Beste kvartal noensinne

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) hadde i andre kvartal sitt beste resultat noensinne. Det norske gjorde to kommersielle funn som til sammen utgjør i størrelsesorden 50 millioner fat olje til en svært lav kostnad. Det er stor leteaktivitet i selskapet og mulighetene for nye funn i andre halvår ses på som betydelige.

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske er svært fornøyd med det selskapet har oppnådd i andre kvartal.
– Det norske er fortsatt i en fase der letevirksomheten er det sentrale. I andre kvartal har vi funnet rundt 50 millioner fat olje, og det har vi gjort til lave kostnader. Dette er at resultat avselskapets strategi om å prioritere prospekter nær infrastruktur i Nordsjøen. Vi fortsetter å være den mest offensive aktøren på norsk sokkel når det gjelder leting. Jeg tror høsten vil vise at det gir nye positive resultater for selskapet. Vi vil snart starte boringen av prospekter i områdene rundt Jotun og Grevling, som vi har forventninger til.

Flere funn
Det norske var i andre kvartal med på Grevlingfunnet i Nordsjøen. Totale utvinnbare reservene i Grevling er anslått til mellom 40 og 130 millioner fat oljeekvivalenter. Det norske økte sin andel fra 5 til 30 prosent i denne lisensen før boringen startet. Funnet tilsvarer mellom 12 og 40 millioner fat oljeekvivalenter for Det norske. Funnet anses kommersielt og flere alternative utbyggingsløsninger vil bli vurdert. Nye boringer i nærheten av Grevling står på selskapets boreplan allerede i høst.
Avgrensingsbrønnen som ble gjort på Fulla i andre kvartal viser totalt utvinnbare volumer på mellom 60 og 105 millioner fat oljeekvivalenter. Selskapets andel på 15 prosent tilsvarer mellom ni og 16 millioner fat oljeekvivalenter.
Det norske var også med på et lovende gassfunn på Ragnarrock Graben, som ligger sør for Granefeltet i Nordsjøen. I første kvartal fant Det norske også mindre mengder olje i Eitriprospektet, men dette anses ikke å være kommersielt. I Norskehavet boret Det norske Strutenprospektet, men brønnen var tørr.
I første halvår har Det norske vært med på syv boringer, tre av disse som operatør. Ni egenopererte boreoperasjoner står på Det norske sin boreplan for 2009.

Solid fundament
De totale letekostnadene i kvartalet var 410,6 millioner kroner noe som bidro til at resultatet etter skatt ble minus 77,1 millioner kroner. Driftsinntektene i perioden var på 66,8 millioner kroner. Driftsresultatet ble minus 410,6 millioner kroner. Produksjonen i kvartalet var 162.576 fat olje og gass, og den ble solgt til en gjennomsnittlig pris på 58,8 dollar per fat olje. Med dagens oljepris er produksjonen fra alle feltene lønnsom.
Det norske har et solid finansielt fundament. Selskapets likvide midler ved utgangen av kvartalet er drøyt 1,3 milliarder kroner. Selskapet har en letefasilitet på 1,5 milliarder kroner som det ikke er trukket på i 2009.
Det har ikke vært noen alvorlige hendelser innen helse, miljø og sikkerhet i kvartalet.

Selskapet vil være representert ved adm. dir. Erik Haugane, finansdirektør Finn Øistein Nordam og IR-sjef Knut Evensen.

Kontaktperson: IR-sjef Knut Evensen, tlf. +47 95 07 76 22

Kontakt