HMSSK

Vår rett til virksomhet er avhengig av trygge operasjoner i henhold til høyeste standard innen helse, miljø, sikkerhet og miljø (HMSM). HMSM er alltid første prioritet i alle Aker BPs aktiviteter. Våre HMSM-retningslinjer beskriver våre standarder og forventinger som skal sikre at Aker BP er en trygg arbeidsplass med mål om å forebygge en hver form for skade.

Vårt mål er null skader 

Alle som jobber for Aker BP, både ansatte og kontraktører, skal kunne utføre arbeidet i et miljø hvor sikkerheten kommer først. I tillegg skal virksomheten vår gi minst mulig konsekvenser for miljøet og klimaet. 

En rekke verktøy bidrar til å bygge kultur for et godt og sikkert arbeidsmiljø i Aker BP. Gjennom et godt planlagt årshjul setter vi søkelys på ulike aspekter ved HMS, og vi jobber hele tiden med å oppnå høyest mulig risikobevissthet i selskapet. HMS er også sterkt knyttet til vår felles identitet, gjennom våre verdier, SAFER: Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull. Les mer i vår Code of Conduct.

Ni livreddende regler
Aker BP deltar i HMS-tiltak som er felles for alle aktørene på den norske sokkelen. Sammen med Equinor laget vi ni livreddende regler, som store deler av industrien nå praktiserer.

One team
Et viktig prinsipp i Aker BP er at måten vi jobber sammen på, skal bidra til bedre resultater. Vi skal være ett team, selv om vi jobber på tvers av avdelinger, fagområder og kontorsteder eller installasjoner – og ikke minst i våre allianser. One team-tankegangen er en viktig del av Aker BPs kultur og påvirker måten vi jobber med helse miljø og sikkerhet på. 

Digitaliserer bort risiko 
Aker BPs satsing på digitalisering er med på styrke sikkerheten for våre ansatte. Når digitale løsninger kan erstatte manuelle operasjoner, betyr det at risikoen for mennesker reduseres. Et eksempel er robothunden Spot som vi tester ut. Den kan komme til på steder hvor det er vanskelig å komme til for mennesker. Les mer om satsingen her

Miljøpåvirkning 
Aker PB følger ISO-standarden for miljømessige styringssystemer (ISO 14 001) og ser alltid på regelverket som minimumsstandard for våre operasjoner. Målet vårt er å redusere utslipp til luft og sjø, og aktiviteter som har betydelig påvirkning på miljøet holdes til et minimum.  

Aker BP er en av grunnleggerne av havteknologisenteret C4IR Norway (Centre for the Fourth Industrial Revolution Norway). Senteret har som mål utnytte ny teknologi for å bevare havet og redusere fotavtrykket fra havbasert industri. Gjennom tiltaket bidrar Aker BP til et renere hav. Les mer her.

Beredskap 
Ved en hendelse er vår viktigste oppgave å ta vare på personell og hindre at miljøet skades. Aker BP har en godt forberedt beredskapsorganisasjon, som trener regelmessig og er klar til å mobilisere året rundt.