og bevertning. Dette gjelder både gaver og bevertning som mottas i samsvar med antikorrupsjonspolicyen, og når gaver eller bevertning som tilbys blir avslått fordi det ikke er i overensstemmelse med våre retningslinjer.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Gjør deg kjent med reglene for gaver og bevertning slik de står beskrevet i antikorrupsjonspolicyen  
 • Du må aldri ta imot eller tilby gaver eller bevertning dersom det kan oppfattes å påvirke utfallet av en beslutning. Spør deg selv hvordan det å ta imot eller tilby kan oppfattes av andre, og aldri tilby eller ta imot noe som er eller kan oppfattes som en utilbørlig fordel 
 • Aldri be om gaver eller bevertning fra forretningsrelasjoner eller tredjeparter som ønsker å gjøre forretninger med Aker BP 
 • Før du mottar eller tilbyr bevertning må du sørge for at det er åpent og transparent og i tråd med reglene som er beskrevet i antikorrupsjonspolicyen. Sørg for skriftlig godkjenning fra din linjeleder eller compliance-avdelingen dersom det ikke er helt klart at bevertningen er i tråd med selskapets retningslinjer  
 • Sørg for at alle gaver og bevertning som tilbys eller mottas blir registrert i gave- og bevertningsregisteret. Dette gjelder også gaver og bevertning som du har blitt tilbudt, men som du har gitt tilbake eller takket nei til
 • Dersom du er i tvil, skal du alltid rådføre deg med din leder, eller med compliance-avdelingen 

5.4 Hvitvasking

Hvitvasking er en prosess der en person eller en aktør skjuler midler som er anskaffet på ulovlig vis – penger eller andre typer eiendeler – eller forsøker å få slike midler til å virke legitime. Hvitvasking omfatter også bruk av legitime midler for å støtte kriminelle aktiviteter eller terrorisme.

Aker BP er motstander av alle former for hvitvasking. For å unngå å bli involvert i hvitvasking skal alle Aker BP-representanter sikre at Aker BPs Business Partner Integrity Procedure blir fulgt, og at alle bekymringer rapporteres i samsvar med rapporteringsprosedyren som er beskrevet i kapittel 8.2 i disse retningslinjene (Rapporter dine bekymringer eller kritikkverdige forhold via varslingskanalen).

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Sørg for at du vet hvem våre forretningspartnere er ved å gjennomføre integritetsundersøkelser av forretningspartnere i samsvar med Aker BPs Business Partner Integrity Procedure 
 • Vær oppmerksom på forsøk på å betale kontant eller andre uvanlige bankaktiviteter 
 • Rapporter mistenkelige transaksjoner eller hendelser knyttet til hvitvasking til juridisk eller compliance-avdelingen 
 • Hvis du trenger å lære mer om hvitvasking og hvordan du kan redusere risikoen for det, kan du be om råd fra juridisk eller compliance-avdelingen  

5.5 Konfidensialitet

Aker BP er forpliktet til å beskytte konfidensiell informasjon. Vi vil ikke misbruke informasjon som tilhører oss selv eller noen av våre partnere.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Du har taushetsplikt, som også gjelder etter at arbeidsforholdet eller kontraktsforholdet med Aker BP er avsluttet, og så lenge informasjonen anses som sensitiv eller konfidensiell av natur  
 • Sørg for konfidensiell behandling av alle saker som kan gi tredjeparter adgang til konfidensiell informasjon 
 • Vurder hvordan, hvor og med hvem Aker BP-relaterte saker diskuteres 
To menn står og holder rundt hverandre. Foto

5.6 Interessekonflikter

Aker BP-representanter skal opptre upartisk i alle forretningssammenhenger. En interessekonflikt kan oppstå når våre personlige interesser eller aktiviteter kan påvirke, eller se ut til å påvirke, vår evne til å fatte objektive beslutninger på vegne av Aker BP. Slike interesser eller aktiviteter kan omfatte økonomiske interesser i andre selskaper eller transaksjoner, personlige relasjoner, inkludert, men ikke begrenset til, nærmeste familie, eller andre interesser eller relasjoner, inkludert tidligere arbeidsforhold hos Aker BPs forretningspartnere, som kan påvirke vår dømmekraft og våre beslutninger på en uheldig måte. Dersom du mistenker at en situasjon kan skape en interessekonflikt, eller bare en oppfattet konflikt, må du rapportere situasjonen til din linjeleder via selskapets interessekonfliktregister. Åpenhet gjør at Aker BP kan håndtere situasjonen på en hensiktsmessig måte.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Vær oppmerksom på at interessekonflikter kan oppstå på mange ulike måter. 
 • Ikke delta i transaksjoner eller prosjekter i Aker BP som du, din partner, nære familiemedlemmer eller andre personer du eller ovennevnte personer har nære relasjoner til eller økonomisk interesse i 
 • Informer din linjeleder om situasjoner som utgjør en interessekonflikt eller kan bli oppfattet som en konflikt via interessekonfliktregisteret som er tilgjengelig på Aker BPs interne nettsider 
 • Diskuter din deltakelse i interne prosesser og beslutningstaking som involverer din(e) tidligere arbeidsgiver(e) med relevante interne stakeholdere, og rapporter situasjonen til din leder via interessekonfliktregisteret
 • Som leder må du sikre at enkeltpersoner som er i en interessekonflikt ekskluderes fra aktiviteter, påvirkning og/eller beslutningstakingsprosesser forbundet med den rapporterte interessekonflikten 

5.7 Innsidehandel

Aker BP er notert på Oslo Børs, og er derfor underlagt ulike lover og forskrifter knyttet til salg og kjøp av børsnoterte verdipapirer som aksjer og obligasjoner, også kalt innsidehandel. Dersom du er i besittelse av informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent, og som sannsynligvis vil ha betydelig effekt på aksjekursen (eller kursen på andre finansielle instrumenter) for et børsnotert selskap, må du ikke kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer knyttet til det aktuelle selskapet, eller gi investeringsråd til andre. Du må videre behandle slik informasjon som konfidensiell, også med hensyn til andre Aker BP-representanter, med mindre disse har behov for informasjonen i sitt arbeid for Aker BP, og har fått tillatelse fra informasjonseier. Prinsippene over gjelder også dersom du har fått kjennskap til informasjon ved en tilfeldighet. Eventuelle brudd på lover og regler knyttet til innsidehandel kan få alvorlige konsekvenser både for Aker BP og medarbeideren, og kan føre til straffeforfølgelse, bøter eller sanksjoner.

Både Aker BPs ledelse og ledere av selskapets forretningsenheter er forpliktet til hele tiden å vurdere om det eksisterer innsideinformasjon, og er i så fall forpliktet til å informere Aker BPs innsidegruppe så snart som mulig.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Gjør deg kjent med Innsidemanualen og hvordan den gjelder for deg 
 • Du og din familie må avstå fra kjøp og salg av verdipapirer i alle børsnoterte selskaper der du er i besittelse av innsideinformasjon 
 • Sørg for å behandle innsideinformasjonen konfidensielt, også i forhold til andre Aker BP-representanter 
 • Alle som har innsideinformasjon relevant for aksjekursen til Aker BP må føres opp på Aker BPs innsideliste 
 • Ta alltid kontakt med Aker BPs juridiske avdeling eller avdeling for investorkontakt for råd dersom det er risiko for innsidehandel 
 • Husk at disse reglene vil fortsette å gjelde selv om du ikke lenger er en Aker BP-representant 

5.8 Rettferdig konkurranse

Aker BP skal konkurrere på en rettferdig og etisk forsvarlig måte, og vi tolererer ikke brudd på gjeldende regelverk knyttet til konkurranse. Selskapet er opptatt av rettferdig og åpen konkurranse, og av å ikke delta i noen aktiviteter som innebærer å fremskaffe, motta, bruke eller dele ikke-offentlig, konkurransesensitiv eller kommersielt sensitiv informasjon på ulovlig vis. Eksempler på slik informasjon kan være aktuelle eller framtidige priser, eksisterende kontrakter, anbudsinformasjon, kommersielle strategier, kostnader eller andre typer ikke-offentlig, konkurransesensitiv eller kommersielt sensitiv informasjon.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Aldri delta i prissamarbeid, ulovlig markedsmanipulering (så som deling av markeder etter område, produkter eller kunder) eller begrensning av vare- eller tjenestetilbud 
 • Du må aldri utveksle ikke-offentlig, kommersielt sensitiv informasjon med konkurrenter. Vær oppmerksom i situasjoner hvor slik informasjon kan bli utvekslet, og si fra dersom andre røper slik informasjon 
 • Hvis du er i besittelse av, eller blir kjent med at noen er i besittelse av, ikke-offentlig, konkurransesensitiv eller kommersielt sensitiv informasjon, må du umiddelbart ta kontakt med juridisk avdeling. Du må ikke drøfte eller dele informasjonen med andre 
 • Ta kontakt med juridisk avdeling dersom du har spørsmål eller bekymringer knyttet til eksponering for antitrust- eller konkurranselovgivning for Aker BP 

5.9 Handelslovgivning og sanksjoner

Aker BP følger handelslovgivning og forskrifter der disse gjelder for vår virksomhet, inkludert lover og forskrifter knyttet til eksport og import, og sanksjonsregimer. Sanksjoner er komplekse, så om du er involvert i en transaksjon eller forhandlinger med enheter eller personer som kommer fra land som er underlagt sanksjoner, eller som på annen måte er gjenstand for sanksjoner, bør du ta kontakt med compliance eller juridisk avdeling for veiledning.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Forretningspartnere, både eksisterende og potensielle, skal sjekkes mot relevante sanksjonslister 
 • Søk råd fra compliance- eller juridisk avdeling hvis du tror dine forretningsaktiviteter kan være gjenstand for handelslovgivning/-restriksjoner eller sanksjonsregimer 
 • Innhent og følg nødvendige tillatelser fra myndighetene der eksport og import over landegrensene involverer gjenstander, teknologi eller programvare som er gjenstand for begrensninger

5.10 Sponsoravtaler og veldedige gaver

Aker BP ønsker å bidra til samfunnet på en ansvarlig og strategisk måte. Våre sponsoraktiviteter skal støtte opp om og reflektere selskapets mål og verdier, og må ha konkrete fordeler for Aker BP. Alle sponsoraktiviteter vil bli nøye utvalgt, iverksatt og evaluert årlig.

Vi gir ikke sponsorstøtte til religiøse eller politiske grupperinger. Aker BP-representanter kan velge å delta i politiske eller religiøse aktiviteter som privatpersoner, så lenge de ikke bruker noen ressurser som er Aker BPs eiendom til disse aktivitetene.

Veldedige gaver er pengegaver eller naturalytelser til organisasjoner til fordel for et lokalsamfunn eller andre humanitære formål. Betalingene gjøres uten krav eller forventning om å få noe i gjengjeld. Det skal imidlertid ikke gis veldedige gaver til politiske eller religiøse organisasjoner.

Aker BPs sponsorstrategi beskriver regler og rammeverk for sponsorater og veldedige gaver i selskapet.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Det skal ikke være noen personlige interesser involvert i beslutninger om å gi gaver eller sponsorstøtte til en organisasjon på vegne av Aker BP.
 • I situasjoner der det foreligger en interessekonflikt, skal enkeltpersoner som er involvert i denne konflikten avstå fra all tilhørende beslutningstaking

6 Beskyttelse av Aker BPs eiendeler og interesser

6.1 Beskyttelse av eiendeler og informasjon

Aker BP gir deg tilgang til selskapets eiendeler slik at du kan utføre arbeidet ditt effektivt. Det er viktig at vi alle opptrer på en måte som sikrer at Aker BPs eiendeler ikke blir skadet, mistes eller misbrukes. Aker BPs eiendeler omfatter blant annet tillatelser, anlegg, eiendom, utstyr, datamaskiner, IT-systemer, informasjon og økonomiske midler. Aker BPs eiendeler skal kun brukes til legitime forretningsformål og av autorisert personell.

Brudd på informasjonssikkerheten kan skade virksomheten vår og ha betydelige konsekvenser for vår evne til å opprettholde et konkurransefortrinn i markedet, men kan også utgjøre et lovbrudd. Alle Aker BP-representanter har plikt til å avdekke og rapportere trusler mot vår informasjonssikkerhet, slik at Aker BPs informasjon og systemer er beskyttet mot uautorisert offentliggjøring og bruk. Videre plikter Aker BP-representanter å aktivt arbeide for å unngå uautorisert tilgang og tap av informasjon. Disse prinsippene gjelder også konfidensiell informasjon som Aker BP har mottatt fra en tredjepart.

All behandling av Aker BPs informasjon skal være i samsvar med Information Security Specification.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Sørg for at selskapets eiendeler ikke blir skadet, mistes eller misbrukes 
 • Sørg for å beskytte dine brukernavn og passord 
 • Bruk aldri din personlige e-post til å sende eller motta intern Aker BP-informasjon 
 • Vær på vakt mot cyberangrep og svindel, og rapporter alle tilfeller umiddelbart 
 • Håndter Aker BP-informasjon med forsiktighet, og vær ekstra oppmerksom på reise. Ikke del Aker BP-informasjon i offentlige fora eller på sosiale medier 
 • Beskytt Aker BPs immaterielle rettigheter 
 • Du er ansvarlig for hele oppholdet til dine besøkende på Aker BPs eiendommer. Vær oppmerksom på hvem du slipper inn bak deg når du går inn på Aker BPs eiendom 
 • Kontakt security@akerbp.com ved eventuelle spørsmål eller behov for avklaringer 

6.2 Åpen, nøyaktig og fullstendig rapportering

Aker BP er opptatt av å gi et korrekt og forståelig bilde av virksomheten vår. Vi formidler relevant og komplett forretningsinformasjon til riktig tid til alle ansatte og interessegrupper, i tillegg til forretningspartnere, offentlige myndigheter, finansmarkedet og publikum generelt. Både økonomisk og ikke-økonomisk informasjon skal være fullstendig, nøyaktig og objektiv, og i samsvar med gjeldende regelverk knyttet til regnskapsføring og relevante regnskapsstandarder.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Data og informasjon som føres opp i regnskap og registre må være nøyaktige, fullstendige og pålitelige, og i samsvar med gjeldende regelverk knyttet til regnskapsføring og relevante regnskapsstandarder  
 • Legg aldri uriktig eller villedende informasjon inn i våre regnskaper og registre, og oppgi aldri slik informasjon til Aker BP eller andre tredjeparter  

6.3 Ekstern kommunikasjon

Aker BPs offentlige kommunikasjon skal være klar, åpen og nøyaktig, med sikte på å styrke Aker BPs visjon, verdier, strategi, mål og omdømme. Ingen uautoriserte personer kan kommunisere med media, heller ikke gjennom innlegg på sosiale medier, eller til markedet på vegne av Aker BP. All informasjon til aksjonærer og markedet som helhet må håndteres gjennom avdeling for investorkontakt, i samsvar med selskapets kommunikasjonsprosedyre.

Aker BP har kontoer på sosiale medier som brukes av kommunikasjonsavdelingen for å publisere nyheter, rekrutteringsmuligheter og relevante oppdateringer om aktuelle forretningsaktiviteter. Det er kun godkjent personell i kommunikasjonsavdelingen som har tillatelse til å legge ut innlegg på disse sosiale mediene. Privat bruk av sosiale medier må ikke være i strid med Aker BP-representanters taushetsplikt, og må ikke gå på bekostning av Aker BPs omdømme eller forretningsinteresser.

Aker BP deltar i offentlige debatter der dette anses å være i Aker BPs interesse. Aker BP-representanter har som privatpersoner rett til å delta i politisk arbeid. Dette må imidlertid gjøres slik at det framgår tydelig at det er medarbeiderens personlige synspunkter og handlinger, og ikke Aker BPs. Du bør snakke med din linjeleder dersom eventuell politisk aktivitet kan ha innvirkning på Aker BP eller arbeidet ditt.

Hvordan gjelder dette for deg?

 • Ikke uttal deg på Aker BPs vegne dersom du ikke er autorisert til å gjøre det  
 • Utvis skjønn når du bruker sosiale medier 
 • Husk å overholde taushetsplikten når du bruker sosiale medier – ikke legg ut informasjon om Aker BP 
 • Vis respekt overfor Aker BP, dine kolleger og forretningspartnere i all ekstern kommunikasjon. 

7 Helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet (HMSSK)

Helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet (HMSSK) har alltid førsteprioritet i alle Aker BPs aktiviteter. Selskapet jobber for å sikre at all virksomhet, borekampanjer og prosjekter utføres i henhold til de aller høyeste standardene for HMSSK. 

Aker BP skal være en trygg arbeidsplass, der målet er å forhindre alle typer skader. Alle som jobber for selskapet – de ansatte, innleid personell og kontraktører – skal kunne utføre arbeidet sitt i et miljø der sikkerheten settes i første rekke. Våre anlegg og lokaler skal være i god stand, og skal planlegges, utformes og vedlikeholdes på en måte som sikrer teknisk integritet.  

Aker BP har formelt integrert og innarbeidet klima i selskapets strategi og beslutningstaking. Målet vårt er å produsere olje og gass mer effektivt, redusere utslipp per fat, skape verdier, og bruke vår fagkunnskap til nye forretningsmodeller.

Aker BPs poliser på klima og energi, trygg og sikker drift, sikkerhet, eksternt miljø og helse- og arbeidsmiljø beskriver visjonen, formålet og de personlige forpliktelsene som forventes fra hver Aker BP-representant.

8 Operasjonelle prinsipper

8.1 Hvor du kan søke råd

Det er viktig at alle Aker BP-representanter søker råd hvis det er usikkerhet med hensyn til etterlevelse av disse retningslinjene eller andre prinsipper, prosesser og prosedyrer i Aker BP. Dersom retningslinjene ikke gir svar på spørsmålene dine, kan du søke råd hos linjeledere, andre i konsernledelsen, eller hos Aker BPs compliance eller juridiske avdeling.

8.2 Rapporter bekymringer eller kritikkverdige
forhold via varslingskanalen

Enhver mistanke om uetisk atferd, som er i strid med disse retningslinjene, Aker BPs prinsipper, prosesser, prosedyrer og/eller gjeldende regelverk, oppfordres til å straks rapportere dette til linjeleder. Dersom rapporteringen din ikke blir tatt på alvor, eller linjeleder virker å være involvert i det kritikkverdige forholdet, kan du vurdere å bruke et av de andre alternativene i figuren under. Dersom du ikke kan snakke med linjelederen din, andre ledere eller en relevant funksjon slik som HR, HMSSK, juridisk eller compliance, eller en representant fra konsernledelsen, kan du rapportere forholdet via varslingskanalen, som er tilgjengelig på Aker BPs offisielle nettsider. Du kan velge å være anonym.

Den som mottar et varsel er pliktig å sikre at slike tilfeller håndteres på forsvarlig vis og i samsvar med Aker BPs “Procedure for Handling Integrity Reports”. Aker BP vil ikke foreta noen form for gjengjeldelse mot en person som har varslet i god tro. Alle rapporter som gjelder mistanke om regelbrudd vil bli tatt alvorlig, og vil følges opp der det er hensiktsmessig.

Eksempler på saker du kan varsle om kan være økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, trakassering, diskriminering, et usunt arbeidsmiljø, maktmisbruk, eller forhold som kan føre til risiko for liv og helse, og brudd på personvern.

Hvis du har spørsmål knyttet til varslingskanalen kan du kontakte compliance-avdelingen.

8.3 Disiplinærtiltak og straffeforfølgelse

Aker BP vil ikke akseptere brudd på gjeldende regelverk eller disse retningslinjene, og vi iverksetter hensiktsmessige tiltak for å unngå slike brudd. Godt begrunnede påstander om, eller bevis på, overtredelser av gjeldende regelverk eller disse retningslinjene kan føre til undersøkelser som vil resultere i disiplinærtiltak dersom påstandene blir bekreftet. Disiplinærtiltakene vil variere fra muntlig advarsel (fra linjeledere eller HR) til oppsigelse. Aker BP vil også bistå ved etterforskning eller søksmål der det er relevant.

Eventuelle brudd på gjeldende regelverk kan eksponere både Aker BP og enkeltpersoner for sivile eller strafferettslige sanksjoner, som bøter og/eller fengsel.

8.4 Opplæring og oppfølging

Alle ansatte må delta i obligatorisk opplæring i Aker BPs etiske retningslinjer. Alle ledere i Aker BP er ansvarlige for å gå foran med et godt eksempel og sikre etterlevelse av og implementering av disse retningslinjene, gjeldende regelverk og de prinsipper, prosesser og prosedyrer som er beskrevet i Aker BPs system for selskapsstyring.

Lead Compliance Officer er ansvarlig for å følge med på om disse følges ved hjelp av ulike virkemidler, inkludert obligatorisk opplæring, rapporter fra ledere og gjennomføring av undersøkelser. Aker BP vil med jevne mellomrom organisere uavhengige revisjoner som skal utføres for å gi ytterligere forsikring og trygghet for konsernledelsen og styret.

Lead Compliance Officer vil jevnlig rapportere til styrets revisjons- og risikokomite (ARC) om nivået på etterlevelsen i selskapet og i vår virksomhet, i tillegg til resultater av undersøkelser ved mistanker om eller faktiske brudd på retningslinjene.