Hvorfor investere i Aker BP?

Aker BPs hovedmål er å skape verdi, og vi mener at vi er unikt posisjonert for å oppnå dette. Aker BPs konkurransefortrinn – og vår evne til å generere høy kapitalavkastning – er forankret i følgende verdidrivere:

  • Vi utvinner olje og gass fra felter av verdensklasse, med høy effektivitet og lave kostnader
  • Vi har det laveste klimafotavtrykket i olje- og gassindustrien globalt, og en klar plan for å oppnå netto nullutslipp fra virksomheten innen 2030
  • Vi er en drivkraft for transformasjon av olje- og gassindustrien gjennom digitalisering og strategiske allianser
  • Vi planlegger for lønnsom vekst fra en unik ressursbase
  • Vi har en sterk finansiell posisjon og planlegger for økende aksjeutbytte

Vi er overbevist om at disse faktorene i sum vil bidra til høy kapitalavkastning over tid. Scroll nedover siden for å lære mer.

Felt i verdensklasse med høy effektivitet og lave kostnader

Vi utvinner olje og gass fra felt i verdensklasse på den norske kontinentalsokkelen, kjennetegnet av høy effektivitet og lave kostnader, og med betydelig potensiale for videre vekst gjennom videre utforskningsaktivitet.

Vi er operatør for feltsentrene Alvheim, Edvard Grieg/Ivar Aasen, Valhall, Skarv og Ula. I tillegg er vi medeier i det enorme Johan Sverdrup-feltet.

Lave utslipp og en klar plan for netto nullutslipp

Aker BP er et rendyrket olje- og gasselskap. Vår oppgave er å produsere olje og gass med lave kostnader og minimale utslipp. Vi bidrar til energiomstillingen ved å maksimere verdiskaping, redusere utslipp og dele data og ekspertise med andre bransjer. Våre klimagassutslipp (GHG) er blant de laveste i bransjen, og vi har en klar og tydelig plan for å oppnå netto nullutslipp fra vår virksomhet innen 2030 (scope 1 og 2).

Drivkraft for transformasjon av industrien

Digital

Vi mener at digitalisering er en avgjørende faktor for å skape framtidens olje- og gasselskap. Målet vårt er å bli verdens første datadrevne olje- og gasselskap. En nøkkel til å oppnå dette målet er å ha tilgang til pålitelige data som effektivt kan distribueres til riktig person eller maskin til rett tid. Som selskap har vi arbeidet målrettet med dette i mange år, med betydelig suksess.

Allianser

Vi mener at den tradisjonelle modellen for prosjektgjennomføring i vår bransje er ineffektiv. Den kjennetegnes av fragmenterte prosjektorganisasjoner, ineffektive grensesnitt mellom kunder og leverandører, og manglende harmonisering av insentiver. Disse problemene resulterer altfor ofte i kvalitetsproblemer, forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

For å møte disse utfordringene har vi utviklet alliansemodellen, som fjerner barrierene mellom leverandører og kunder ved å etablere integrerte team med felles mål og insentiver. Vi opprettholder disse teamene over tid for å fremme læringseffekter på tvers av prosjekter, og dermed bidra til økt kvalitet og effektivitet. Videre involverer vi leverandørene våre i tidligfasen av prosjektene våre, slik at vi kan sikre tilstrekkelig kapasitet og redusere risikoen i forsyningskjeden.

Lønnsom vekst fra en unik ressursbase


Aker BP har over tid bygget opp en unik ressursbase gjennom en kombinasjon av vellykket utforskningsaktivitet og oppkjøp. I 2022 tok vi investeringsbeslutninger for en rekke prosjekter som i sum representerer mer enn 700 millioner fat, som vil bli satt i produksjon i årene som kommer. Med break-even oljepriser under $40 per fat vil disse prosjektene skape betydelig verdi for aksjonærene såvel som for samfunnet som helhet.

Finansiell styrke og økende aksjeutbytte

Vi investerer i prosjekter med høy avkastning og lave break-even oljepriser, som vil motvirke den naturlige nedgangen i produksjon og generere lønnsom vekst. Vi har en solid finansiell posisjon som gjør det mulig å finansiere investeringene samtidig som vi fortsetter å øke aksjeutbyttet. Dette er vår oppskrift for å skape varige aksjonærverdier som et olje- og gasselskap.