Vedtekter for Aker BP ASA

(Datert 14. april 2023)

1. Selskapets navn
Selskapets navn er Aker BP ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

2. Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

3. Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet er å drive petroleumsleting og -utvinning og hva som dermed står i forbindelse, samt ved aksjetegning eller på annen måte å delta i slik eller annen virksomhet alene eller i samarbeid med andre foretagender og interesser.

4. Selskapets aksjekapital
Aksjekapitalen er NOK 632 022 210 fullt innbetalt og fordelt på 632 022 210 aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

5. Styret
Styret skal bestå av inntil fjorten medlemmer.

6. Signatur
Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap. Styret kan meddele prokura.

7. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. Dokumentene skal i innkallingstiden være utlagt på selskapets kontor til ettersyn for aksjonærene.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i innkallingen til generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

8. Valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité på 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen, samt honorarer til styret, bedriftsforsamlingen og valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Valgkomiteens medlemmer velges for en to-års periode.