Vår tilnærming til bærekraft

Aker BP tar de globale klimautfordringene på alvor og jobber for å redusere selskapets miljøavtrykk. Utslippene våre er under en tredel av gjennomsnittet i den globale industrien, og under gjennomsnittet for operatører på norsk sokkel. Målet vårt er å slippe ut mindre enn 5 kg CO2 per fat oljeekvivalent.

Vår strategi for å møte verdens økende energibehov og samtidig bidra til å redusere utslipp er tredelt: Vi skal levere den reneste oljen og gassen, skape inntekter som kan brukes i forbindelse med energiskiftet og bidra til byggingen av en bærekraftig fremtid.

Aker BP skaper store, langsiktige verdier fra naturressursene vi har tilgjengelig – noe som gjør at samfunnet blir i stand til å omstille økonomien og innføre tiltak som kan bremse klimaendringene. Ved å redusere utslippene fra våre aktiviteter, bidrar vi til et lavere globalt fotavtrykk. Vi bidrar også med kunnskap, data og erfaringer til nye bransjer. Dette skaper vekst og forbedring utover vår egen virksomhet.

FNs bærekraftsmål

Aker BP støtter flere av FNs bærekraftsmål ved å levere energi til verden, samt måten vi driver selskapet på. Enkelte av våre bidrag er løftet frem i bærekraftsrapporten vår og er illustrert under.

Menneskerettigheter

Aker BPs forpliktelser til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er nedfelt i våre etiske retningslinjer og i vår policy for menneskerettigheter.

For å kontinuerlig forbedre arbeid vårt for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og for unngå negativ innflytelse på grunnleggende menneskerettigheter, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger og identifiserer risiko.

Aker BP opererer i Norge, som er definert som et land med lav risiko med hensyn til menneskerettigheter. Vi er likevel oppmerksomme på de potensielle negative konsekvensene fra virksomheten og i leverandørkjeden vår.

Vi skal redusere miljøavtrykket vårt – samtidig som vi leverer energi verden trenger.

Klima

Aker BP støtter konklusjonene fra FNs klimapanel og vi forplikter oss til å ta ansvar for vårt eget karbonfotavtrykk.

Vi er overbevist om at vi kan være en del av løsningen som kreves for møte en av vår tids største utfordringer – klimaforandringene.

Mot 2030 må de globale klimagassutslippene halveres for at vi skal lykkes i å bremse de globale klimaforandringene. På den samme horisonten ser vi at olje og gass vil utgjøre nesten 50 prosent av den globale energimiksen i 2040, ifølge anslagene til Det internasjonale energibyrå (IEA – International Energy Agency).

Aker BPs mål er å nå 50 prosent utslippsreduksjon i 2030 og nært nullutslipp i 2050.

Klima er formelt integrert i Aker BPs strategi og beslutninger. Styret har eierskap til klimamålene for selskapet, og tar de overordnede investeringsbeslutningene for initiativ og prosjekter som kan redusere utslipp.

Climate transition plan

Climate transition plan pdf

Miljøpåvirkning

I Aker BP forstår vi miljøutfordringene knyttet til virksomheten vår og industrien i sin helhet. Vern av ytre miljø er og har alltid vært en viktig del av bærekraftsarbeidet i Aker BP, og vi jobber kontinuerlig for å redusere fotavtrykket vårt.

Tiltakene styres med et eget miljøstyringssystem, bygd på prinsippene i ISO 14001, og miljøstyring er innarbeidet i hele verdikjeden til feltene våre.

Aker BP har et rammeverk for Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikring og Kvalitet (HMSS&K) som beskriver hvordan vi skal gjennomføre arbeidet, og definerte prestasjonsindikatorer (KPI) bidrar til å styre driften i en mer bærekraftig retning.

I Aker BP anser vi myndighetskrav som et minimum og benytter BAT (Best Available Technique) samt beste praksis fra industrien i arbeidet med å beskytte mennesker, miljø og våre verdier.

Prestasjonsindikatorer med mål for faktorer som konsentrasjon av olje i vann til sjø, karbonintensitet, metanintensitet, faklingsvolum og reinjeksjonsprosent for produsert vann, er definert på selskapsnivå og innenfor de ulike forretningsområdene.

Biologisk mangfold

Aker BPs lete- og produksjonsvirksomhet er konsentrert i marine omgivelser og vi jobber effektivt for å verne og bevare arter og økosystemer, og dermed beskytte den genetiske variasjonen i biologisk mangfold.

Aktiviteter i disse områdene blir risikovurdert og overvåket for å beskytte sårbar havbunnsfauna og koraller, kysthabitater, gyting av fisk, samt yngle- og foringsplasser for sjøfugl.

Vann og spillvann

Alle Aker BPs operasjoner utføres på norsk kontinentalsokkel. Våre aktiviteter er ikke lokalisert i områder med vannmangel og vi bruker begrensede mengder ferskvann. Sjøvann løftes og brukes i forbindelse med kjøling, trykkstøtte for reservoaret og for å produsere ferskvann offshore.

Vår tilnærming til spillvann er å oppnå lavest mulig miljøpåvirkning, med følgende prioriteringsrekkefølge:

  • Forhindre forekomst
  • Gjenbruk/resirkulering/reinjeksjon
  • Reduksjon
  • Behandling og deponering/utslipp

Avfall

For å oppnå lavest mulig miljøpåvirkning er vår strategi å generere mindre avfall og arbeide for bedre ressursutnyttelse.

Vi jobber for lavest mulig miljøpåvirkning, med følgende prioriteringsrekkefølge:

  • Forhindre forekomst
  • Gjenbruk/resirkulering
  • Reduksjon
  • Behandling og deponering/utslipp

Aker BPs prosess for avfallsstyring er i tråd med relevante regelverk for håndtering, lagring, klassifisering, merking, transport og deklarering av avfall.

Oljevernberedskap

Historien har vist at akutte oljeutslipp kan forekomme i industrien vår. Aker BP har en robust plan for oljevernhåndtering, med opplært personell som jobber kontinuerlig for å redusere faren for utslipp. Vi utfører risikovurderinger og sikrer at beredskapsplaner for utslipp er på plass.

Aker BP har deltatt aktivt i Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) siden 2001. NOFO har spisskompetanse på håndtering av oljeutslipp og tar en sentral rolle i arbeidet med å begrense skader, samt å samle opp olje fra havet.

Aker BP samarbeider med NOFO for å sikre at beredskapstiltakene våre er i tråd med våre behov, slik at vi er godt forberedt ved et eventuelt utslipp.

Sikker drift

Norske myndigheter stiller strenge krav til operatører på kontinentalsokkelen når det gjelder Helse, Miljø, Sikkerhet og Sikring (HMSS).

Aker BP arbeider for at alle våre operasjoner, borekampanjer og prosjekter utføres med høyest mulig HMSS-standard. Våre retningslinjer for helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet (HMSS&K) beskriver standarden og forventingene som stilles, og bidrar til at Aker BP forblir en trygg arbeidsplass for både våre ansatte og leverandører.

Helse og sikkerhet

Aker BP erkjenner at det alltid er risiko til stede under leting og produksjon av olje og gass. Vårt ansvar er å redusere risikoen så mye som praktisk mulig, slik at vår aktivitet unngår skade på mennesker, miljø og økonomiske verdier. Identifisering av risiko og forståelsen av risiko er nødvendig for å forebygge ulykker og for å sikre tilstrekkelig beredskap og for å redusere usikkerhet.

Vår måloppnåelse innenfor HMSS (Helse, Miljø, Sikkerhet og Sikring) viser en positiv trend. Likevel, vår ambisjon er null skader, og derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre HMSS-kulturen i selskapet.

Aker BP har implementert et sett med livreddende regler fra International Association of Oil & Gas Producers (IOGP). De «9 Livreddende regler» representerer industriens beste praksis innen forebyggende sikkerhetstiltak.

Aker BP tilbyr både yrkesrelaterte og ikke-yrkesrelaterte helsetjenester for å forhindre, oppdage og overvåke arbeidsrelatert helserisiko. Ansatte har også tilbud om helsetjenester som ikke er yrkesrelaterte, som fysioterapi, trening, kostholdsveiledning og stressmestring.

Sikring

Aker BP har en risikobasert tilnærming på strategisk og operasjonelt nivå.  
For å styre risk på en hensiktsmessig måte tar vi og inn over oss risiko koblet til trusselaktører og deres forsøk å skade våre interesser. Vi omtaler dette som «sikringsrisiko» inkludert cyberrisiko.

Formålet med sikring (security) er å beskytte Aker BPs materielle og immaterielle verdier fra trusselaktører og utilsiktede sikringshendelser.

Audit og risikokomiteen er nominert av styret er ansvarlige for risikostyring og spesifikke risikoer kommunisert gjennom selskapets risikoprosesser, inkludert sikring og særlig fokus på cyberrisiko.

SVP HSSEQ på vegne av administrasjonen (executive management team) er overordnet ansvarlig for emneområdet sikring i Aker BP. VP Sikring etablerer og følger opp helhetlig sikring samt styring for personell og fysisk sikkerhet. Chief Cyber Security Officer etablerer og følger opp styring og håndtering av cyberrisiko. VP Sikring og Chief Cyber Security Officer koordinerer sammen selskapets totale tilnærming for håndtering og styring av sikringsrisiko.

Ansvar for beslutning og finansiering av nødvendige barrierer og sikringskontroller i henhold til lover og forskrifter, styring og risiko ligger i selskapets forretningsområder med tilhørende finansiell autorisasjon.

Beredskap   

Aker BP sin beredskapsorganisasjon er robust og effektiv. Ved en uønsket hendelse er våre viktigste oppgaver å redde liv, og å minimere skader på miljøet og eiendeler.

Beredskapsorganisasjonen trener og gjennomfører øvelser jevnlig for å kunne håndtere situasjoner som kan oppstå.

Vi samarbeider med partnere og andre beredskapsorganisasjoner for å sikre en felles forståelse av beredskapsplanene, ansvar og prioriteringer.  Vi utveksler kunnskap og erfaringer fordi en velfungerende beredskap er i alles interesse.

Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapporter

Sustainability report 2022 pdf
Sustainability report 2021 pdf
Sustainability report 2020 pdf
Sustainability report 2019 pdf
Sustainability report 2018 pdf
Sustainability report 2017 pdf

CDP Klima

Aker BP deltar i CDP (tidligere Carbon Disclosure Project). CDP er en organisasjon som driver et globalt rapporteringssystem til nytte for samfunnet, investorer, forvaltere, selskaper, byer og land. Aker BP bidrar på denne måten til økt selskapsrapportering på klima, og bedre tilgang til informasjon om hvordan vi jobber.

2022 – Aker BP CDP 2022 Climate Change Questionnaire pdf
2022 – Aker BP CDP 2022 Climate Change Questionnaire Attachments pdf
2021 – Aker BP CDP 2021 Climate Change Questionnaire pdf
2020 – Aker BP CDP 2020 Climate Change Questionnaire pdf
2019 – Aker BP Carbon Disclosure Project pdf
2018 – Aker BP Carbon Disclosure Project pdf
2017 – Aker BP Carbon Disclosure Project pdf

Bærekraftsdata

ENVIRONMENT

302. ENERGY

Energy consumption201920202021Units
Total fuel consumed from non-renewable sources (1*)13,824,32213,665,79013,565,947GJ
Total fuel consumed from renewable sources000J
Electricity consumption (2*)509,503566,175536,878MWh
Electricity sold000MWh
Total energy consumption from non-renewable fuels and
el. energy
15,704,02215,498,707GJ
1* From gas and diesel
2* Electricity from Edvard Grieg to Ivar Aasen and power from shore to Valhall

303. WATER AND EFFLUENTS

Water201920202021Units
Produced water withdrawal total volume (3*)14,06316,10017,585ML
Re-injected produced water volume6,55210,40710,712ML
Percentage of produced water re- injected476561%
Produced water discharged to sea volume7,5955,5996,767ML
Percentage of produced water discharged533539%
Hydrocarbon discharged to sea within produced water150100140tonnes
Total freshwater withdrawn (4*)280,796189,826163,105m3
Share of production in areas of high water stress000%
Total sea water withdrawn138ML
Total sea water discharge119ML
3* ML=megaliters
4* Wording in 2019 and 2020 report was «freshwater usage». Corrected to «freshwater withdrawn» in 2021 report.

305. EMISSIONS

Scope 1201920202021Units
Direct GHG emissions – all gases (5*)939,480842,295852,129tonnes CO2e
CO2 (Carbon dioxide)911,105816,376819,083tonnes
CH4 (Methane)1,0439911,065tonnes
N2O (Nitrous oxide)845tonnes
Methane Intensity (6*)0.030.030.02% CH4/saleable gas
Reduction of GHG emissions22,58777,65022,738tonnes CO2e
5* 2019 and 2020 numbers calculated by AR4. 2021 numbers are calculated based on AR6 factors.
6* Based on share operated assets calculated as a percantage share of saleable gas production
CO2201920202021Units
Equity share CO2 emissions 346,955366,120tonnes CO2e
Net production77,10176,431mboe
CO2 intensity6.94.5 (7*)4.8 (7*)kg CO2/boe
7* Based on equity share of non-operated and operated assets (net) calculated as a share of marketed equity share of oil and gas production
Scope 2201920202021Units
Indirect GHG emissions 89,62797,02481,408 (8*)tonnes CO2e
8* 2021 number includes GHG emissions related to the energy mix in power from shore to Valhall. Climate declaration factor from NVE, used to calculate
emissions: 8gCO₂e/kwh (2020 factor is used, as the 2021 factor is not available until mid-2022).
Scope 3201920202021Units
Total GHG emissions (9*)223,533285,981tonnes CO2e
9* 2021 and 2020 numbers are not directly comparable as more extensive scope 3 mapping has been conducted in 2021.
Non-GHG emissions201920202021Units
NOX (Nitrogen oxide)2,8182,3891,684tonnes
SOX (Sulphur oxide)634039tonnes
Non-methane VOC3,2042,3921,947tonnes
Biogenic CO2 emissionstonnes CO2e

306.WASTE

Hazardous waste201920202021Units
Total weight hazardous waste42,06740,516tonnes
Reuse591268506tonnes
Recycling734,4371,800tonnes
Recovery, incl. energy recovery3,0441,6882,464tonnes
Landfill7,29618,09913,442tonnes
Discharge (10*)17,57422,304tonnes
10* Discharged waste mainly consists of cleaned water fraction from oil based mud.
Non-hazardous waste201920202021Units
Total weight non-hazardous waste1,8031,842tonnes
Reuse0,8tonnes
Recycling1,6059251,000tonnes
Recovery, incl. energy recovery1,147793724tonnes
Landfill18285119tonnes
Waste diverted from/to disposal201920202021Units
Total weight of waste diverted from disposal (11*)8,1116,494tonnes
Total weight of hazardous waste diverted from disposal6,3934,770tonnes
Total weight of non-hazardous waste diverted from
disposal
1,7181,724tonnes
Total weight of waste diverted to disposal (12*)35,75835,865tonnes
Total weight of hazardous waste diverted to disposal35,67335,746tonnes
Total weight of non-hazardous waste diverted to disposal85119tonnes
11* Waste diverted from landfill includes waste that is reused/recycled/recovered
12* Waste diverted to disposal includes waste that is discharged or sent to landfill
Significant Spills201920202021Units
Number of oil spills to sea (>0,1 m³)000
Oil spills (>0,1 m³)000
Number of chemical spills to sea (>0,1 m³)365
Chemical spills (>0,1 m³)2.010.53.9
Number of hydrocarbon leaks (>0,1 kg/s)000
Total mass of hydrocarbon leaks (>0,1 kg/s)000kg
Flared hydrocarbons23,978,19914,584,96221,314,242Sm3

307. ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

 201920202021Units
Total monetary value of significant fines000$
Number of non-monetary sanctions for non-compliance100

 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

201920202021Units
Fatalities Employees000
Fatalities Contractors000
Fatality rate Employees000
Fatality rate Contractors000
Serious Injuries Employees212
Serious Injuries Contractors432
Lost Time Incidents Employees211
Lost Time Incidents Contractors836
Lost Time Incidents Employees + Contractors0.80.40.7per mill
exposed hours
Lost Time Incident rate Employeena0.30.3
Lost Time Incident rate Contractorsna0.41
Medical treatment incidents Employees302
Medical treatment incidents Contractors2096
Total exposure hours9.7910.849.25Million hours
worked
Total recordable injuries frequency (TRIF)
-Employees + Contractors
3.11.21.9per mill
exposed hours
Total recordable injuries frequency (TRIF) – Contractors1.62.2per mill
exposed hours
Total recordable injuries frequency (TRIF) – Employees0.31.1per mill
exposed hours
Serious injury frequency (SIF)0.60.50.3per mill
exposed hours
Near misses with high potential735
Asset integrity and Process Safety201920202021Units
Number of Tier 1 process safety events000
Number of Tier 2 process safety events000