Valhall PWP – Fenris

Aker BP (operatør) har sammen med lisenspartnerne tatt en endelig investeringsbeslutning for videreutvikling av Valhall-feltet, inkludert en ny sentralplattform, samt bygge ut Fenris-feltet. Planer for utbygging og drift ble overlevert til Olje- og energiministeren 16. Desember 2022. 

Det samordnede utbyggingsprosjektet, lokalisert i den sørlige delen av Nordsjøen, omfatter en ny sentralt plassert produksjons- og brønnhodeplattform (PWP) med 24 brønnslisser, forbundet med bro til Valhall feltsenter, og en ubemannet installasjon (UI) med 8 brønnslisser ved Fenris (tidligere King Lear), som er tilkoblet PWP gjennom utstyr og rørledninger på havbunnen.  

Pandion Energy AS er partner i Valhall og PGNiG Upstream Norway AS er partner i Fenris, som ligger 50 kilometer unna.  

De totale nye reservene utviklet av prosjektet er estimert til 230 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe).  

Totalt 19 brønner planlegges boret, hvorav 15 ved Valhall PWP, som vil utvinne 70 mmboe med første olje i Q2 2027. De resterende fire brønnene vil bli boret ved Fenris, og vil utvinne 160 mmboe med første gass i Q3 av 2027.  

I tillegg sikrer prosjektet levetidsforlengelse av Valhall utover 2028 og fortsatt produksjon av eksisterende Valhall-reserver beregnet til 137 mmboe.  

Utbyggingen vil utnytte Valhalls eksisterende kraft fra land med minimale utslipp, beregnet til mindre enn 1 kg CO2/fat.  

Det felles utviklingsprosjektet innebærer betydelige synergier i utviklings- og driftsfasen for lisenspartnerne i Valhall og Fenris.  

Totale investeringer i Valhall PWP – Fenris-utbyggingen er estimert til USD 6,6 milliarder (løpende kroner), tilsvarende ca. 50 milliarder kroner (faste).  

Økt gasseksport og minimale utslipp  

Produksjonen fra Fenris vil øke gasseksporten fra Valhall gjennom den eksisterende Norpipe-rørledningen til Europa betydelig, og vil mer enn doble Valhalls gassbehandlingskapasitet. Det gir et viktig bidrag til Norges langsiktige kapasitet for stabile energileveranser til Europa.  

De samordnede Valhall PWP – Fenris-prosjektet er en sentral bærebjelke i Valhalls strategi, og tjener flere formål: 

  • Sikrer levetidsforlengelse og fortsatt Valhall-produksjon  
  • Gir tilgang til nye volumer på Valhall og Fenris med betydelig oppsidepotensial  
  • Etablerer Valhall som et knutepunkt for gass, og med minimale utslipp fra produksjonen. 

Valhall-feltet og -området gjennomgår en stor modernisering. Den nye PWP-plattformen vil bli en integrert del av Valhall-feltet og vil overta viktige område-funksjoner etter hvert som andre plattformer og anlegg fases ut.  

Videre vil PWP og Fenris UI bli konstruert med betydelig fleksibilitet for å imøtekomme videreutvikling av ytterligere ressursoppsider i området.  

Det totale ressurspotensialet som muliggjøres av PWP – Fenris-utviklingen, inkludert levetidsforlengelse, boring av nye brønner og identifiserte fremtidige muligheter, er estimert til rundt 500 mmboe.