Sikkerhet

Aker BP skal være en sikker arbeidsplass, hvor målet er å unngå skade. Alle som arbeider for oss, både egen ansatte, innleide og kontraktører skal arbeide i et miljø hvor det er lagt vekt på sikkerheten for den enkelte. Våre anlegg skal være i god stand, og de skal planlegges, utformes og vedlikeholdes på en slik måte at anleggenes tekniske integritet sikres.

Dette skal Aker BP oppnå igjennom god risikostyring og å integrere hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alle selskapets aktiviteter.

Risikostyring

Ingen aktivitet kan foregå uten risiko. Dette gjelder også leting og utvinning av petroleum. Som oljeselskap er det vår jobb å redusere denne risikoen så langt som mulig, slik at vi i vår aktivitet unngår skade på mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Identifisering av risiko og forståelse av risikoer er nødvendig for å forebygge ulykker og for å sikre tilstrekkelig beredskap og redusere usikkerhet. I hvert prosjekt gjennomgås forhold som gir risiko i prosjektet. Disse følges opp gjennom prosjektets varighet. Usikkerheten kan reduseres ved at selskapet gjennomfører ulike typer analyser og utredninger, trekker veksler på opparbeidet kunnskap og erfaring, og tar i bruk vitenskapelige metoder.

Risikostyring i et boreprosjekt

Boreriggene som brukes av Aker BP gjennomfører kvalitative risikoanalyser og beredskapsanalyser. Med disse analysene som utgangspunkt gjør vi områdespesifikke
vurderinger og identifiserer tiltak for å redusere risikoen i våre boreoperasjoner.

De områdespesifikke vurderingene omfatter blant annet: Kartlegging av naturressurser og miljøforhold, kollisjonsstudier, flytting av rigg, ankerhåndtering, brønndesign og værforhold.

Aker BP risikostyring tar stilling til om beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig, og vurderer muligheten for å redusere usikkerheten ytterligere før endelig beslutning om å sette i gang aktiviteten tas.

Dersom en risiko endres, eller en situasjon oppstår underveis i prosjektet, vurderer Aker BP alltid om endringen påvirker forutsetningene slik at det skal gjennomføres en ny risikovurdering.

Petroleumstilsynet har mer informasjon om risiko, risikostyring og fakta og statistikk knyttet til risikonivået på norsk sokkel: www.ptil.no.