Aker BP med i FN-program for reduksjon av metanutslipp

Vi styrker arbeidet med å overvåke og redusere klimagassutslipp gjennom medlemskap i OGMP 2.0 (Oil and Gas Methane Partnership) som er et initiativ under FNs miljøprogram. -Metan er en kraftig klimagass som det er viktig å følge opp på lik linje med CO2, sier Axel Kelley, disiplinleder for klima og bærekraft.

Aker BPs metanutslipp stammer fra kaldventilering, ufullstendig forbrenning av naturgass og diesel, og fra lekkasjer fra prosessanlegg. Utslippene overvåkes, kvantifiseres og rapporteres årlig i samsvar med nasjonale bransjestandarder til miljømyndighetene.

Gjennom medlemskapet i OGMP 2.0 vil Aker BP slå seg sammen med Equinor, BP og andre store olje- og gasselskaper og forplikte seg til å overvåke og redusere de globale utslippene av metan i samsvar med beste praksis.

-Gjennom enda bedre overvåkning vil vi lettere kunne avdekke lekkasjepunkter og identifisere kildestrømmer der det er mulig å redusere utslippene av metan. Å redusere våre metanutslipp er en integrert del av vår klimainnsats, sier Axel Kelley.

Metan er en kraftig klimagass som bidrar til oppvarming av atmosfæren, og er den nest viktigste klimagassen fra menneskelig aktivitet etter karbondioksid. Årlig slippes det ut om lag 1000 tonn metan fra Aker BPs produksjonsplattformer og borerigger. Dette tallet skal reduseres, sier Axel Kelley.

-Vi har satt et langsiktig mål om å begrense metanintensiteten[1] til mindre enn 0,05 %, noe som er langt mer ambisiøst enn målet for oppstrømsaktiviteter på 0,2 %. Det samsvarer godt med vår plan for klimaomstilling for å redusere våre klimagassutslipp med 50 % innen 2030 og nær null innen 2050, sier Kelley.

-Det blir stadig viktigere for bransjen å håndtere metanutslipp på en ansvarlig måte og ha transparent og nøyaktig rapportering, sier Marit Blaasmo, Senior Vice President for People & Safety i Aker BP.

-Også kapitalmarkedet presser på for endring. OGMP 2.0 er gullstandarden innen metanmåling, rapportering og målsetting, og er globalt anerkjent. Medlemskap i OGMP 2.0 gir en omfattende veiledning for vår strategi for reduksjon av metanutslipp og hjelper oss med å innfri forventningene fra eksterne interessenter, sier Blaasmo.

 Les mer om OGMP 2.0 her.


[1] Metanintensitet defineres som de samlede metanutslipp fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet, angitt i prosentandel av den totale mengden solgt gass (kilde: https://www.ogci.com/).