nben

I 2019 rapporterte Aker BP utslipp på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen som var høyere enn de angitte grensene i utslippstillatelsen. Læring fra hendelsen har resultert i bedre prosesser og bedre overvåking av bruk og utslipp av kjemikalier på alle felt i selskapet.

I forbindelse med en inspeksjon i september 2019 påpekte Miljødirektoratet at Aker BP hadde oversteget grensene i utslippstillatelsen for utslipp av røde kjemikalier og utslipp av metan og nmVOC.* Aker BP startet umiddelbart en intern granskning og leide inn et eksternt byrå til å vurdere miljøeffekten av utslippene.

Vi brøt utslippstillatelsen på Ivar Aasen over en periode. I dette tilfellet har vi ikke levd opp til våre forpliktelser som operatør, og som resultat av dette har vi nå iverksatt flere tiltak for å styrke barrierene i hele organisasjonen.Kjetel Digre, direktør for drift og feltutvikling i Aker BP

RAPPORTERTE FAKTISKE UTSLIPP

Vanninjeksjon er kritisk for produksjonen på Ivar Aasen. Aker BP bruker fire kjemikalier i rød kategori i prosesseringsanlegget – et flokkuleringsmiddel, et rensemiddel og to biocider. Det første kjemikaliet, flokkuleringsmiddelet, brukes til vannbehandling. Det er vannløselig og reinjiseres i reservoaret. De tre andre kjemikaliene brukes i behandling av sjøvann gjennom filtrering, nøytralisering og fjerning av sulfater, som alle er nødvendige for injeksjonsprosessen.

– Ivar Aasen-feltet ble satt i drift i desember 2016. Den opprinnelige utslippstillatelsen var basert på estimater snarere enn driftserfaring, og det ble raskt avdekket et behov for økt bruk av kjemikalier i driften, forklarer Digre, og fortsetter:

– Den faktiske bruken av kjemikalier ble rapportert til myndighetene, men de formelle prosessene våre skulle vært fulgt, og vi skulle ha sendt inn en oppdatert utslippssøknad som dekket de overskytende mengdene.

Digre legger til at de økte utslippene av metan og nmVOC var et resultat av perioder med ikke-planlagt og begrenset tilgang på kraft fra Edvard Grieg.

INGEN AVVIK

Aker BP søkte om en oppdatert utslippstillatelse høsten 2019, og tillatelsen ble innvilget av Miljødirektoratet i januar 2020. Aker BP kan fortsette å bruke systemet for reinjeksjon av behandlet sjøvann.

Vi er ikke lenger i en situasjon med avvik mellom rapporterte utslipp og grensene i utslippstillatelsen. Ifølge en standard modell for vurdering av miljørisiko har utslippene av røde kjemikalier skjedd i bolker og i et begrenset tidsrom.Kjetel Digre

Det kjemikaliet som er forbundet med høyest risiko blir raskt brutt ned i naturen til uskadelige produkter, og eventuelle effekter vil dermed være lokale og av midlertidig karakter. Ettersom ingen av kjemikaliene hoper seg opp i levende organismer, er det ikke ventet noen effekt på næringskjeden.

BEDRE OVERVÅKING AV KJEMIKALIER

Som reaksjon på utslippene på Ivar Aasen har Aker BP forbedret seg på tre hovedområder:

  • Bedre systemer for overvåking av bruk og utslipp av kjemikalier er iverksatt på alle felt i selskapet
  • Selskapet har undersøkt flere robuste metoder for måling og beregning av konsentrasjoner i kjemikalieutslipp.
  • Selskapet har inngått samarbeid med andre operatører og leverandører for å utvikle alternative og mer miljøvennlige kjemikalier.

– Vi gjør alt vi kan for å begrense bruken av kjemikalier i vår virksomhet. Visjonen vår om å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet offshore betyr at vi også skal være ledende når det gjelder å sette et lavest mulig miljøavtrykk i virksomheten vår. I tiden framover vil vi fortsette å skape størst mulig læring på tvers av organisasjonen og bygge på vår digitale kompetanse for å styrke arbeidet ytterligere i denne delen av vår virksomhet, avslutter Digre.

* nmVOC (non-methane volatile organic compounds) er en samling organiske forbindelser som varierer mye i kjemisk sammensetning, men viser tilsvarende atferd i atmosfæren. nmVOC slippes ut i atmosfæren fra en lang rekke kilder, inkludert produksjonsprosesser.