HMS i Aker BP

HMS i Aker BP

HMS drift

Vi er ansvarlig for 1. og 2. linje HMS støtte for våre opererte installasjoner. Vi støtter med håndtering av hendelser, granskning og læring, kampanjer, statistikk, myndighetsdialog og søknader.

Etter at Aker BP ble medlem av IOGP (International Association of Oil & Gas Producers), er noen grunnleggende sikkerhetsregler blitt en del av barrierelandskapet vårt:
 • Inhibiteringer
 • Entring
 • Energiisolering
 • Varmtarbeid
 • Eksponering for farer
 • Løfteoperasjoner
 • Arbeidstillatelser
 • Arbeid i høyden

HMS boring og brønn

Vi er ansvarlig for støtte til boring og brønn og 1. linje HMS støtte for våre boreoperasjoner. Dette omfatter støtte til utvikling og implementering av HMS program, håndtering av hendelser, granskning og læring, kampanjer, statistikk, myndighetsdialog og søknader. Vi bistår også med tilsyn, verifikasjoner og «påse-plikt».

Beredskap

Beredskap er et linjeansvar. Beredskap- og sikringsavdelingen legger premissene og støtter selskapets avdeling med å redusere risiko for at uønskede hendelser inntreffer, samt sørger for at selskapet har en organisasjon som er robust nok til å håndtere en alvorlig hendelse om den skulle oppstå.

Dette gjør vi ved å:

 • Systematisk bistå og gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser.
 • Bistå utarbeidelsen av beredskaps- og sikringsplaner for alle aktiviteter
  og lokasjoner offshore og onshore.
 • Utdanning og trening av alle beredskapsfunksjoner.
 • Jevnlig øving av beredskapsorganisasjonen.

Aker BP har bygget opp sin beredskap rundt en 3.linjes struktur. Første linje er der hendelsen inntreffer – for eksempel på en plattform, båt, rigg eller en onshore-lokasjon. Andre linje ivaretar operativ og taktisk støtte. Tredje linje er selskapets strategiske beredskapsledelse.

Sikring

Sikring i Aker BP handler om å beskytte verdier på en forsvarlig måte. Sikring skiller seg fra det vi normal mener med sikkerhet innen HMS ved at det kun fokuseres på uønskede hendelser forårsaket av villede handlinger. Dette kan eksempelvis være risiko knyttet til cyber trusler, innbrudd og voldshandlinger, terror eller spionasje.

Arbeidsmiljø

Vårt overordnede mål innen helse og arbeidsmiljø er null skader på personer, og minst mulig eksponering. Arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø skal baseres på en forebyggende tilnærming og kontinuerlig forbedring.
Innenfor arbeidsmiljø jobber vi med det fysiske, ergonomiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljø. Vårt formål er å bidra til at Aker BP oppnår sine mål om å unngå skade på personell og arbeidsrelatert sykdom.
Vi bistår med kartlegging, risikovurdering og rådgivning knyttet opp arbeidsmiljø.
Aker BP sørger for at personlig verneutstyr som brukes på arbeidsplassen til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeidstaker er utsatt for.

‘For å oppnå vårt mål om et helt skadefritt arbeidsmiljø, er vi avhengig av at alle som arbeider på våre asset alltid følger våre HMS regler og instrukser.

Klima og miljø

Vi skal minimalisere våre utslipp fra aktivitetene på kontinentalsokkelen gjennom valg av energieffektive løsninger og drift.  Det skal gjennomføres mulighetsstudie for kraft fra land eller kraftoverføring. I tilfeller der nytt energikrevende utstyr skal anskaffes, skal utstyret være mest mulig energioptimalt og være lavutslippsteknologi.
Vi skal ha lavest mulig miljøbelastning fra produsert vann håndtering gjennom reinjeksjon, vanndeponering eller rensing&utslipp i henhold til beste teknikker.

Forbedring

HMS avdelingen jobber proaktivt med kontinuerlig forbedring og læring der vi ønsker å implementere forbedringer som gjør oss bedre og mer forutsigbar. Ved hjelp av visualisering av våre forbedringsinitiativer og ukentlige tavlemøter har alle i HMS oversikt over fremdriften til enhver tid.