Samfunn

Det er avgjørende for å nå selskapets mål at Aker BP har samfunnets tillit. Som selskap må vi være i stand til håndtere de utfordringer og krav samfunnet setter til vår virksomhet.

Samfunnsansvar og våre prinsipper

Samfunnsansvaret skal gjenspeiles i våre kjerneverdier, i kvaliteten på vårt arbeid, våre produkter og hele vår virksomhet. Det skal være en sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør.

Aker BP skal:

  • Ha integritet og respektere lover, ulike kulturer, menneskeverd og rettigheter.
  • Være i tråd med grunnleggende menneskerettigheter nedfelt FNs menneskerettighetserklæring og følge standardene til den internasjonale arbeidsorganisasjonen.
  • Ta hensyn til lokalmiljøet og å legge vekt på ringvirkninger i av selskapets aktivitet.
  • Være en samarbeidspartner som bidrar til læring og deling av kunnskap.
  • Etablere langsiktige samarbeidsforhold og bruke leverandørindustriens kompetanse for utvikling av industrien.

Se også Aker BPs Code of Conduct

Åpenhet og anti-korrupsjon

Aker BP skal være et åpent selskap mot offentligheten, myndigheter, partnere, lokalsamfunn og medier. Vi skal opptre på etisk forsvarlig måte og motarbeide all form for korrupsjon.

Samarbeid med andre interessenter

Aker BP skal ha åpenhet om risiko og hvordan vi håndterer de ulike aspekter i våre operasjoner og bidra til åpen dialog internt og eksternt.

Les mer:

Miljø
Sikkerhet
Beredskap
Sponsorater
Rammebetingelser