Kallelse till Årsstämma 2023 i Aker BP ASA

Kallelse till Årsstämma 2023 i Aker BP ASA, 989 795 848, (”Bolaget”) fredagen den 14 april 2023 kl 09.00. Årsstämman kommer hållas digitalt.

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (”SDB”).

Fullständig kallelse och dagordning för bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.akerbp.com/general-meeting/

Innehavare av SDB som önskar rösta på årsstämman ska:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över SDB i Bolaget senast torsdagen den 30 mars 2023 (”Avstämningsdagen”); och

(ii) senast torsdagen 30 mars kl. 23.59 måste röstningsinstruktionen per depåbevisägare vara SEB tillhanda. 

Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman tillfälligt ägarregistrera sina SDB i Euroclear Sweden ABs register senast per Avstämningsdagen. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före Avstämningsdagen.

Enligt den norska bolagsordningen gäller rätten att delta och rösta på bolagsstämman förbehålls aktieägare som är inskrivna aktieägarboken den femte arbetsdagen före bolagsstämman, det vill säga den 4 april 2023. Innehavare som rösträttsregistrerats i Euroclear Sweden AB kommer med automatik även att omregistreras tillfälligt i norska värdepapperscentralen VPS.

Om du önskar rösta, behöver hjälp med, eller har frågor kring, röstningsförfarandet kontakta er bank för vidare information. Vänligen notera att SDB-innehavare inte kan avge sina röster direkt via bolagets digitala funktion, per e-post eller telefon.

Kontakt