Aker BPs tilnærming til menneskerettigheter

Aker BPs forpliktelser til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er nedfelt i våre etiske retningslinjer og i vår policy for menneskerettigheter.

For å kontinuerlig forbedre arbeid vårt for menneskerettigheter og for unngå negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger. Slik kan vi identifisere og adressere risiko.

Aker BP opererer i Norge, som er definert som et land med generell lav risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter knyttet til næringsvirksomhet. Vi er likevel oppmerksomme og følger med på de potensielle negative konsekvensene fra virksomheten og i leverandørkjeden vår.

En risikobasert tilnærming til konsekvenser for menneskerettigheter gjør at vi kan sette prioriteringer for vårt arbeid og ta tak i risikoene som er høyest. Mer informasjon om vårt menneskerettighetsarbeid finner du i vår bærekraftsrapport.

Bærekraftsrapporter

Sustainability report 2022 pdf
Sustainability report 2021 pdf
Sustainability report 2020 pdf
Sustainability report 2019 pdf
Sustainability report 2018 pdf
Sustainability report 2017 pdf

Bevissthet og samarbeid i industrien

Aker BP bidrar til å fremme respekt for menneskerettigheter ved å samarbeide med partnere, entreprenører og leverandører.

Aker BP er medlem av Collabor8, som er et samarbeidsinitiativ om menneskerettigheter. Initiativet ledes av Offshore Norge, som er arbeidsgiverforeningen for operatører og leverandørbedrifter.

Dette initiativet tar sikte på å hjelpe medlemsbedriftene med å forbedre arbeidstakers velferd i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og de grunnleggende konvensjonene til den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ILO.

Som medlem av Collabor8 kan Aker BP dele erfaringer fra arbeid med menneskerettigheter og standarder for anstendig arbeid. Man kan også dele resultater fra aktsomhetsvurderinger med medlemsorganisasjonene.

Aktsomhetsvurderinger i forsyningskjeden

Aker BP gjennomfører aktsomhetsvurderinger av sine leverandører, i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Aktsomhetsvurderinger er en pågående prosess som tar sikte på å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for negative konsekvenser for menneskerettighetigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon av varer og levering av tjenester, direkte eller indirekte, for Aker BP.

I vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forsyningskjeden jobber vi proaktivt mot eliminering av tvangs- og barnearbeid og diskriminering, samt å sikre retten til fri fagorganisering og arbeid for forbedring av arbeidsforhold.

Basert på risikovurderinger har Aker BP definert følgende prioriteringsområder for oppfølging i 2022-2023:

  • Marinekonstruksjon og installasjonstjenester
  • Bygging av olje- og gassanlegg
  • Bore- og brønntjenester

Forventninger til leverandører

Aker BP har som mål å samarbeide med leverandørene på en måte som skaper gode forutsetninger til å levere varer og tjenester trygt, til rett tid, avtalt kostnad og i samsvar med våre forventninger.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre samarbeidet med leverandørene.

Vi forventer at våre leverandører handler og opererer i samsvar med Aker BPs standarder innen HMSSK, menneskerettigheter, etikk og samfunnsansvar.

Varsling

Aker BP har en lav terskel for varsling fra både ansatte og eksterne tredjeparter.

Man kan velge å varsle anonymt. Varsler kan inkludere bekymringsmeldinger om brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Mer informasjon

For mer informasjon ta kontakt på humanrights@akerbp.com.