Vedtak om fusjonsplan

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. mai 2008

Styrene i Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) og NOIL Energy ASA (NOIL) besluttet i styremøter 15. mai 2008 å vedta felles fusjonsplan signert og datert 10. april 2008. DETNOR, som eier alle aksjene i NOIL, er overtakende selskap og NOIL er overdragende selskap, og fusjonen gjennomføres etter reglene om fusjon mellom konsernselskaper i allmennaksjeloven. Det vises til børsmeldinger av 11. april 2008 og 9. oktober 2007.

Fusjonen er neste steg i sammenslåingen av DETNOR (tidligere Pertra ASA) og NOIL (tidligere Det Norske Oljeselskap ASA) som besluttet i styremøter avholdt 8. oktober 2007, og er ventet satt i kraft ultimo juli 2008. I henhold til fusjonsplanen skal da NOILs eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet overføres til DETNOR uten vederlag.

Melding om styrenes beslutning om å vedta fusjonsplanen sendes til Foretaksregisteret for registrering 16. mai 2008, og er ventet registrert ca. 21. mai 2008. Etter registrering av beslutningen om å vedta fusjonsplanen løper en to måneders frist hvor kreditorer kan gjøre gjeldende innsigelser mot fusjonen. Ved utløpet av kreditorfrist kan fusjonen tre i kraft dersom forholdet til selskapenes kreditorer er avklart. Registrering i Foretaksregisteret vil bli kunngjort i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Ny børsmelding vil bli gitt i forbindelse med gjennomføring av fusjonen.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Selskapet boret i 2007 fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.