nben

2019 var året da temaene miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (Environment, Social and Governance – ESG) gikk fra debatt til en økonomisk realitet. Jeg er stolt over å si at ESG og prestasjon ligger til grunn for Aker BPs strategi, investeringsbeslutninger og leteaktiviteter på tvers av verdikjeden.

I 2019 leverte Aker BP fremragende drifts- og finansielle resultater i et stadig mer ustabilt og krevende marked. I tillegg nådde vi de målene vi hadde satt oss på en bærekraftig og ansvarlig måte, og vi startet 2020 med en robust økonomi. La meg dele noen tanker rundt hvorfor dette er så viktig i ESG-sammenheng.

LAVERE KOSTNADER OG REDUSERTE UTSLIPP

Jeg er overbevist om at Aker BP og vår industri både kan og vil være en del av løsningen som kreves for å møte en av de største utfordringene i vår tid — klimaendringene. Jeg tror også at det kun er de mest effektive selskapene som vil stå for forsyning av olje og gass i framtiden. Dette er de selskapene som evner å skape størst mulige verdier samtidig som de driver en virksomhet med lave kostnader og lave utslipp. Beskrivelsen av framtidens olje- og gasselskaper passer perfekt med Aker BPs strategi om å fortsette som et rendyrket olje- og gasselskap med lavt karbonavtrykk.

De neste ti årene må de globale klimagassutslippene halveres dersom vi skal lykkes med å bremse den globale oppvarmingen, i henhold til FNs klimapanel. Dette er en enorm utfordring. Ifølge Det internasjonale energibyråets (IEA) prognoser i scenarioet “Bærekraftig utvikling” – et scenario som i sin helhet samsvarer med Parisavtalen om klimaendringer – vil olje og gass fortsatt stå for nesten 50 prosent av den globale energimiksen i 2040.

Det kan ikke være tvil om at det vil kreve en enorm innsats og betydelige investeringer å nå våre felles klimamål. Petroleumsindustrien er Norges viktigste og mest lønnsomme bransje. Vi står derfor i en unik posisjon når det gjelder å gi tilbake til samfunnet. For hver hundrelapp i økt lønnsomhet går 78 kroner tilbake til samfunnet. En annen måte å si det på er at vi gir et svært viktig bidrag til finansiering av den nødvendige energiskiftet verden nå står overfor.

La meg si litt om det som er Aker BPs viktigste bidrag til dette skiftet. For det første skaper vi større og mer langsiktige verdier fra de naturressursene vi har tilgjengelig – noe som gjør at samfunnet blir i stand til å omstille økonomien og innføre tiltak som kan bremse klimaendringene. For det andre reduserer vi utslippsintensiteten i egen virksomhet, slik at vi kan bidra til et lavere globalt klimaavtrykk. Og sist, men ikke minst, bidrar vi med kunnskap, data og erfaring til nye bransjer, noe som fremmer en bredt basert vekst og forbedring utover vår egen virksomhet.

OPTIMALISERING AV ENERGI

Aker BP fortsetter å være en aktør med lav karbonutslippsintensitet. I 2019 var Aker BPs CO2-intensitet under 7 kg CO2 per fat oljeekvivalenter (selskapets andel), noe som er under halvparten av det globale gjennomsnittet i bransjen, og også under gjennomsnittet for operatører på norsk sokkel. Fra 2020 er målet vårt at utslippsintensiteten skal være under 5 kg CO2 per fat oljeekvivalenter.

Kraftgenerering offshore står for 80 prosent av Aker BPs CO2-utslipp. Vi tror det er mulig med ytterligere forbedringer gjennom videre arbeid med energioptimalisering. Skarvfeltet er et godt eksempel på dette. Skarv har redusert eksporttrykket og redusert energiforbruket i gassrenseprosessen på feltets produksjon- og lagringsskip. Som følge av dette er CO2-utslippene redusert med 22.000 tonn i året.

Giganten Valhall ble elektrifisert i 2013, noe som førte til en kraftig reduksjon i utslippene. På samme måte vil feltutbyggingen på Ivar Aasen få kraft fra land i 2022. En viktig strategi for oss i tiden framover er energioptimalisering gjennom lavkosttiltak som gir umiddelbar effekt og mulighet for utvidelser – slik som Skarv. Vi ser nå nærmere på hvordan vi kan utvikle databasert energioptimalisering gjennom den digitale laben Eureka, som er et samarbeid med Cognite. I tillegg jobber vi med en digital plattform for beregning og identifisering av energitap knyttet til enkeltkomponenter gjennom deltakelsen i senteret C4IR Norway, et initiativ som skal utnytte ny teknologi for å bevare havet og redusere miljøavtrykket fra havindustrier.

FORBEDRING AV VÅRE HMS-RESULTATER

Alle selskap som driver virksomhet på norsk sokkel må følge det strenge regelverket knyttet til helse, miljø, sikkerhet og sikring i Norge. For at vi skal være ledende på ESG, må vi utføre alle driftsaktiviteter, borekampanjer og prosjekter i henhold til høyeste HMS-standard. Alle som jobber for selskapet – enten det er våre egne ansatte, konsulenter eller kontraktører – må kunne utføre arbeid i et miljø der sikkerheten alltid kommer først.

I 2019 hadde Aker BP null hendelser knyttet til prosess-sikkerhet, et oppmuntrende resultat som bekrefter effekten av våre prosesser og verktøy for risikostyring. Likevel ble det rapportert sju hendelser med høyt ulykkespotensial i 2019. Frekvensen for alvorlige hendelser, målt som hendelser per million arbeidstimer, var 0.6 for året. I tiden framover vil vi jobbe for å oppnå enda bedre resultater. Gjennom dette forbedringsmålet kan vi øke sikkerhet og driftsstabilitet, og dermed sikre en enda mer effektiv drift.

 

I 2019 fikk vi beskjed fra norske myndigheter om at utslippene på Ivar Aasen-feltet lå høyere enn grensene som er angitt i feltets utslippstillatelse. I denne saken oppfylte vi ikke våre forpliktelser som operatør. Vi tar ikke lett på dette. Som svar på hendelsen har vi forbedret systemer for overvåking av bruk og utslipp av kjemikalier på alle Aker BPs felt. Vi forsøker å begrense bruken av kjemikalier i aktiviteter og samarbeider også med andre operatører og leverandører for å utvikle alternative, mer miljøvennlige kjemikalier.

BYGGE EN BÆREKRAFTIG FRAMTID SAMMEN

Aker BP har fem kontor og fem felt offshore fra nord til sør i Norge. Det er viktig for oss å bidra til lokalsamfunnet der vi har virksomhet. Et eksempel er arbeidet vi gjør på Helgeland. Gjennom driften av Skarvfeltet jobber vi aktivt for å skape vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Vi prioriterer mål knyttet til økonomisk utvikling, økt sysselsetting og støtte til lokal næringsvirksomhet, skoler og utdanningsprogrammer.

Ved utgangen av 2019 arbeidet Aker BP med strategiske samarbeidspartnere i åtte allianser. Gjennom alliansene endrer vi måten vi jobber på, og alliansene fører til betydelig verdiskaping. Det viktigste for suksess er at vi gir fullmakter til allianseorganisasjonene og har tillit til at beslutninger blir tatt nedover i linjen. Vi ser fortsatt rom for ytterligere forbedringer og har mye mer å lære gjennom å samarbeide med alliansepartnere.

Aker BPs “One team”-innstilling står sentralt i alle våre aktiviteter og suksess. Organisasjonen er godt forberedt i møtet med de omfattende endringene som vil skje i årene framover. Vi fortsetter å investere tungt i utvikling av ansattes kompetanse, ferdigheter og kunnskap, særlig med tanke på digitalisering.

I Aker BP tror vi mangfold i arbeidsstyrken er viktig for å kunne bli det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet offshore. Aker BP følger et kjønnsnøytralt lønnssystem, og kvinner er godt representert i ledelsen. Vi ser likevel behovet for å ta i bruk bedre systemer for å inkludere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne i arbeidsstyrken vår. Med dette som mål arbeider Aker BP med stiftelsen “VI” for å bidra til å bedre livskvalitet, helse og mestringstro for mennesker med funksjonsnedsettelse, og samtidig legge til rette for bedre integrasjon i samfunnet.

ÅPEN KOMMUNIKASJON

Som leder i Aker BP er det svært viktig for meg å opprettholde åpen kommunikasjon mellom toppledelsen og ansatte. Kommunikasjon i flere kanaler via skyen bidrar til å redusere avstandene i organisasjonen og skape en mer demokratisk internkommunikasjon. En åpen kommunikasjon er avgjørende overalt i virksomheten. Konsernledelsen holder kontakten med resten av organisasjonen gjennom ukentlig informasjon via chatbotter, blogger og diskusjoner i det interne sosiale mediet Workplace by Facebook. I tillegg holder vi månedlige allmøter, der vi setter strategisk retning for selskapet, drøfter problemstillinger og svarer på spørsmål fra ansatte.

I Aker BP har vi en stolt tradisjon for å arbeide tett med tillitsvalgte. Vi ønsker å opprettholde og bygge videre på denne tradisjonen, blant annet gjennom prosjektet Bedriftsdemokrati 2.0. Prosjektet skal styrke medarbeidernes medbestemmelse og medvirkning i beslutningsprosessene i Aker BP. Vår evne til å utnytte ansattes kompetanse, kunnskap og erfaring er helt avgjørende for å nå de ambisiøse forbedringsmålene vi har satt for selskapet.

EN VIKTIG ROLLE

2020 fikk en dramatisk start. Utbruddet med koronaviruset Covid-19 utgjør en betydelig trussel for både befolkningen og den globale økonomien. Vår viktigste prioritet i denne situasjonen er å beskytte våre ansatte og driften vår. Du kan lese mer om hvordan vi har respondert på den krevende situasjonen i årsrapporten for 2019.

Jeg er overbevist om at Aker BP vil komme styrket ut av denne tøffe starten på året. Jeg er stolt over å lede Aker BP-teamet, og sikker på at vil spille en viktig rolle i arbeidet med å skape en mer bærekraftig framtid for alle.

 


Karl Johnny Hersvik
Administrerende direktør
Aker BP ASA