HMS-portal

Velkommen til Aker BPs digitale HMS-portal. Her finner du HMS-informasjonen du trenger når du skal jobbe på feltene våre.

Portalen gir deg en oversikt over hvor du kan finne krav til HMS (gjennom styringssystemet vårt), verktøy og nyttige lenker.

Målet vårt er å unngå skader og hendelser på personell, miljø, klima og selskapets eiendeler. Vi mener at alle uønskede hendelser kan unngås, og at det å fremme sunne holdninger og utvikle en god HMS-kultur, er viktig for å nå målene våre. Ingen mål er viktigere enn sikkerhet, og at vi oppnår en skadefri arbeidsplass. Det handler om sikker og pålitelig drift.

HMS er alltid Aker BPs førsteprioritet, og det gjenspeiler seg i verdiene våre.

 • Du søker kunnskap, deler erfaringer og lærer
 • Du forstår og håndterer risiko
 • Du ferdigstiller aktiviteter du starter
 • Du kommuniserer åpent og tydelig
 • Du bryr deg
 • Du respekterer alles kompetanse og samarbeider på tvers
 • Du er lojal mot beslutninger
 • Du bidrar til en god og åpen rapporteringskultur om bord

Det er utrolig viktig at du er «dønn til stede» og dermed har fullt fokus og oppmerksomhet under arbeidsutførelsen.

Vi lærer av feil

I Aker BP tar vi lærdom av våre feil, utvikler oss og blir bedre.

Kultur og verdier

Hver dag jobber vi for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv utvinning av olje og gass, som brukes til energi og varer vi trenger. Slik skaper vi arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Vi er endringsvillige, og vil bli ledende ved å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i dag. Samtidig som vi vokser videre, må vi produsere med minst mulig utslipp og lave kostnader. Olje og gass er naturressurser som tilhører oss alle. Derfor vil vi forbedre næringen, redusere vårt klimaavtrykk og bidra til det grønne skiftet.

Mangfold og inkludering

Aker BP ser verdien av mangfold i arbeidsmiljøet. Alle som jobber for Aker BP skal føle seg involvert, inkludert og respektert. Vi vil at alle skal trives på jobb og utvikle seg i rollene sine.

Aker BP har en KPI og overordnet mål om å ha 30% kvinner i organisasjonen innen 2030.

Gravid i Aker BP

Som del av arbeidet med å få flere kvinner til å jobbe offshore, vil Aker BP forbedre tilrettelegging for gravide kvinner offshore. Gravide kvinner skal trygt kunne fortsette i arbeid, uten å være bekymret for at arbeidsmiljøet skal ha uheldige virkninger på fosteret. Les mer i brosjyren under.

Feltene våre

Livreddende regler

De viktigste lærepunktene for langsiktig virksomhet er oppsummert med ni livreddende regler som benyttes i felleskap med andre operatører og kontraktører på blant annet norsk sokkel (via IOGP).

De ni reglene stiller følgende krav til deg:

 • Innhent godkjennelse før overbroing eller utkobling av sikkerhetssystemer
 • Innhent godkjennelse før entring
 • Verifiser isolering og at energi er fjernet før arbeidet starter
 • Ha kontroll på brennbare materialer og tennkilder
 • Hold deg selv og andre utenfor «skuddlinjen» / «line of fire»
 • Planlegg løfteoperasjoner og ha kontroll på områdene
 • Arbeid med gyldig arbeidstillatelse når dette er påkrevd
 • Beskytt deg mot fall ved arbeid i høyden

Barrierer og risikovurderinger

Aker BP har mange gode metoder for å vurdere risiko i forbindelse med arbeid.

Når du vurderer risiko, skal du stille deg selv spørsmålene:

 • Hva kan gå galt?
 • Hvorfor kan det skje, og hva kan konsekvensene bli?
 • Er dette akseptabelt eller er det tiltak jeg må planlegge for?

Hva er barrierer?

Barrierer kan være både tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer (tiltak/elementer), som hver for seg eller sammen forhindrer uønskede hendelsesforløp. Figuren under viser en modell for sikker og robust løsning og viktigheten av å ha barrierer på plass (ref. Barrierenotatet 2017).

Modell for å illustrere forholdet mellom sikkert og robust løsning, og barrierers plass i risikostyring (Ptil, Barrierenotatet 2017).

Hver plattform har barrierer som skal forhindre at faresituasjoner oppstår og barrierer som skal begrense mulige skader og ulemper dersom en hendelse likevel skulle inntreffe. Ingen barrierer er perfekte, og svekkelser kan oppstå.

Eksempler på barrieresvekkelser:

 • Tette dyser i brannvannsystem
 • Dårlig detektordekning
 • Stillas som skjermer for brannvann eller detektorer
 • Branndør låst i åpen stilling
 • Inhibiteringer

Det viktigste du må tenke på:

 • Er det barrieresvekkelser på utstyret/området jeg skal jobbe i?
 • Har du oversikt over midlertidige unntak?
 • Kan det jeg planlegger å gjøre påvirke en eller flere barrierer?
 • Vil barrieren fortsatt kunne utføre sin funksjon under en eventuell hendelse?
 • Krever jobben kompenserende tiltak?
 • Kan den jobben du skal gjøre gjennomføres samtidig med annet arbeid i området?

Styring og dokumenter

Du finner en oversikt over Aker BPs sikkerhetsstrategi og ytelsesstandarder for samtlige av selskapets felt i dokument «Management of Major Accident Risk» i linken nedenfor.

Personlig elektronisk utstyr

 • Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon, nettbrett eller bærbar PC under helikopterturen. Utstyret må være helt avskrudd (ikke flymodus) og pakket ned i bagasjen. Mobiltelefon kan legges innenfor overlevelsesdrakten.
 • Smartklokker må også være helt avskrudd under helikopterturen.  
 • Bruk av mobiltelefon og elektronisk utstyr er begrenset til godkjente områder av boligkvarteret og skal ikke tas med i produksjonsområdene. 
 • Mobiltelefoner som er påskrudd, skal alltid være satt til lydløs. Prat i mobiltelefon skal som hovedregel foregå på lugar eller steder hvor man ikke er til sjenanse for andre.
 • Arbeidstillatelse må innhentes i forkant av fotografering / filming utenfor boligkvarteret/godkjent område.
 • Personlig elektronisk utstyr skal ikke brukes i eventuelle beredskapssituasjoner.
 • Det er ikke tillatt å legge ut informasjon/bilder på sosiale medier, eller gjennom andre kanaler, i eller etter beredskapssituasjoner.
 • I eksplosjonsfarlige områder er verken smartklokker eller annet personlig elektronisk utstyr tillatt.
 • Det er ikke tillatt å ta med batterier og powerbank offshore.  
 • E-sigaretter er verken tillatt på helikopter eller på innretningen.

For mer detaljert info se SFS-anbefalingen i linken under.

HMS-kampanjer og læringspakker

Det gjennomføres kvartalsvise kampanjer innen ulike HMS-tema. For å skape forutsigbarhet, følger vi samme sekvens hvert år via Always Safe. 

Målet med læringspakkene er å styrke risikostyring av faktorer i arbeidsmiljøet, som utgjør en helsefare og som kan medføre arbeidsrelatert sykdom ved å:

 • Fremme bevissthet omkring risikofaktorer i eget arbeidsmiljø
 • Forbedre forståelsen for styring av helse- og arbeidsmiljørisiko
 • Øke bruken av risikovurdering av helse- og arbeidsmiljøfaktorer

15/15 møter med drift

I Aker BP ønsker vi å være proaktiv og jobbe forebyggende. I den sammenhengen tar vi dypdykk på forskjellige tema innenfor HSSEQ.

Oppsettet indikerer at vi bruker 15 minutter til informasjon og 15 minutter til kommunikasjon.

Møtene foregår mellom hav og land og legges ut på Workplace slik at flere kan se den i etterkant.

Din HMS-verktøykasse

Her har vi samlet verktøy og begreper for sikkert arbeid. De fleste kjenner du allerede fra SAFER-utreisekurset, som tar for seg følgende:

 • Planlegging (arbeidstillatelser, arbeidspakker, sikker-jobbanalyse, barrierer, før-jobbsamtaler)
 • Gjennomføring (vær dønn til stede, rutinearbeid, styringssystem)
 • Vurdering (barrierer, kameratsjekk, OBS-kort, egenkontroll)
 • Avslutning (rydde og sikre arbeid, kontroll og erfaringsoverføring)

Sikkert arbeid

Sikkert arbeid gir et standardisert rammeverk for sikker drift og vedlikehold for alle Aker BP-opererte felt.

 • Arbeidstillatelser (AT): Formålet er å sikre at skader og hendelser ikke inntreffer, og tillatelser skal forhindre at samtidige operasjoner skaper fare, samt ivareta driftssikkerhet
 • Isoleringer: Prosesser innenfor isolering inkluderer:
  • Forberedelse før arbeid på trykksatte systemer
  • Tilbakestilling
  • Planlegging og gjennomføring
 • Kran og løft: Planleggingsprosessen skal ivareta en helhetlig planlegging og sikker utførelse av løfteoperasjoner. Horisontal trekking med bruk av løfteutstyr behandles iht. NORSOK R-003 sine krav til sikker bruk av løfteutstyr og i henhold til produsentens brukermanual.
 • Flere støtteprosesser

Utførelse av sikker-jobbanalyse

En sikker-jobbanalyse (SJA) skal ivareta risikoelementer på en systematisk og trinnvis måte under forberedelse til og gjennomføring av arbeidsoppgaver. Tiltak skal iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene. Aker BP benytter SJA-modulen (intern lenke) i CoW for å utarbeide, godkjenne og fullføre SJA.

Prosessen iverksettes dersom risiko i utførelse av en arbeidsoppgave eller operasjon ikke er tilstrekkelig håndtert gjennom arbeidsprosesser, arbeidsbeskrivelser eller AT (intern lenke). Alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse av arbeid og arbeidstillatelser skal vurdere behovet og kan kreve SJA.

Faktorer som vektlegges ved identifisering av behov for SJA:

 • Er arbeidet beskrevet i prosedyrer eller rutiner eller kreves det avvik fra disse?
 • Er faremomentene i de enkelte deloppgavene identifisert?
 • Har det tidligere vært uønskede hendelser ved denne type arbeid?
 • Involverer arbeidsoperasjonen flere faggrupper/enheter?
 • Tas det i bruk nytt utstyr eller metoder som ikke dekkes av prosedyrer eller rutiner?
 • Har involvert personell erfaring med arbeidsoperasjonen?

Prosessen avsluttes når arbeidet er utført og erfaringer er delt.

SAFER før-jobbsamtale

En SAFER før-jobbsamtale er en stedlig risikovurdering som skal gjennomføres av de som skal utføre arbeid i felt og av de som skal delta i samme arbeidet, som for eksempel arbeidstillatelsen dekker. Samtalen skal dokumenteres på selskapets fastsatte skjema, skal sikre at risikovurdering utføres på en ensartet måte, og at arbeidstillatelser og sikkerhetstiltak er kjent for alle involverte før arbeidet fysisk påbegynnes.

Utført SAFER før-jobb-samtale oppbevares på arbeidsstedet sammen med arbeidstillatelsen så lenge arbeidet pågår.

Husk: Du skal alltid gjennomføre en før-jobb-samtale før du går fysisk i gang med et arbeid! «Du må også gjøre det dere har blitt enige om.»

OBS-samtale

En SAFER OBS-samtale omhandler usikre eller sikre forhold og/eller arbeidspraksis. Styrken ved å være flere personer om bord på en installasjon, er at det er mange par øyne som gjør observasjoner av god arbeidspraksis, mindre god arbeidspraksis og tilstander man ønsker å rette på.

Observasjoner som du gjør om bord («you see it- you own it») skal dokumenteres. Det er utarbeidet en blokk med OBS-kort om bord som du kan bruke til å dokumentere, eller du kan legge inn observasjoner direkte i Synergi.

For at OBS-samtalen skal være konstruktiv og ha et positivt bidrag til det ulykkesforebyggende arbeidet der samtalen finner sted, er det viktig at man som samtalepartner er konstruktiv og sammen med initiativtaker til samtalen finner gode tiltak på den observasjon som er gjort. 

Selv-verifikasjon

Selv-verifikasjon omfatter aktiviteter der en organisasjonsenhet sjekker sine egne aktiviteter for å bekrefte at arbeid som utføres er gjort i samsvar med krav. Dette inkluderer også å iverksette nødvendige korrigerende tiltak i tilfeller der slike kontroller og verifikasjoner avdekker avvik. Aker BPs oppfølgingsaktiviteter er organisert i tre nivåer (3 Lines of Assurance). Det er utarbeidet egne protokoller (sjekklister) for HMS, som brukes som verktøy for å sjekke at aktiviteter utføres i tråd med gjeldende krav. Prosessen og protokoller ligger i vårt styringssystem.

Eksempler på HMS-protokoller:

 • Arbeidstillatelser
 • Kjemikalier
 • Læring etter hendelser
 • Løfting
 • Midlertidig utstyr
 • Verneutstyr
 • Stillas og arbeid i høyden

Arbeidsmiljø

Aker BPs overordnede mål innen helse og arbeidsmiljø

Null personskader, og minst mulig eksponering.

Arbeidet med arbeidsmiljø skal ha en forebyggende tilnærming og kontinuerlig forbedring av de fysiske, ergonomiske, kjemiske og biologiske betingelsene for godt arbeidsmiljø.

Vi ønsker å bidra til at Aker BP oppnår målene sine om å unngå personskader og arbeidsrelatert sykdom. 

Vi har en sammensatt gruppe med bred kompetanse og bistår med kartlegging, risikovurdering og rådgivning innen arbeidsmiljø. 

Aker BP sørger for at personlig verneutstyr, som brukes på arbeidsplassen, til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeidstaker er utsatt for. Arbeidsmiljøgruppen gir råd om riktig valg og bruk av personlig verneutstyr.

Du finner mer informasjon om arbeidsmiljø og ergonomi i linken under.

Reise offshore

Før du reiser offshore er det en rekke ting du trenger å vite og gjøre klar.

Samarbeid for sikkerhet

Utvalgte håndbøker fra «Samarbeid for sikkerhet» er tilgjengelig på alle våre installasjoner.

Avfallshåndtering i Aker BP

Avfall er definert som kasserte gjenstander eller stoff. Gjenstander hvor eier har som intensjon å kaste, er også avfall.

Avfall har utviklet seg til å være ressurs gjennom gjenbruk og gjenvinnes.

Aker BP har som et overordnet mål at avfall skal gjøre minst mulig skade på mennesker og naturmiljø.

Det stilles krav til håndtering av avfallet

Avfall inneholder både råmaterialer og energi, som kan brukes til å lage nye produkter. På denne måten sparer vi både penger og miljø.

Det er viktig å forhindre at avfall oppstår og at det generes så lite avfall som mulig ved å følge avfallspyramiden:

Fokus på avfallsreduksjon ved innkjøp gir best mulighet for miljø- og økonomisk gevinst.

Avfall kan deles opp i to hovedgrupper:

 1. Næringsavfall
 2. Farlig og radioaktivt avfall

Næringsavfall

Eksempler på næringsavfall er papir, papp, trevirke, plast og metall.

Det er viktig å sortere avfallet rett. Rett sortering er med på å sikre at mest mulig avfall blir materialgjenvunnet og at farlig avfall håndteres på forsvarlig vis.

Farlig og radioaktivt avfall

Farlig avfall er definert som avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker eller dyr.

Komprimering av avfall

En stor kostnadsdriver for avfallshåndtering er lastebærere. Jo større grad vi kan komprimere avfall (bruk av komprimatorer, shreddere eller andre metoder) så får vi ned totalkosten for transport på båt, base og vei.

Unngå å bruke for eksempel åpne lastebærere, som øker vekten ved regn.

Hva skal deklareres?

Alt farlig og radioaktivt avfall deklareres digitalt i avfallsdeklarering.no.

For mer informasjon om hvordan næringsavfall og farlig og radioaktivt avfall skal håndteres i Aker BP, vises det til spesifikasjonen: Avfallsstyring i Aker BP.

Det vises også til NORORGs retningslinje  093 for avfallsstyring og relevante veiledere for elektronisk deklarering og tabeller for utfylling av klassifisering og utfylling av elektronisk deklarering.

Lessons learned

Lessons learned (LL) databasen er utviklet for å sikre at læring fra uønskede hendelser blir lettere tilgjengelig og søkbar. Her finner du både LL fra Aker BP, men også fra andre selskaper som bidrar til innholdet. Gode deling og læring er viktig for å sikre den varige endringer og for å ikke havne i samme situasjon.

Kontakt

For spørsmål eller mer informasjon om HMS-portalen, ta kontakt med Talar Arif, HSSEQ-leder drift.

Talar Arif

HSSEQ-leder drift

+ 47 95 88 43 92