Det norske og Aker Exploration vil fusjonere

Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA forener gjennom en integrasjonsavtale de to selskapenes felles ambisjon om å skape et større og mer slagkraftig oljeselskap. Allerede ved fusjonen vil det nye selskapet være det ubestridt nest største selskapet på norsk sokkel når det gjelder lisenser og operatørskap.

Det kombinerte selskapet kan vokse raskere, både gjennom organisk vekst og med en offensiv holdning til fortsatt omstrukturering i bransjen. Selskapene utfyller hverandre og vil sammen være en enda sterkere partner til de øvrige oljeselskapene og til myndighetene i videre utvikling av norsk sokkel.

Forankret
Det fusjonerte selskapet har sterk forankring i hele landet, med forretningskontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Selskapet vil videreføre navnet Det norske oljeselskap ASA og Erik Haugane blir administrerende direktør. Aker Explorations styreleder Kjell Inge Røkke vil bli foreslått som styreleder i det nye Det norske.

Det avtalte bytteforholdet gir Det norskes aksjonærer 82 prosent av det sammenslåtte selskapet og Aker Explorations aksjonærer 18 prosent. Aker vil være selskapets største aksjonær med om lag 30 prosent av aksjene, basert på Akers eierandel i de to selskapene per i dag.

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske er svært fornøyd med forslaget om fusjon:

– Med Aker som største eier øker selskapets mulighet til å nå målet om å bli et nytt stort olje- og gasselskap med flere utbyggingsprosjekter og betydelig produksjon i Norge.

Styrket leteselskap
I fusjonen mellom Det norske og Aker Exploration forenes to letemiljøer som hver for seg i løpet av få år har bygget opp en betydelig lisensportefølje på norsk sokkel.
Det fusjonerte selskapet vil med god margin være det nest største oljeselskapet på norsk sokkel målt i antall lisenser, operatørskap og leteaktivitet. Etter fusjonen vil selskapet være operatør for 32 lisenser,og ha 70 lisenser i porteføljen.

Administrerende direktør Bård Johansen i Aker Exploration ser fusjonen som et stort steg fremover:

– Dette gir større muligheter til å velge de beste prospektene, og til å optimalisere porteføljen. I tillegg vil Aker Explorations aksjonærer gjennom fusjonen få eierskap i en mer likvid aksje.

Det fusjonerte selskapet vil ha en riggkapasitet som forsterker Det norske som en attraktiv operatør og partner for en rekke aktører på norsk sokkel. Det gir økte muligheter for offensiv satsing på tildelinger av operatørskap og lisenser i nye runder. Det fusjonerte selskapet har langsiktige avtaler med to flyterigger, ”Songa Delta” og ”Aker Barents”. Aker Barents er spesielt godt tilpasset effektiv og sikker drift under ekstreme klimatiske forhold og i miljøsensitive områder.

Utfyller hverandre
Porteføljen til de to fusjonerende selskapene utfyller hverandre. Begge selskapene har omfattende leteprogram. Det norske har i tillegg eierandeler i felt i produksjon, og en betydelig portefølje av spennende funn som skal bygges ut i årene som kommer.

En viktig oppgave for det fusjonerte selskapet blir å øke produksjonen på en kostnadseffektiv, robust og miljømessig forsvarlig måte. Den betydelige lisensporteføljen gir et godt utgangspunkt for intern prioritering av letebrønner og feltutbyggingsprosjekter, videre forretningsutvikling og samarbeid med eksisterende og nye aktører på norsk sokkel.

Det er fortsatt store muligheter på norsk sokkel. Det er store mengder olje og gass som ennå ikke er oppdaget, og som har stor verdi for samfunnet og Det norske, understreker Erik Haugane:

– Det fusjonerte selskapet ønsker å være en kreativ og konstruktiv samarbeidspartner med de andre oljeselskapene og leverandørindustrien. På den måten sikres mangfold både av sterke aktører, nye perspektiver og gode ideer på norsk sokkel.

Det norske får gjennom fusjonen en sterk industriell og langsiktig eier som støtter den strategien som er lagt for selskapet. Aker har gjennom en årrekke målrettet arbeidet for å etablere et annerledes og slagkraftig oljeselskap konsentrert om norsk sokkel. Et selskap som er lettbent nok til å kunne tenke annerledes, men samtidig stort nok til å ha nødvendig tyngde og troverdighet. Det er en styrke at Aker nå konsentrerer sin virksomhet innen lete- og produksjon til Det norske.

Veien videre
Styrene i Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA undertegnet i går kveld (24.08.09) integrasjonsavtalen mellom de to selskapene. I avtalen forutsettes det blant annet gjennomført en due diligence samt avklaring av konsesjonsmessige forhold. En omforent fusjonsplan vil bli sendt selskapenes aksjonærer medio september, med sikte på behandling i selskapenes ekstraordinære generalforsamlinger medio oktober.

Selskapenes største aksjonærer, Aker og DNO International, har gitt sin tilslutning til hovedtrekkene i den foreliggende integrasjonsavtalen, herunder det avtalte bytteforhold.

Rystad Energy har vært engasjert for å gjøre en uavhengig vurdering av de to selskapenes porteføljer. RS Platou har vært rådgiver for Det norske, og Carnegie for Aker Exploration.

Invitasjon:

Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA inviterer til presentasjonen av integrasjonsavtalen på Shippingklubben Haakon 7 gate, Oslo. Tidspunkt: Tirsdag, 25. august klokken 09.00. Fra Det norske møter administrerende direktør Erik Haugane. Fra Aker Exploration administrerende direktør Bård Johansen.

Presentasjonen kan også følges på selskapets hjemmeside, www.detnor.no, fra klokken 09.00

Kontakter:
IR-sjef Knut Evensen, tlf. +47 95 07 76 22
Finansdirektør Finn Nordam, tlf. +47 98 28 93 82

Kontakt