Skatteendringer utløser nye investeringer

Et bredt flertall på Stortinget har blitt enige om å gjøre midlertidige endringer i petroleumsskatten. Endringene vil styrke Aker BPs kapasitet til å foreta investeringer og bidra til å muliggjøre nye feltutbygginger på norsk sokkel. Dette vil bidra til høyere aktivitet og økt verdiskaping for Aker BP, for leverandørindustrien og for det norske samfunnet. 

Hod-prosjektet i Valhallområdet er den første utbyggingen som vil bli realisert som et direkte resultat av de midlertidige skatteendringene. Dette prosjektet vil dra nytte av kompetansen og erfaringen fra Valhall Flanke Vest-utbyggingen som nylig ble fullført. Styret i Aker BP har i dag godkjent prosjektet og selskapet forbereder nå en snarlig investeringsbeslutning og igangsetting av utbyggingen. Hod-prosjektet vil medføre om lag 5 000 årsverk i Norge i utbyggingsfasen og forventes å generere betydelige skatteinntekter for den norske stat.  

Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP kommenterer:  
«Dette er en svært krevende tid for petroleumsindustrien, og det er derfor veldig gledelig å se den raske og sterke responsen fra politikerne. De foreslåtte endringene er gode og nødvendige, og vil styrke vår evne til å investere, samtidig som de vil bidra til bedret lønnsomhet for nye feltutbygginger. Aker BP vil ikke la denne muligheten gå fra seg. Med prosjekter som Hod kommer vi til å skape betydelige verdier både for våre eiere og for samfunnet, og vi vil bidra til å opprettholde en verdensledende leverandørindustri i landet.» 

De midlertidige skatteendringene skal etter planen vedtas av Stortinget 12. juni.  

Kontakt