Storsatsing på norsk sokkel: Aker BP leverer rekordmange utbyggingsplaner

16. desember 2022

Aker BP og partnere leverer i dag totalt ti planer for utbygging og drift (PUD) og en plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet (OED). Med totale investeringer på i overkant av 200 milliarder 2022-kroner utgjør disse Aker BP-opererte olje- og gassprosjektene en av Europas største private industrisatsinger.

– Omfanget av utbyggingsplanene som vi overleverer til Olje- og energiministeren er en manifestasjon av vår ambisjon om å skape fremtidens olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktiv avkastning, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

En oversikt over prosjektene er inkludert nederst i denne meldingen. Ytterliggere detaljer om prosjektene er tilgjengelig på www.akerbp.com, se følgende linker:

Unikt posisjonert

Samlede utvinnbare ressurser for utbyggingsprosjektene utgjør 730 millioner fat oljeekvivalent netto for Aker BP. Prosjektene vil også bidra til levetidsforlengelse for eksisterende produksjon og muliggjøre framtidige vekstmuligheter.

Selskapets andel av de totale investeringene er på rundt 70 prosent og utgjør om lag 19 milliarder dollar nominelt. Gjennomsnittlig forventet balansepris er 35-40 dollar per fat. 

Utbyggingsprosjektene, sammen med en rekke tiltak for økt utvinning og effektivisering, gjør at Aker BP forventer å øke produksjonen fra drøyt 400.000 fat per dag til om lag 525.000 fat i 2028.

– Vi er unikt posisjonert for lønnsom vekst og er nå operatør for de fleste store feltutbyggingene på norsk sokkel de neste årene. Det gir oss en enestående mulighet til å lede an i endringen av olje- og gassnæringen, i tett samarbeid med våre lisenspartnere, alliansepartnere og andre strategiske partnere, sier Hersvik. 

– Gjennom utvikling av Yggdrasil-området (tidligere NOAKA), som er det største av utbyggingsprosjektene, skal vi sette ny standard for feltutbygging og drift med ny teknologi, datadrevne beslutninger og arbeidsprosesser, fjernstyring og ubemannede plattformer, legger Hersvik til.

Industriledende lave utslipp

Aker BPs CO2-utslipp per fat er blant de laveste i hele olje- og gassindustrien. Utslippsintensiteten vil bli ytterligere redusert når produksjonen fra de nye prosjektene kommer i gang, blant annet som følge av kraft fra land. Dette er et viktig ledd i selskapets strategi for å oppnå netto null CO2-utslipp innen 2030.

– Vi tar de globale klimautfordringene på alvor, og vi har en tredelt strategi for å møte verdens økende energibehov og samtidig bidra til å redusere utslipp. Vi skal levere oljen og gassen med de laveste miljøavtrykkene. Vi skal skape inntekter som kan brukes i forbindelse med energiskiftet. Og vi vil bidra med kunnskap, data og erfaringer til nye bransjer. Dette skaper vekst og forbedring utover vår egen virksomhet. Utbyggingsprosjektene støtter opp om denne strategien, sier Hersvik.

Skaper arbeidsplasser, bygger kompetanse

Hersvik påpeker at tiltakspakken et bredt flertall på Stortinget vedtok sommeren 2020 har vært viktig for både leverandørindustri og samfunnet forøvrig.

– Tiltakspakken gjorde at oljeselskapene våget å satse igjen, midt i en pandemi, og i en usikker verden. Hjulene kom i gang. Nå står vi her litt over to år senere og ser det direkte resultatet av tiltakspakken som ble vedtatt, understreker han.

Utbyggingsprosjektene er forventet å bidra til mer enn 150 000 årsverk hos leverandører over hele landet. I tillegg til å sikre aktivitet og bevare arbeidsplasser, bidrar prosjektene til å utvikle teknologisk kompetanse i industrien i Norge i perioden før fornybarprosjekter er forventet å øke i omfang. (Sysselsettingstallene inkluderer induserte effekter (konsumeffekter), og fremkommer i konsekvensutredningene for prosjektene.)

Store skatteinntekter for Norge

Aker BP er allerede den største skatteyteren i Norge som ikke er statseid. Selskapet forventer å betale over 80 milliarder kroner i skatt for 2022. 

– Med en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar per fat vil disse utbyggingsprosjektene generere netto skattebetalinger på totalt 160 milliarder 2022-kroner, og dermed utgjøre et viktig bidrag til å finansiere velferdsordninger og styrke statens evne til å støtte opp under det grønne skiftet, sier Hersvik. 

Tildeler milliardkontrakter

I forbindelse med PUD-overleveringene har Aker BP tildelt en rekke kontrakter til alliansepartnere og andre strategiske leverandører. Totalverdien av kontraktstildelingene er på flere titalls milliarder kroner. Se artikler om de enkelte PUD-overleveringene for detaljer.

Tildelingene er i tråd med Aker BPs strategi for å øke verdiskapingen gjennom å etablere allianser og strategiske partnerskap med våre leverandører.

Følg overleveringen direkte

Utbyggingsplanene overleveres til Olje- og energiminister Terje Åsland på et arrangement hos Aker BP fredag 16. desember 2022 klokken 09:00. Arrangementet sendes direkte via nettet og kan følges på selskapets hjemmeside www.akerbp.com.

Det blir også en markering hos Oljedirektoratet i Stavanger fredag 16. desember klokken 13. 

———-

Oversikt over PUD-prosjektene som er overlevert myndighetene

Utbyggingsprosjektene er gruppert i fire hovedområder. 

Yggdrasil (tidligere NOAKA)

Dette er den neste store utbyggingen på norsk sokkel og er lokalisert mellom Alvheim og Oseberg i Nordsjøen, og omfatter en rekke funn som i sum utgjør rundt 650 mmboe i utvinnbare olje- og gassressurser. Nye navn blir tatt i bruk for lisensgrupper og innretninger Utbyggingskonseptet består av en ubemannet produksjonsplattform i nord (Munin, tidligere Krafla), en prosesseringsplattform med brønnområde og boligkvarter (Hugin A, tidligere NOA) i sør og en normalt ubemannet brønnhodeplattform på Frøy (Hugin B) som knyttes tilbake til Hugin A. Yggdrasil representerer en omfattende utbygging på havbunnen med totalt ni havbunnsrammer. Det er planlagt 55 brønner i området. Området bygges ut med kraftforsyning fra land. 

Equinor har fram til i dag vært operatør for Krafla. Ved innlevering av plan for utbygging og drift endres navnet til Munin. Aker BP overtar som operatør og vil dermed være operatør for hele området i både utbyggings- og driftsfasen. 

 • Samlede investeringer estimert til 115 milliarder 2022-kroner
 • Utvinnbare ressurser estimert til 650 mmboe
 • Produksjonsstart planlagt i 2027
 • Lisenspartnere er Aker BP, Equinor og LOTOS

Valhall PWP-Fenris (tidligere King Lear) 

Denne samordnede utbyggingen omfatter blant annet en ny prosess- og brønnhodeplattform (PWP) som er broforbundet til Valhall feltsenter, og en ubemannet brønnhodeplattform på Fenris som skal produsere gjennom en 50 kilometer lang rørledning til Valhall PWP. Valhall PWP vil være helt sentral i videreutviklingen av Valhall-området. Gassproduksjon fra Fenris vil gi et betydelig bidrag til langsiktige og forutsigbare gassleveranser til Europa.

 • Samlede investeringer estimert til 50 milliarder 2022-kroner
 • Utvinnbare ressurser estimert til 230 mmboe
 • Produksjonsstart planlagt i 2027
 • Lisenspartnere er Aker BP, PGNiG Upstream Norway og Pandion Energy

Tre utbygginger i Skarv-området (Skarv satellittprosjekt) 

Disse utbyggingene består av gass- og kondensatfunnene Alve Nord, Idun Nord og Ørn i den nordlige delen av Norskehavet. Feltene bygges ut med havbunnsløsninger som kobles til produksjonsskipet på Skarv-feltet (Skarv FPSO). Utbyggingene gjennomføres som et felles prosjekt kalt Skarv satellittprosjekt (SSP). Utbyggingene bidrar til fortsatt høy produksjon og forlenget levetid for Skarv FPSO.

 • Samlede investeringer estimert til 17 milliarder 2022-kroner
 • Utvinnbare ressurser estimert til 120 mmboe
 • Produksjonsstart planlagt i 2027
 • Lisenspartnere er Aker BP, Equinor, PGNiG Upstream Norway og Wintershall DEA

Utsirahøyden 

Tre satellittprosjekter skal utnytte kapasiteten på Edvard Grieg og Ivar Aasen på Utsirahøyden i Nordsjøen. Nye navn blir tatt i bruk for lisensgrupper og innretninger. Symra (tidligere Lille Prinsen) blir en tie-in til Ivar Aasen mens Solveig fase 2 og Troldhaugen (tidligere Rolvsnes) skal kobles opp til Edvard Grieg-plattformen. For Solveig Fase 2 leveres en underretning til OED, ikke egen PUD.

 • Samlede investeringer estimert til 21 milliarder 2022-kroner
 • Utvinnbare ressurser estimert til 124 mmboe
 • Produksjonsstart planlagt i 2026/2027
 • Lisenspartnere er Aker BP, Equinor, Sval Energi, OMV og Wintershall DEA

———-

Kontakt