Miljø

Aker BP skal unngå å skade miljøet gjennom å bidra til å utvikle miljøkunnskap og utvikle kunnskapsbaserte løsninger. Vi skal bidra til at konsekvensene av våre aktiviteter blir så små som mulig.

Biologisk mangfold

Naturen gir oss mat, energi og medisiner.  Aker BP legger til grunn at selskapet skal ta hensyn til balansen i naturen og ivareta det biologiske mangfoldet. Kartlegging og overvåking er sentralt i dette arbeidet.

Kartlegging av koraller

I Norskehavet og Barentshavet vokser koraller og svamper som er sårbare for nedslamming fra for eksempel borekaks. Aker BP legger derfor stor vekt på kartlegging av slike ressurser før leteboring slik at borested, plassering av boreriggens ankerliner og håndtering av borekaksen fører til minimal skade.

 

Havbunnskartlegging

Aker BP har i forberedelser til boreoperasjonen på prospektet Ulvetanna i Nordsjøen utført betydelige kartlegginger av havbunnen.

De omfattet kartlegging av sedimenter og skrapetokt for å undersøke bestand av fisk (tobis) i området. Havforskningsinstituttet har vært med i arbeidet.

Ren luft

Aker BP skal unngå å skade miljøet gjennom energieffektivisering og reduksjon av utslipp til luft.

Utslipp til luft fra Aker BPs aktiviteter er i dag begrenset til forbrenning av diesel på boreriggene. Aker BP er medlem av næringslivets NOx-fond. Gjennom innbetaling til NOx-fondet bidrar selskapet til at midler gjøres tilgjengelige for tiltak som reduserer utslipp også i annen industri, skipsfart og fiskeri.

Rent vann

Aker BP skal unngå å skade miljøet med å redusere kjemikaliebruk og utfase miljøfarlige eller helsefarlige kjemikalier.

Verdens mest omfattende og avanserte overvåkning har ikke påvist effekt på fisk av utslipp av produsert vann, men skadevirkninger kan påvises i laboratorieforsøk. Føre-var-tankegangen tilsier at utslipp av produsert vann bør reduseres så langt som mulig.

Selskapet skal arbeide for avfallsreduksjon, gjenvinning, gjenbruk og forsvarlig håndtering av avfall.