Vellykket emisjon i Pertra

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. oktober 2006

En rettet emisjon på 600 millioner kroner i Pertra ASA ble overtegnet. Tegningskursen ble etter en ”book building” prosess 60 kroner per aksje.

Dette er lavere enn det opprinnelige kursintervallet, se for øvrig melding fra selskapet 14. september 2006. Deltagere i den rettede emisjonen er norske og utenlandske institusjonelle investorer, samt flere eksisterende aksjonærer.

Styret anbefaler ovenfor generalforsamlingen å vedta kapitalforhøyelsen. Forslaget innebærer at det utstedes 10 000 000 nye aksjer og at det samlede antall aksjer i selskapet blir 25 573 657. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i dag kl. 1400.

Med vedtagelsen av denne kapitalforhøyelsen har Pertra hentet inn 814 millioner kroner i egenkapital i løpet av 2005 og 2006. Dette vil sammen med fremmedkapital setter selskapet i en robust finansiell situasjon til å gjennomføre selskapets vekstplaner med et aktivt leteprogram i eksisterende og nye lisenser, samt utbyggingsoppgavene selskapet står ovenfor på Yme og Frøy.

For å øke likviditeten i aksjen og kvalifisere selskapet for børsnotering, planlegges det en offentlig emisjon på inntil 50 millioner kroner i siste halvdel av oktober.

Den rettede emisjonen er tilrettelagt av Pareto Securities (hovedtilrettelegger), First Securities og Sparebank1 Markets.

Nærmere opplysninger kan fås fra:

Kaare Gisvold, styreleder, tel.: +47 90 04 92 89
Erik Haugane, adm dir., tel.: +47 90 72 16 55
Paul Hjelm-Hansen, finansdirektør, tel.: +47 92 80 55 30