Høring – program for konsekvensutredning for avslutning av virksomhet på Ula og Tambar i Nordsjøen

På vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 019 og 065, legger Aker BP som operatør med dette frem for offentlig høring et forslag til program for konsekvensutredning for avslutning av virksomheten på feltene Ula og Tambar/Tambar Øst i Nordsjøen.

Petroleumsloven krever fremlagt en avslutningsplan to til fem år før forventet opphør av produksjon/virksomhet eller utløp av produksjonslisensen. De aktuelle utvinningstillatelsene utløper ved utgangen av 2028. Basert på dagens produksjonsprognose samt begrenset potensial for nye funn i området, vil det ikke søkes om utvidet lisensperiode for videre produksjon.

Program for konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til siste veileder for PUD/PAD, utgitt av Olje- og energidepartementet i 2022. I samråd med Olje- og energidepartementet er høringsperioden satt til 12 uker. Eventuelle kommentarer eller merknader bes sendt til Aker BP ASA regulatory@akerbp.com med kopi til Olje- og energidepartementet postmottak@oed.dep.no innen 20. november 2023.