Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet. Aker BPs vedtekter og den norske allmennaksjeloven stipulerer generalforsamlingens rolle og mandat.

Generalforsamlingen avholdes før slutten av juni hvert år, og normalt før utgangen av april. Møteinnkalling med agenda for generalforsamlingen sendes ut med årsrapporten til aksjeeierne som er registrert i verdipapirsentralen (VPS), senest to uker før møtet finner sted. Aker BP oppfordrer aksjonærene til å benytte sine rettigheter til å sende inn forslag og stemme. De som ikke kan delta på forsamlingen oppfordres til å stemme ved bruk av fullmakt. Frist for påmelding settes så nær møtetidspunktet som mulig, og normalt til dagen før. Møtereferat legges ut på selskapets internettside.

Styret kan til enhver tid innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Dersom revisor eller en aksjeeier med minst fem prosent av selskapets aksjekapital ber om en ekstraordinær generalforsamling for å fremme en sak, plikter Aker BPs styre å holde møtet innen en måned fra henvendelsen mottas.