Her kan du lese bærekraftrapporten for 2023, og lære mer om hvordan vi jobber med bærekraft i Aker BP.

Vår tilnærming til bærekraft

Aker BP tar de globale klimautfordringene på alvor og jobber for å redusere selskapets miljøavtrykk. Utslippene våre er under en tredel av gjennomsnittet i den globale industrien, og under gjennomsnittet for operatører på norsk sokkel. GHG intensitet-målet vårt er å slippe ut mindre enn 4 kg CO2e per fat oljeekvivalent.

Vår strategi for å møte verdens økende energibehov og samtidig bidra til å redusere utslipp er tredelt: Vi skal levere den reneste oljen og gassen, skape inntekter som kan brukes i forbindelse med energiskiftet og bidra til byggingen av en bærekraftig fremtid.

Aker BP skaper store, langsiktige verdier fra naturressursene vi har tilgjengelig – noe som gjør at samfunnet blir i stand til å omstille økonomien og innføre tiltak som kan bremse klimaendringene. Ved å redusere utslippene fra våre aktiviteter, bidrar vi til et lavere globalt fotavtrykk. Vi bidrar også med kunnskap, data og erfaringer til nye bransjer. Dette skaper vekst og forbedring utover vår egen virksomhet.

FNs bærekraftsmål

Aker BP støtter flere av FNs bærekraftsmål ved å levere energi til verden, samt måten vi driver selskapet på. Enkelte av våre bidrag er løftet frem i bærekraftsrapporten vår og er illustrert under.

Menneskerettigheter

Aker BPs forpliktelser til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er nedfelt i våre etiske retningslinjer og i vår policy for menneskerettigheter.

For å kontinuerlig forbedre arbeidet vårt for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og for unngå negativ innflytelse på grunnleggende menneskerettigheter, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger og identifiserer risiko.

Aker BP opererer i Norge, som er definert som et land med lav risiko med hensyn til menneskerettigheter. Vi er likevel oppmerksomme på de potensielle negative konsekvensene fra virksomheten og i leverandørkjeden vår.

Vi skal redusere miljøavtrykket vårt – samtidig som vi leverer energi verden trenger.

Klima

Aker BP støtter konklusjonene fra FNs klimapanel og vi forplikter oss til å ta ansvar for vårt eget karbonfotavtrykk.

Vi er overbevist om at vi kan være en del av løsningen som kreves for møte en av vår tids største utfordringer – klimaendringene.

Mot 2030 må de globale klimagassutslippene halveres for at vi skal lykkes i å bremse de globale klimaforandringene. På den samme horisonten ser vi at olje og gass vil utgjøre nesten 50 prosent av den globale energimiksen i 2040, ifølge anslagene til Det internasjonale energibyrå (IEA – International Energy Agency).

Innen 2050 vil våre totale Scope 1- og Scope 2-utslipp av klimagasser være nær null. Dette vil oppnås gjennom investeringer i elektrifisering og energieffektivitet, samt porteføljeforvaltning. Les mer om vår tilnærming for å avkarbonisere virksomheten i vår «Climate Transition Plan».

Klima er formelt integrert i Aker BPs strategi og beslutninger. Styret har eierskap til klimamålene for selskapet, og tar de overordnede investeringsbeslutningene for initiativ og prosjekter som kan redusere utslipp.

Climate transition plan

Climate transition plan pdf

Miljøpåvirkning

I Aker BP forstår vi miljøutfordringene knyttet til virksomheten vår og industrien i sin helhet. Vern av ytre miljø er og har alltid vært en viktig del av bærekraftsarbeidet i Aker BP, og vi jobber kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen vår. Dette arbeidet styres med et miljøstyringssystem, som er bygd på prinsippene i ISO 14001, og miljøstyring er innarbeidet i hele verdikjeden til feltene våre.

Vi har et rammeverk for helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet (HMSS&K), som beskriver hvordan vi skal gjennomføre arbeidet, og definerte prestasjonsindikatorer (KPI) bidrar til å styre driften i en mer bærekraftig retning.

Våre mest betydningsfulle miljøaspekter omfatter utslipp til sjø, utslipp til luft, avfall, energiforbruk og utslipp av farlige stoffer, samt hvordan disse aspektene påvirker biodiversiteten. Vi har som mål å ha så lav miljøpåvirkning som rimelig mulig, gjennom bruk av BAT (Best Available Technique) og i samsvar med NORSOK-standard S-003 for ivaretakelse av ytre miljø.

Prestasjonsindikatorer med mål for faktorer som konsentrasjon av olje i vann til sjø, karbonintensitet, metanintensitet, faklingsvolum og reinjeksjonsprosent for produsert vann, er definert på selskapsnivå og innenfor de ulike forretningsområdene.

Biologisk mangfold

Aker BPs lete- og produksjonsvirksomhet er konsentrert i marine omgivelser og vi jobber effektivt for å verne og bevare arter og økosystemer, og dermed beskytte den genetiske variasjonen i biologisk mangfold.

Aktiviteter i disse områdene blir risikovurdert og overvåket for å beskytte sårbar havbunnsfauna og koraller, kysthabitater, gyting av fisk, samt yngle- og foringsplasser for sjøfugl.

Vann og spillvann

Alle Aker BPs operasjoner utføres på norsk kontinentalsokkel. Våre aktiviteter er ikke lokalisert i områder med vannmangel og vi bruker begrensede mengder ferskvann. Sjøvann løftes og brukes i forbindelse med kjøling, trykkstøtte for reservoaret og for å produsere ferskvann offshore.

Vår tilnærming til spillvann er å oppnå lavest mulig miljøpåvirkning, med følgende prioriteringsrekkefølge:

  • Forhindre forekomst
  • Gjenbruk/resirkulering/reinjeksjon
  • Reduksjon
  • Behandling og deponering/utslipp

Forbruk av ferskvann fra land er begrenset, og går i hovedsak til bruk ombord i fartøy og ved boreoperasjoner.

Oversikt over forbruk kan du se i denne filen.

Avfall

For å oppnå lavest mulig miljøpåvirkning er vår strategi å generere mindre avfall og arbeide for bedre ressursutnyttelse.

Vi jobber for lavest mulig miljøpåvirkning, med følgende prioriteringsrekkefølge:

  • Forhindre forekomst
  • Gjenbruk/resirkulering
  • Reduksjon
  • Behandling og deponering/utslipp

Aker BPs prosess for avfallsstyring er i tråd med relevante regelverk for håndtering, lagring, klassifisering, merking, transport og deklarering av avfall.

Oljevernberedskap

Historien har vist at akutte oljeutslipp kan forekomme i industrien vår. Aker BP har en robust plan for oljevernhåndtering, med opplært personell som jobber kontinuerlig for å redusere faren for utslipp. Vi utfører risikovurderinger og sikrer at beredskapsplaner for utslipp er på plass.

Aker BP har deltatt aktivt i Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) siden 2001. NOFO har spisskompetanse på håndtering av oljeutslipp og tar en sentral rolle i arbeidet med å begrense skader, samt å samle opp olje fra havet.

Aker BP samarbeider med NOFO for å sikre at beredskapstiltakene våre er i tråd med våre behov, slik at vi er godt forberedt ved et eventuelt utslipp.

Sirkulærøkonomi

Aker BP erkjenner forventningene til en sirkulærøkonomi fra myndigheter og andre interessenter. Vår modell for sirkulærøkonomi legger vekt på bærekraftig produksjon og forbruk, noe som gjør det mulig for oss å øke ressurseffektiviteten og redusere avfallsgenerering.

Vi skal implementere tiltak for sirkulærøkonomi langs hele verdikjeden, både internt i selskapet og gjennom samarbeid med leverandører. Vi vil fremme sirkulærøkonomi i prosesser og oppmuntre til bærekraftig forbruk i vår drift. Vi skal sikte mot redusert ressursbruk og avfallsforebygging, og holde ressursene i økonomien så lenge som mulig.

Sikker drift

Norske myndigheter stiller strenge krav til operatører på kontinentalsokkelen når det gjelder Helse, Miljø, Sikkerhet og Sikring (HMSS).

Aker BP arbeider for at alle våre operasjoner, borekampanjer og prosjekter utføres med høyest mulig HMSS-standard. Våre retningslinjer for helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet (HMSS&K) beskriver standarden og forventningene som stilles, og bidrar til at Aker BP forblir en trygg arbeidsplass for både våre ansatte og leverandører.

Helse og sikkerhet

Aker BP erkjenner at det alltid er risiko til stede under leting og produksjon av olje og gass. Vårt ansvar er å redusere risikoen så mye som praktisk mulig, slik at vår aktivitet unngår skade på mennesker, miljø og økonomiske verdier. Identifisering av risiko og forståelsen av risiko er nødvendig for å forebygge ulykker og for å sikre tilstrekkelig beredskap og for å redusere usikkerhet.

Vår måloppnåelse innenfor HMSS (Helse, Miljø, Sikkerhet og Sikring) viser en positiv trend. Likevel, vår ambisjon er null skader, og derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre HMSS-kulturen i selskapet.

Aker BP har implementert et sett med livreddende regler fra International Association of Oil & Gas Producers (IOGP). De «9 Livreddende regler» representerer industriens beste praksis innen forebyggende sikkerhetstiltak.

Aker BP tilbyr både yrkesrelaterte og ikke-yrkesrelaterte helsetjenester for å forhindre, oppdage og overvåke arbeidsrelatert helserisiko. Ansatte har også tilbud om helsetjenester som ikke er yrkesrelaterte, som fysioterapi, trening, kostholdsveiledning og stressmestring.

Sikring

Aker BP har en risikobasert tilnærming på strategisk og operasjonelt nivå.  
For å styre risk på en hensiktsmessig måte tar vi og inn over oss risiko koblet til trusselaktører og deres forsøk å skade våre interesser. Vi omtaler dette som «sikringsrisiko» inkludert cyberrisiko.

Formålet med sikring (security) er å beskytte Aker BPs materielle og immaterielle verdier fra trusselaktører og utilsiktede sikringshendelser.

Audit og risikokomiteen er nominert av styret er ansvarlige for risikostyring og spesifikke risikoer kommunisert gjennom selskapets risikoprosesser, inkludert sikring og særlig fokus på cyberrisiko.

SVP HSSEQ på vegne av administrasjonen (executive management team) er overordnet ansvarlig for emneområdet sikring i Aker BP. VP Sikring etablerer og følger opp helhetlig sikring samt styring for personell og fysisk sikkerhet. Chief Cyber Security Officer etablerer og følger opp styring og håndtering av cyberrisiko. VP Sikring og Chief Cyber Security Officer koordinerer sammen selskapets totale tilnærming for håndtering og styring av sikringsrisiko.

Ansvar for beslutning og finansiering av nødvendige barrierer og sikringskontroller i henhold til lover og forskrifter, styring og risiko ligger i selskapets forretningsområder med tilhørende finansiell autorisasjon.

Beredskap   

Aker BP sin beredskapsorganisasjon er robust og effektiv. Ved en uønsket hendelse er våre viktigste oppgaver å redde liv, og å minimere skader på miljøet og eiendeler.

Beredskapsorganisasjonen trener og gjennomfører øvelser jevnlig for å kunne håndtere situasjoner som kan oppstå.

Vi samarbeider med partnere og andre beredskapsorganisasjoner for å sikre en felles forståelse av beredskapsplanene, ansvar og prioriteringer.  Vi utveksler kunnskap og erfaringer fordi en velfungerende beredskap er i alles interesse.

Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapporter

Annual report 2023 (including Sustainability report) pdf
Sustainability report 2022 pdf
Sustainability report 2021 pdf
Sustainability report 2020 pdf
Sustainability report 2019 pdf
Sustainability report 2018 pdf
Sustainability report 2017 pdf

CDP Klima

Aker BP deltar i CDP (tidligere Carbon Disclosure Project). CDP er en organisasjon som driver et globalt rapporteringssystem til nytte for samfunnet, investorer, forvaltere, selskaper, byer og land. Aker BP bidrar på denne måten til økt selskapsrapportering på klima, og bedre tilgang til informasjon om hvordan vi jobber.

2023 – Aker BP CDP 2023 Climate Change Questionnaire pdf
2022 – Aker BP CDP 2022 Climate Change Questionnaire pdf
2022 – Aker BP CDP 2022 Climate Change Questionnaire Attachments pdf
2021 – Aker BP CDP 2021 Climate Change Questionnaire pdf
2020 – Aker BP CDP 2020 Climate Change Questionnaire pdf
2019 – Aker BP Carbon Disclosure Project pdf
2018 – Aker BP Carbon Disclosure Project pdf
2017 – Aker BP Carbon Disclosure Project pdf

Bærekraftsdata

Environment

302. ENERGY

Energy consumption202020212022Units
Total fuel consumed from non-renewable sources (1*)18,159,32818,604,93616,804,039GJ
Energy consumption – gas16,282,43816,201,14315,288,587GJ
Energy consumption – diesel1,876,8902,403,7931,515,453GJ
Total fuel consumed from renewable sources000GJ
Electricity consumption (2*)422,585417,001417,144MWh
Electricity sold000MWh
Total energy consumption from non-renewable fuels and el. energy19,680,63320,106,13918,305,758GJ
Energy intensity ratio0.1300.1340.115GJ/boe
1* From fuel gas and diesel.
2*Power consumption at office buildings, and power from shore to Valhall, Ivar Aasen and Edvard Grieg.

303. WATER AND EFFLUENTS

202020212022Units
Produced water withdrawal total volume (3*)16,10017,58516,768ML
Re-injected produced water volume10,40710,71210,898ML
Percentage of produced water re- injected656165%
Produced water discharged to sea volume5,5996,7675,726ML
Percentage of produced water discharged353934%
Hydrocarbon discharged to sea within produced water100140106tonnes
Total freshwater withdrawn189,826163,105101,999m3
Share of production in areas of high water stress000%
3* ML=megaliters.

305. EMISSIONS

Scope 1202020212022Units
Direct GHG emissions – all gases (4*)1,124,3341,187,4031,066,456tonnes CO2e
CO2 (Carbon dioxide)1,094,5671,147,7671,033,534tonnes
CH4 (Methane)1,1321,2501,026tonnes
N2O (Nitrous oxide)599tonnes
Methane Intensity (5*)0.030.030.02% CH4/saleable gas
4* 2020 numbers calculated by AR4. 2021 and 2022 numbers are calculated based on AR6 factors.
5* Expressed as volume methane emitted from operated assets as share of saleable gas production from operated assets (volume-based).
Scope 1 emissions – by source202020212022Units
Flaring57,22977,30271,357tonnes CO₂e
Venting and fugitive emissions12,61417,74712,911tonnes CO₂e
Fuel combustion1,047,4131,081,483974,123tonnes CO₂e
Loading of hydrocarbons7,07810,8718,066tonnes CO₂e
Percentage of gross direct (scope 1) GHG emissions from CH₄2.5%3.1%2.9%%
Flared hydrocarbons18,583,84526,021,45623,213,472Sm³
Other combustions373,325,277372,312,461359,129,046Sm³
Continuously flared hydrocarbons000Sm³
Vented hydrocarbons355,472424,580327,559Sm³
GHG intensity202020212022Units
Gross operated GHG intensity7.47.96.7tonnes CO2e/boe
Equity share CO₂ emissions346,955366,120404,583tonnes CO2
CO2 emissions intensity (equity share)(6*)4.54.8 3.7kg CO2/boe
6* Based on equity share of non-operated and operated assets calculated as a share of exported oil and gas production.
Scope 2202020212022Units
Indirect GHG emissions location based(7*)4,6074,5874,589tonnes CO2e
Indirect GHG Emissions – market based(8*)171,147168,885168,943tonnes CO2e
7* Includes emissions from electrified assets and office buildings. Emission factors are from NVE.
8*As of 7). Emission factors are from NVE.
Scope 3202020212022Units
Total GHG emissions 59,74364,23763,0541,000 tonnes CO2e
Upstream emissions(9*)3724702641,000 tonnes CO2e
Downstream emissions(10*)59,37263,76862,7891,000 tonnes CO2e
9* Based on operated activities.
10*Based on net equity refining/sale of products. Mid- and downstream scope 3 emissions were not reported in previous sustainability reports.
Reduction of GHG emissions202020212022Units
GHG emissions reduced as a direct result of reduction initiatives(11*)77,65022,73872,9001,000 tonnes CO2e
11*Effect of emission reduction measures implemented in 2022.
Non-GHG emissions202020212022Units
NOX (Nitrogen oxide)2,3891,6841,487tonnes
SOX (Sulphur oxide)403927tonnes
Non-methane VOC2,3921,9471,996tonnes
Biogenic CO2 emissionstonnes CO2e

306.WASTE

Hazardous waste202020212022Units
Total weight hazardous waste42,06740,51631,203tonnes
Reuse268506352tonnes
Recycling4,4371,8001,689tonnes
Recovery, incl. energy recovery1,6882,4641,998tonnes
Landfill18,09913,44210,313tonnes
Discharge (12*)17,57422,30416,851tonnes
12* Discharged waste mainly consists of cleaned water fraction from oil based mud.
Non-hazardous waste202020212022Units
Total weight non-hazardous waste1,8031,8431,478tonnes
Reusetonnes
Recycling9251,000695tonnes
Recovery, incl. energy recovery793724698tonnes
Landfill8511984tonnes
Waste diverted from/to disposal202020212022Units
Total weight of waste diverted from disposal (13*)8,1116,4945,432tonnes
Total weight of hazardous waste diverted from disposal6,3934,7704,039tonnes
Total weight of non-hazardous waste diverted from disposal1,7181,7241,393tonnes
Total weight of waste diverted to disposal (14*)35,75835,86527,248tonnes
Total weight of hazardous waste diverted to disposal35,67335,74627,164tonnes
Total weight of non-hazardous waste diverted to disposal8511984tonnes
13* Waste diverted from landfill includes waste that is reused/recycled/recovered.
14* Waste diverted to disposal includes waste that is discharged or sent to landfill.
Significant Spills202020212022Units
Number of oil spills to sea (≥0,1 m³)003
Oil spills (≥0,1 m³)006.3
Number of chemical spills to sea (≥0,1 m³)656
Chemical spills (≥0,1 m³)10.53.91.8
Number of hydrocarbon leaks (≥0,1 kg/s)000
Total mass of hydrocarbon leaks (≥0,1 kg/s)000kg

307. ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

 202020212022Units
Total monetary value of significant fines000$
Number of non-monetary sanctions for non-compliance000

308. SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

 202020212022Units
New major suppliers screened using environmental criteria(15*)100100100%
15*Major suppliers such as strategic or alliance partners to Aker BP are screened for environmental performance, in the supplier database Magnet JQS or through separate environmental audits.

Occupational health and safety

202020212022Units
Fatalities Employees000
Fatality Contractors000
Fatality rate Employees000
Fatality rate Contractors000
Serious Injuries Employees120
Serious Injuries Contractors323
Lost Time Incidents Employees110
Lost Time Incidents Contractors365
Lost Time Incidents rate Employees + Contractors0,40,70,4per mill exposure hours
Lost Time Incidents rate Employee0,30,30
Lost Time Incidents rate Contractors0,410,8
Medical treatment incidents Employees022
Medical treatment incidents Contractors965
Total exposure hours10,849,2511,32Million hours worked
Total recordable injuries frequency (TRIF) – Employers + Contractors1,21,91,1per mill exposure hours
Total recordable injuries frequency (TRIF) – Employees0,31,10,4per mill exposure hours
Total recordable injuries frequency (TRIF) – Contractors1,62,21,5per mill exposure hours
Serious injury frequency (SIF)0,50,30,3per mill exposure hours
Near misses with high potential355
Asset integrity and process safety202020212022Units
Number of Tier 1 process safety events000
Number of Tier 2 process safety events000