Utsikter

Styret mener Aker BP er godt posisjonert til å dra fordel av utfordringene i bransjen. Selskapet har en diversifisert produksjonsbase, solid balanse og en attraktiv portefølje av utbyggingsprosjekter av høy kvalitet.

Aker BP har etablert en solid plattform for videre verdiutvikling gjennom en effektiv forretningsmodell basert på Lean-prinsippene, en solid teknologisk kompetanse og et industrielt samarbeid som skal gi sikker og effektiv drift. Selskapets fremste prioritet er å sikre at operasjonene kan foregå så sikkert som mulig. Selskapet arbeider iherdig på forbedringsagendaen for å redusere kostnadene og forbedre effektiviteten i alle ledd i organisasjonen slik at nye frittstående prosjekter skal kunne bygges ut med en balansepris på under 35 dollar per fat. Selskapets forbedringsagenda, som omfatter omorganisering av verdikjeden, digitalisering, Lean-prinsippene og en fleksibel forretningsmodell som legger til rette for vekst, vil bli tett fulgt av styret.

Alvheim-området skal utbygges videre i 2017 ved å tilføre produksjon fra infill-brønnene på Volund og Boa. På Ivar Aasen-feltet vil produksjonen bli trappet opp i løpet av 2017, og valg med hensyn til konsept for fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen vil bli tatt i løpet av første halvår 2017. Med en balansepris på under 25 dollar per fat etter full utbygging vil dette feltet skape store verdier og sikre solide kontantstrømmer for Aker BP i mange tiår fremover.

Selskapet har en klar organisk vekstbane frem til en produksjon på over 270 mboepd etter 2023 (både fra sanksjonerte og ikke-sanksjonerte prosjekter). Dette representerer en samlet årlig vekst på ca. 12 prosent fra 2016.

Selskapet vil ha inntil fire borerigger i drift i 2017. Boreoperasjonene vil blant annet være boring av produksjonsbrønner på Valhall og Ivar Aasen, boring av infill-brønner på Volund, Boa og Tambar og plugging på Valhall. I 2017 planlegger selskaper å bore i alt syv letebrønner, hvorav fire egenopererte og tre partneropererte. Aker BP planlegger å sende inn tre PUD-er i 2017, for prosjektene Valhall vestflanke, Snadd og Storklakken.

I tiden fremover vil selskapet søke ytterligere vekstmuligheter for å øke produksjonen og styrke utbyttekapasiteten, samtidig som høyeste HMS-standard overholdes. Selskapet holder fast på ambisjonen på mellomlang sikt om å kunne utbetale minst 250 millioner dollar i årlig utbytte og øke utbyttenivået når Johan Sverdrup har kommet i produksjon.

Med en balanse med 2,5 milliarder dollar tilgjengelig likviditet er selskapet finansielt robust og har god finansiell fleksibilitet. I tiden fremover vil selskapet arbeide for å effektivisere kapital- og gjeldsstrukturen.

The Board of Directors of Aker BP ASA

Akerkvartalet, 2. mars 2017