Informasjon og betingelser for fakturering


Organisasjonsnummer

Faktura skal i utgangspunktet utstedes fra samme organisasjonsnummer som oppført på PO. Dersom faktura skal betales til factoringselskap eller annet selskap innen samme konsern må dette komme klart frem på faktura.

Betalingsbetingelser

I henhold til innkjøpsordre (PO)

PO

 • Faktura skal merkes med et gyldig PO nummer mottatt fra AkerBP
 • For fakturerte PO-linjer skal det per linje angis et «item number», «material number» eller «service number». PO-linjene på faktura må stemme overens med PO-linjene på utstedt PO
 • Fakturabeløp må ikke overskride gjenværende beløp på PO

Retningslinjer for mottak av faktura

 • Faktura på papir aksepteres ikke
 • EHF format (obligatorisk format for leverandører med norsk organisasjonsnummer)
  • Feltet «Order Reference» (Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID i XML-filen) må fylles ut med gyldig PO-nummer fra Aker BP, i tillegg til de standard obligatoriske EHF feltene. Kontakt deres IT-avdeling/EHF-portal leverandør ved spørsmål til XML-filen
  • PO må være oppgitt i et av følgende fem format:
   1. PO-xxxxxx
   2. SO-xxxxxx
   3. 42xxxxxxxx
   4. 45xxxxxxxx
   5. 47xxxxxxxx
 • PDF format
  • Faktura i PDF format sendes til invoice@akerbp.com
  • Det skal kun legges ved en faktura per mail
  • Faktura og vedlegg må sendes samlet i en PDF-fil
  • Stiles til:

Aker BP ASA
Accounts Payable
Postboks 480 Sentrum
4002 Stavanger

  • Dersom kravet overdras til tredjepart må tredjepart akseptere retningslinjene ovenfor

Kreditnota

Kreditnota må merkes med:

 • Innkjøpsordre (PO)
 • Fakturanummer som blir kreditert
 • Dersom delkredit skal det også vise til PO-linje som blir delkreditert
 • Årsak til kreditering

KID

 • KID-nummer på faktura kan kun benyttes dersom leverandøren har opprettet KID avtale med banken
 • KID-nummer skal ikke oppgis på kreditnota

Kontaktpunkt AP Team

Alle spørsmål relatert til faktura skal sendes til Invoice.questions@akerbp.com

Faktura som ikke oppfyller kravene ovenfor vil bli avvist.