Resultat for tredje kvartal

Det norske oljeselskap ASA hadde et godt tredje kvartal. Utbyggingen av Ivar Aasen-feltet er i rute. Konseptvalg for Sverdrup går etter planen.  Det norske var med på et lovende funn på Gohta-prospektet i Barentshavet. Selskapet har i løpet av kvartalet styrket finansieringen med en ny rullerende låneramme på seks milliarder kroner.

Leteaktivitet
Olje- og gassfunnet på Gohta-prospektet, der Det norske har 40 prosent eierandel, bekrefter potensialet for oljevirksomhet i nord. Foreløpige estimat indikerer et volum på mellom 113 og 239 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet bekrefter en ny letemodell som vil gi positive ringvirkninger for leting etter olje og gass i Barentshavet.

I tillegg til funnet av Gohta i Barentshavet var Det norske med på en letebrønn i Nordsjøen og en letebrønn i Barentshavet.

Jette
Produksjonen på Jette nådde en million produserte fat i september. De nyeste dataene indikerer at produksjonsnivået ikke faller like kraftig som i de tidligere månedene. Feltet produserte i snitt 4 378 fat oljeekvivalenter per dag netto i tredje kvartal. Dette utgjør 74 prosent av den totale produksjonen i tredje kvartal.

Ivar Aasen
Utbyggingen av Ivar Aasen er i rute. På byggeplassene i Singapore og Italia er det kuttet stål til plattformdekk og understell. Det norske har gjennomført en havbunnsseismisk undersøkelse for å forbedre kartleggingen av hovedstrukturen i feltet. Arbeidet med unitisering med partnerne i lisens 457 fortsetter.

Fremdrift i Sverdrup
Det er god fremdrift i arbeidet med konseptvalg for Johan Sverdrup. Feltet vil bli bygget ut i flere faser, men det gjenstår å konkludere med antall faser og tidspunktene for disse. Plan for utbygging og drift planlegges levert til myndighetene mot slutten av 2014.

Finansielt
I løpet av kvartalet inngikk Det norske avtale om ny rullerende låneramme på en milliard dollar, tilsvarende rundt seks milliarder kroner. Avtalen inneholder en ikke-kommitert trekkrettighet som gjør at lånet kan økes til to milliarder dollar, tilsvarende rundt 12 milliarder kroner. Den nye trekkfasiliteten forfaller i 2018 og erstatter selskapets tidligere kredittfasilitet på 500 millioner dollar med forfall 31. desember 2015.

Selskapets inntekter i tredje kvartal var 324 millioner kroner, mot 49 millioner i tredje kvartal i fjor. Underskuddet på driften var NOK 518 millioner. Resultatet etter skatt var et tap på NOK 158 millioner.

Ny administrerende direktør
Karl Johnny Hersvik er ansatt som ny administrerende direktør i Det norske. Han kommer fra stillingen som direktør for Statoils forskningssenter. Hersvik vil tiltre som administrerende direktør 1. mai 2014.

Oppsummering av økonomiske resultater og driftsresultater:

MNOK = millioner kroner Q3 13 Q2 13 Q1 13 Q4 12 Q3 12 2012 2011
     Jette (boepd), 70 % 4 378 3 594 0 0 0 0 0
     Atla (boepd), 10 % 981 1 446 1 253 2 070 513 
     Varg (boepd), 5 % 377 398 425 395 481 556  846
     Glitne (boepd), 10 % 0 0 43 75 95 174 329
     Enoch (boepd), 2 % 0 0 0 0 0  4 48
     Jotun Unit (boepd), 7 % 204 175 209 231 206  210 281
Total produksjon (boepd) 5 940 5 613 1 929 2 771 782 1 458 1 505
Olje- og gassproduksjon (tusen fat oljeekvivalenter) 547 511 174 255 72 545 548
Realisert oljepris (USD/fat) 112 103 112 110 111 115 112
Driftsinntekter (MNOK) 324 286 80 117 49 332 372
Kontantstrøm fra produksjon (MNOK) 269 227 37 40 2 114 180
Letekostnader (MNOK) 588 271 234 195 403 1 609 1 012
Totale letekostnader (kostnadsførte og balanseførte) (MNOK) 618 373 306 375 536 1 656 1 810
Driftsresultat (MNOK) -518 -277 -251 -358 -2 318  -3 843 -1 191
Periodens nettoresultat (MNOK) -158 -41 -20 -47 -589 -957 -459
Antall lisenser (operatørskap) 74 (30) 72 (30) 69 (28) 67 (26) 67 (26) 67 (26) 67 (28)

Finn rapport og presentasjon (engelsk) vedlagt. Presentasjon på norsk vil være tilgjengelig på hjemmesiden i løpet av dagen. På vår hjemmeside sendes en direkte webcast av presentasjonen fra kl. 8.15, www.detnor.no.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: 950 77 622

Kontakt