Verdens tøffeste jobb

Det grønne skiftet er «verdens tøffeste jobb». Aker BP har sammen med de andre selskapene i Aker allerede startet på arbeidet.

Energi er uløselig knyttet til livene som mennesker over hele verden lever. Derfor påvirker en global omveltning i energikjeden oss alle. Disse endringene krever massiv finansiering. Det samme gjør nye næringer og arbeidsplasser. Samtidig vil vi sikre velferdssamfunnet. Dette er en enorm utfordring.

Ingen klarer denne jobben alene, derfor oppfordrer vi nå til samarbeid med resten av næringslivet og offentlige myndigheter.

Aker-selskapene er i full gang med å bidra til å kutte utslipp, produsere fornybar energi og skape nye arbeidsplasser. Vi løser store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje og ny digital teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Vi er en del av løsningen

Vi i Aker BP skal utvinne olje og gass på den reneste og rimeligste måten. Våre mål er å nå 50 prosent utslippsreduksjon i 2030-årene og nært nullutslipp i 2050. Samtidig spiller Aker BP en helt avgjørende rolle for mulighetene Aker har til å investere i nye selskaper som bidrar til det grønne skiftet.

Verdiskapingen Aker BP står for tilfører våre eiere kapital. De investerer i fornybar energi og nye næringer. Nyetablerte selskaper samarbeider med oss. Vi deler kunnskap og erfaring, slik at ny industri kan vokse frem. Tilbake får vi tilgang til fremtidsrettede løsninger og teknologi. Dette gjør at vi kan bedre lønnsomheten og redusere utslippene.

Aker Horizons har lansert 2025-ambisjoner om å bidra med:

  • Minst 100 milliarder kroner i investeringer i fornybar energi og grønn teknologi.
  • Utslippskutt på 25 millioner tonn CO2 per år, som tilsvarer halvparten av Norges årlige utslipp.
  • Ti gigawatt fornybar energikapasitet, tilsvarende 25 prosent av Norges samlede strømforbruk.

Disse investeringene er utenkelige uten aksjeutbytte fra Aker BP, og fundamentet er vår kompetanse og erfaring som leverandør og operatør i oljeindustrien.

Aker er et Norge i miniatyr. Inntektene fra olje- og gassvirksomheten legger nå grunnlaget for nye næringer. Derfor har vi minst to tanker i hodet samtidig, slik at nye næringer vokser ut av eksisterende industri. Derfor er ikke skatteinntektene fra oss bare viktig for velferdssamfunnet, men også avgjørende for overgangen til fornybarsamfunnet.

Det er ingen tvil om at verden skal bli mindre avhengig av fossil energi, men olje- og gassproduksjon og lavutslippssamfunnet må likevel leve side om side i flere tiår fremover.

Selv om det har vært sterk vekst i fornybar energi de siste årene, er realiteten at over to-tredjedeler av verdens energiforbruk kommer fra fossile kilder. Samtidig er verdens befolkning i rask vekst. Tilgang på mer energi er avgjørende for å sikre grunnleggende energibehov som lys, varme og matlaging – og nødvendig for å skape arbeidsplasser og velferd.

Så samtidig som mer og mer av energien vi bruker vil bli fornybar, vil det være behov for olje og gass i lang tid fremover. Dette er olje og gass som ikke bare brukes til energi, men også som råstoff til produkter vi omgir oss med i våre daglige liv.

Vi mener at de som produserer olje og gass med lavest utslipp og lavest kostnader blir morgendagens vinnere. Det er hva vi sikter mot, og vi starter med å redusere våre egne utslipp.

Men Aker BP stopper ikke der. Å forvalte en felles naturressurs betyr at vi også forvalter tilliten som er vist oss. Vi er det ansvaret bevisst. Derfor må hele olje- og gassnæringen forstå alvoret i dagens situasjon. Fellesskapets verdier må forvaltes på en måte som gir mer tilbake til samfunnet.

Derfor skal vi aktivt bidra til å endre olje- og gassnæringen:

  • Vi skal gå i bresjen for at de som forvalter fellesskapets ressurser samarbeider.
  • Vi skal legge grunnlaget for at nye virksomheter kan vokse frem.
  • Vi skal redusere egne utslipp.
  • Og vi skal øke lønnsomheten.