Vår tilnærming til bærekraft

2019 var året da temaene miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (Environment, Social and Governance – ESG) gikk fra debatt til en økonomisk realitet. Jeg er stolt over å si at ESG-prinsipper og prestasjonsfaktorer ligger til grunn for Aker BPs strategi, investeringsbeslutninger og leteaktiviteter på tvers av verdikjeden.

Karl Johnny Hersvik
Administrerende direktør, Aker BP

Aker BP tar de globale klimautfordringene på alvor og jobber for å redusere selskapets miljøavtrykk. Utslippene våre er under en tredel av gjennomsnittet i den globale industrien, og under gjennomsnittet for operatører på norsk sokkel. Målet vårt er å slippe ut mindre enn 5 kg CO2 per fat oljeekvivalent.

Vår strategi for å møte verdens økende energibehov og samtidig bidra til å redusere utslipp er tredelt: Vi skal levere den reneste oljen og gassen, skape inntekter som kan brukes i forbindelse med energiskiftet og bidra til byggingen av en bærekraftig fremtid.

Aker BP skaper store, langsiktige verdier fra naturressursene vi har tilgjengelig – noe som gjør at samfunnet blir i stand til å omstille økonomien og innføre tiltak som kan bremse klimaendringene. Ved å redusere utslippene fra våre aktiviteter, bidrar vi til et lavere globalt fotavtrykk. Vi bidrar også med kunnskap, data og erfaringer til nye bransjer. Dette skaper vekst og forbedring utover vår egen virksomhet.

FNs bærekraftsmål

Aker BP støtter flere av FNs bærekraftsmål ved å levere energi til verden, samt måten vi driver selskapet på. Enkelte av våre bidrag er løftet frem i bærekraftsrapporten vår og er illustrert under.

Vi skal redusere miljøavtrykket vårt – samtidig som vi leverer energi verden trenger.

Klima

Aker BP støtter konklusjonene fra FNs klimapanel og vi forplikter oss til å ta ansvar for vårt eget karbonfotavtrykk.

KPI for 2020

CO2-intensitet < 5 kg

CO2/boe (eierandel)

Metanintensitet

< 0,1 % av salgbar gass

Vi er overbevist om at vi kan være en del av løsningen som kreves for møte en av vår tids største utfordringer – klimaforandringene.

Mot 2030 må de globale klimagassutslippene halveres for at vi skal lykkes i å bremse de globale klimaforandringene. På den samme horisonten ser vi at olje og gass vil utgjøre nesten 50 prosent av den globale energimiksen i 2040, ifølge anslagene til Det internasjonale energibyrå (IEA – International Energy Agency).

Aker BPs mål er å nå 50 prosent utslippsreduksjon i 2030-årene og nært nullutslipp i 2050.

Klima er formelt integrert i Aker BPs strategi og beslutninger. Styret har eierskap til klimamålene for selskapet, og tar de overordnede investeringsbeslutningene for initiativ og prosjekter som kan redusere utslipp.

Miljøpåvirkning

I Aker BP forstår vi miljøutfordringene knyttet til virksomheten vår og industrien i sin helhet. Vern av ytre miljø er og har alltid vært en viktig del av bærekraftsarbeidet i Aker BP, og vi jobber kontinuerlig for å redusere fotavtrykket vårt.

Tiltakene styres med et eget miljøstyringssystem, bygd på prinsippene i ISO 14001, og miljøstyring er innarbeidet i hele verdikjeden til feltene våre.

Aker BP har et rammeverk for Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikring og Kvalitet (HMSS&K) som beskriver hvordan vi skal gjennomføre arbeidet, og definerte prestasjonsindikatorer (KPI) bidrar til å styre driften i en mer bærekraftig retning.

I Aker BP anser vi myndighetskrav som et minimum og benytter BAT (Best Available Technique) samt beste praksis fra industrien i arbeidet med å beskytte mennesker, miljø og våre verdier.

Prestasjonsindikatorer med mål for faktorer som konsentrasjon av olje i vann til sjø, karbonintensitet, metanintensitet, faklingsvolum og reinjeksjonsprosent for produsert vann, er definert på selskapsnivå og innenfor de ulike forretningsområdene.

Biologisk mangfold

Aker BPs lete- og produksjonsvirksomhet er konsentrert i marine omgivelser og vi jobber effektivt for å verne og bevare arter og økosystemer, og dermed beskytte den genetiske variasjonen i biologisk mangfold.

Aktiviteter i disse områdene blir risikovurdert og overvåket for å beskytte sårbar havbunnsfauna og koraller, kysthabitater, gyting av fisk, samt yngle- og foringsplasser for sjøfugl.

Vann og spillvann

Alle Aker BPs operasjoner utføres på norsk kontinentalsokkel. Våre aktiviteter er ikke lokalisert i områder med vannmangel og vi bruker begrensede mengder ferskvann. Sjøvann løftes og brukes i forbindelse med kjøling, trykkstøtte for reservoaret og for å produsere ferskvann offshore.

Vår tilnærming til spillvann er å oppnå lavest mulig miljøpåvirkning, med følgende prioriteringsrekkefølge:

  • Forhindre forekomst
  • Gjenbruk/resirkulering/reinjeksjon
  • Reduksjon
  • Behandling og deponering/utslipp

Avfall

For å oppnå lavest mulig miljøpåvirkning er vår strategi å generere mindre avfall og arbeide for bedre ressursutnyttelse.

Vi jobber for lavest mulig miljøpåvirkning, med følgende prioriteringsrekkefølge:

  • Forhindre forekomst
  • Gjenbruk/resirkulering
  • Reduksjon
  • Behandling og deponering/utslipp

Aker BPs prosess for avfallsstyring er i tråd med relevante regelverk for håndtering, lagring, klassifisering, merking, transport og deklarering av avfall.

Oljevernberedskap

Historien har vist at akutte oljeutslipp kan forekomme i industrien vår. Aker BP har en robust plan for oljevernhåndtering, med opplært personell som jobber kontinuerlig for å redusere faren for utslipp. Vi utfører risikovurderinger og sikrer at beredskapsplaner for utslipp er på plass.

Aker BP har deltatt aktivt i Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) siden 2001. NOFO har spisskompetanse på håndtering av oljeutslipp og tar en sentral rolle i arbeidet med å begrense skader, samt å samle opp olje fra havet.

Aker BP samarbeider med NOFO for å sikre at beredskapstiltakene våre er i tråd med våre behov, slik at vi er godt forberedt ved et eventuelt utslipp.

Sikker drift

Norske myndigheter stiller strenge krav til operatører på kontinentalsokkelen når det gjelder Helse, Miljø, Sikkerhet og Sikring (HMSS).

Aker BP arbeider for at alle våre operasjoner, borekampanjer og prosjekter utføres med høyest mulig HMSS-standard. Våre retningslinjer for helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet (HMSS&K) beskriver standarden og forventingene som stilles, og bidrar til at Aker BP forblir en trygg arbeidsplass for både våre ansatte og leverandører.

Helse og sikkerhet

Skadefrekvens

≤ 2 per 1 mill arbeidstimer
(2020)

Aker BP erkjenner at det alltid er risiko til stede under leting og produksjon av olje og gass. Vårt ansvar er å redusere risikoen så mye som praktisk mulig, slik at vår aktivitet unngår skade på mennesker, miljø og økonomiske verdier. Identifisering av risiko og forståelsen av risiko er nødvendig for å forebygge ulykker og for å sikre tilstrekkelig beredskap og for å redusere usikkerhet.

Vår måloppnåelse innenfor HMSS (Helse, Miljø, Sikkerhet og Sikring) viser en positiv trend. Likevel, vår ambisjon er null skader, og derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre HMSS-kulturen i selskapet.

Alvorlige hendelser

≤ 0,5 per 1 mill arbeidstimer
(2020)

Aker BP har implementert et sett med livreddende regler fra International Association of Oil & Gas Producers (IOGP). De «9 Livreddende regler» representerer industriens beste praksis innen forebyggende sikkerhetstiltak.

Aker BP tilbyr både yrkesrelaterte og ikke-yrkesrelaterte helsetjenester for å forhindre, oppdage og overvåke arbeidsrelatert helserisiko. Ansatte har også tilbud om helsetjenester som ikke er yrkesrelaterte, som fysioterapi, trening, kostholdsveiledning og stressmestring.

Sikring

Aker BP har en risikobasert tilnærming på strategisk og operasjonelt nivå.  
For å styre risk på en hensiktsmessig måte tar vi og inn over oss risiko koblet til trusselaktører og deres forsøk å skade våre interesser. Vi omtaler dette som «sikringsrisiko» inkludert cyberrisiko.

Formålet med sikring (security) er å beskytte Aker BPs materielle og immaterielle verdier fra trusselaktører og utilsiktede sikringshendelser.

Audit og risikokomiteen er nominert av styret er ansvarlige for risikostyring og spesifikke risikoer kommunisert gjennom selskapets risikoprosesser, inkludert sikring og særlig fokus på cyberrisiko.

SVP HSSEQ på vegne av administrasjonen (executive management team) er overordnet ansvarlig for emneområdet sikring i Aker BP. VP Sikring etablerer og følger opp helhetlig sikring samt styring for personell og fysisk sikkerhet. Chief Cyber Security Officer etablerer og følger opp styring og håndtering av cyberrisiko. VP Sikring og Chief Cyber Security Officer koordinerer sammen selskapets totale tilnærming for håndtering og styring av sikringsrisiko.

Ansvar for beslutning og finansiering av nødvendige barrierer og sikringskontroller i henhold til lover og forskrifter, styring og risiko ligger i selskapets forretningsområder med tilhørende finansiell autorisasjon.

Beredskap   

Aker BP sin beredskapsorganisasjon er robust og effektiv. Ved en uønsket hendelse er våre viktigste oppgaver å redde liv, og å minimere skader på miljøet og eiendeler.

Beredskapsorganisasjonen trener og gjennomfører øvelser jevnlig for å kunne håndtere situasjoner som kan oppstå.

Vi samarbeider med partnere og andre beredskapsorganisasjoner for å sikre en felles forståelse av beredskapsplanene, ansvar og prioriteringer.  Vi utveksler kunnskap og erfaringer fordi en velfungerende beredskap er i alles interesse.

Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapporter

Sustainability report 2021 pdf
Sustainability report 2020 pdf
Sustainability report 2019 pdf
Sustainability report 2018 pdf
Sustainability report 2017 pdf

CDP Klima

Aker BP deltar i CDP (tidligere Carbon Disclosure Project). CDP er en organisasjon som driver et globalt rapporteringssystem til nytte for samfunnet, investorer, forvaltere, selskaper, byer og land. Aker BP bidrar på denne måten til økt selskapsrapportering på klima, og bedre tilgang til informasjon om hvordan vi jobber.

2021 – Aker BP CDP 2021 Climate Change Questionnaire pdf
2020 – Aker BP CDP 2020 Climate Change Questionnaire pdf
2019 – Aker BP Carbon Disclosure Project pdf
2018 – Aker BP Carbon Disclosure Project pdf
2017 – Aker BP Carbon Disclosure Project pdf