Information till Lundin aktieägare

<< Click here for English version >>

Om fusionen

Den 21 december 2021 offentliggjorde Aker BP och Lundin Energy ett avtal där Aker BP skulle förvärva Lundin Energys olje- och gasverksamhet. För varje aktie i Lundin Energy som du var registrerad innehavare av den 27 juni 2022 har du rätt att erhålla:

 • Kontant vederlag på SEK 78,78
 • 0,95098 aktier i Aker BP, som initialt är representerande av svenska depåbevis som förväntas levereras till ditt VP-konto omkring den 12 juli 2022
 • Utöver fusionsvederlaget kommer du att behålla ditt aktieinnehav i Lundin Energy, som byter namn till Orrön Energy från och med den 1 juli 2022 och kommer att fokusera på förnybar energi

Vad är ett svenskt depåbevis?

Varje svenskt depåbevis, som kommer att levereras till ditt VP-konto omkring den 12 juli 2022, representerar ett ägande av en aktie i Aker BP. Dessa aktier i Aker BP kommer att vara deponerade hos SEB enligt ett avtal mellan SEB och Aker BP.

Dina rättigheter som innehavare av svenska depåbevis följer av de allmänna villkoren för de svenska depåbevisen och inte från norsk lag som är tillämplig på aktierna i Aker BP. De allmänna villkoren finns her: LINK>>

De svenska depåbevisen kommer inte att tas upp till handel på någon handelsplats eller reglerad marknad i Norge, Sverige eller någon annanstans. Aktierna i Aker BP är dock noterade på Oslo Börs. För att du ska ha rätt att utöva alla rättigheter som aktieägare i Aker BP behöver du omvandla dina svenska depåbevis till aktier i Aker BP. En instruktion för sådan omvandling återfinns i avsnittet nedan.

Programmet för de svenska depåbevisen är en tillfällig lösning som förväntas att avslutas i juli 2023. Vid avslutandet kommer alla innehavare av svenska depåbevis som ännu inte har begärt omvandling av sina depåbevis till aktier i Aker BP, automatiskt få sina depåbevis inlösta av Aker BP genom SEB, varefter aktierna i Aker BP som de svenska depåbevisen representerar kommer att säljas över marknaden och de genomsnittliga nettointäkterna kommer att betalas ut till innehavarna i förhållande till deras innehav av depåbevis.

Instruktion för omvandling av svenska depåbevis till aktier i Aker BP

 1. Överför dina svenska depåbevis från ditt VP-konto till ett depåkonto, ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring som är kopplat till Euroclear Sweden.

  Om du inte har ett depåkonto, ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring behöver du öppna ett sådant konto innan du kan begära omvandling av dina svenska depåkonton. Banker, aktiemäklare och nätmäklare erbjuder dessa typer av konton.

  Din bank, aktiemäklare eller nätmäklare kan bistå dig med överföringen av de svenska depåbevisen till depåkontot, investeringssparkontot eller kapitalförsäkringen.

  Vid överföringen och omvandlingen kan du behöva uppge ISIN-koden för de svenska depåbevisen. ISIN-koden är: SE0017486566.

 2. Begär omvandling av dina svenska depåbevis till aktier i Aker BP i enlighet med instruktionerna från din bank, aktiemäklare eller nätmäklare där du innehar det depåkonto, ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring till vilket du överförde de svenska depåbevisen.

Nyckeldatum och avgifter för omvandling

 • 11 juli 2022 (klockan 15:00 CEST): Sista tidpunkt för begäran av omvandling av dina svenska depåbevis till aktier i Aker BP för att erhålla aktierna den 13 juli 2022. Du måste även överföra dina svenska depåbevis från ditt VP-konto till ditt depåkonto, ditt investeringssparkkonto eller din kapitalförsäkring före denna deadline för att omvandlingen ska kunna ske den 13 juli 2022.
 • 12 juli 2022: Leverans av fusionsvederlag bestående av kontanter och svenska depåbevis till ditt VP-konto.
 • 13 juli 2022: Leverans av aktier i Aker BP om du har överfört dina svenska depåbevis till ditt depåkonto, ditt investeringssparkonto eller din kapitalförsäkring och begärt omvandling av svenska depåbevis senast klockan 15:00 CEST den 11 juli 2022.
 • 19 juli 2022: Leverans av kontant ersättning för överskjutande delar (fraktioner) av dina vederlagsaktier.
 • 10 augusti 2022: Sista dag att begära omvandling av svenska depåbevis till aktier i Aker BP kostnadsfritt. Efter den 10 augusti 2022 kommer en avgift att debiteras för varje omvandling som SEB och Euroclear Sweden genomför. Avgiften är för närvarande högst 2 500 SEK (baserad på Euroclear Swedens prislista för 2022).
 • 19 juni 2023: Sista dag för begäran av omvandling av svenska depåbevis till aktier i Aker BP innan dina svenska depåbevis löses in och de underliggande aktierna i Aker BP säljs.

Skatt på fusionsvederlaget

Skatteverket har kommit fram till att den ersättning som ska betalas kontant är definierad som en utdelning enligt svensk skattelagstiftning. Den kontanta ersättningen för Sammanslagningen bör enligt Skatteverket behandlas som en vanlig företagsutdelning. Aktieägare som är osäkra på deras skattestatus bör söka skatterådgivning om vilken inverkan detta beslut kommer att ha på erhållandet av kontanterna i vederlaget.

För ytterligare information om skattebehandling, vänligen se avsnittet ”4.16 Taxation” i prospektundantagsdokumentet som offentliggjordes den 9 mars 2022: LINK>>