Rene skrog reduserer utslipp

Aker BP produserer olje og gass med lave utslipp. Selskapet har som mål å nå 50 % reduksjon i egne klimagassutslipp på 2030-tallet og ned mot null i 2050. I tillegg samarbeider Aker BP med leverandørene sine for å bidra til reduserte utslipp hos disse. Et eksempel på dette er logistikk- og marineavdelingens arbeid med å redusere indirekte utslipp fra fartøy.

Tekniske og operasjonelle initiativ

En viktig teknisk forbedring er batteridrevne fartøy. Aker BP skal elektrifisere alle forsyningsfartøyene, på langsiktige kontrakter, innen årsskiftet.

Skrogvask er et operasjonelt initiativ, som Aker BP nå undersøker potensialet for. Skrogvask reduserer motstanden i vannet, og dermed reduseres både drivstoffsforbruk og utslipp av klimagasser. Det finnes lite dokumentasjon på tiltakets effekt på forsyningsfartøy, og derfor studerer Aker BP nå fordelene med dette initiativet.

Skrogvasken gjennomføres med undervannsroboter mens forsyningsfartøyene ligger til land. De forstyrrer ikke andre lasse- og losseoperasjoner.

Studie for å måle effekt

Vinteren 2021 planla selskapet å gjennomføre skrogvask på fire fartøy, samt å gjennomføre en studie for å dokumentere effekten. Først ble det utført utslippsmålinger fra fartøyene som skulle vaskes. Tilsvarende målinger ble gjort etter at skrogene var vasket. Datagrunnlaget ble noe tynt for noen av fartøyene, men man kunne likevel se en klar sammenheng mellom hvor mye groe, som hadde blitt fjernet fra skroget, og utviklingen i drivstofforbruket. Aker BP har i tillegg vært i dialog med Equinor, som har gjennomført lignende studier og målinger tidligere. Denne dataen ble også brukt som sammenligningsgrunnlag i studien.

Deler kunnskap med industrien

Aker BP har tatt initiativ og samlet sju andre operatørselskap for å dele erfaringer, dokumentasjon og datagrunnlag for funnene fra studien. Initiativet ble møtt med stort engasjement og takknemlighet. Gjennom å dele kunnskap og erfaringer vil selskapet bidra til en mer bærekraftig olje- og gassindustri i Norge.