Samfunnsansvar (CSR), etikk og antikorrupsjon

Aker BP ASA utviklet i 2016 en strategi for hvordan selskapet skal jobbe med samfunnsansvar. Det har vært viktig å tydeliggjøre selskapets ansvar og rolle, og for virksomhetsåret 2016 ble det tatt ut områder som det er jobbet målrettet med.  I 2016 ble det igangsatt et arbeid for å sette selskapets samfunnsansvar inn i et tydeligere system, og dette arbeidet vil bli videreført i 2017. Arbeidet skal gjennomføres slik at samfunnsansvar blir fullt integrert i selskapets aktiviteter og forretningsmodell, og selskapets verdier skal komme til utrykk i det som planlegges og gjennomføres.

Målrettet arbeid satt i system

HMS-området har det vært lagt spesiell vekt på økt sikkerhet, trygt arbeidsmiljø, styrking av beredskapsorganisasjonen, unngå utslipp til sjø og redusere bruken av helse- og miljøfarlige stoffer og utslippene til luft. Det er etablert et nytt styringssystem og en ny modell for risikohåndtering.

Arbeidsmiljøet tas på største alvor

Aker BP har gjennom året hatt sikre og stabile operasjoner med lav frekvens av uønskede hendelser.  Det har i perioden ikke vært noen alvorlige hendelser med personskade. Selskapet arbeider kontinuerlig og målrettet for å overvåke operasjonene og rapportere og analysere hendelser for å redusere risiko og sikre ansatte og miljøet. Arbeidsmiljø er en konsekvens av flere forhold, og i selskapet er det et krav at alle våre ansatte skal ha en trygg arbeidsdag. Vi gjennomgår med jevne mellomrom vår egne rutiner og monitorerer RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) for å lære av hele bransjen.  Sykefraværet i selskapet er 2,4 prosent for offshore-personell og 1,6 prosent for landansatte.

Systematisk arbeid for reduksjon av utslipp til sjø og luft

Aker BP jobber kontinuerlig med å redusere selskapets påvirkning på det ytre miljø. Selskapet forholder seg til lover og forskrifter, og har som målsetning å ikke få noen pålegg fra myndighetene. Selskapet følger også nøye med på forskning på dette feltet for å forbedre operasjonene kontinuerlig og redusere vårt miljøavtrykk.

Fakling og kaldventilering er kilder til utslipp av klimagasser som fortsatt vil stå på agendaen i årene som kommer. Aker BP har rapportert CDP i henhold til beskrevne rapporteringsprosedyrer og arbeider aktivt med å redusere fakling, kaldventilering og andre utslipp av klimagasser fra selskapets operasjoner. Beste praksis for energistyringssystemer skal bidra til at vi når våre mål på alle områder.

Aker BP har gjennom 2016 arbeidet med å redusere utslippene til sjø. Selskapet har også iverksatt prosedyrer for å undersøke og evaluere eventuelle utslipp med henblikk på læring og forbedring.
I 2016 var gjennomsnittlig utslipp av CO2 per produserte enhet 7,3 kg/boe for Aker BP-opererte felt. Det er under gjennomsnittet på norsk sokkel, som var 9,2 kg/boe i 2015. Gjennomsnittet for bransjen internasjonalt (representert ved IOGP) er 17,5 kg/boe.

Environmental measures implemented to reduce emissions (CO2, NOX) and environmental risk:

  • Valhall-feltet har elektrisk kraft fra land. Ivar Aasen forsynes med elektrisk kraft fra Edvard Grieg og vil få kraft fra land som en del av utbyggingen av Utsirahøyden.
  • Tambar får elektrisk kraft fra Ula-feltet, og Valhall sørflanke og nordflanke blir forsynt med elektrisk kraft fra Valhall feltsenter. 16 prosent av selskapets totale produksjon blir produsert med kraft fra land.
  • Boreriggen Maersk Invincible som skal bore på Valhall-feltet, vil ha elektrisk kraftforsyning. Riggen er bygget i Sør-Korea og er tilrettelagt for å kunne opereres med elektrisk kraft fra Valhall. Prosjektet har fått 42 millioner kroner i støtte fra NOx-fondet.
  • På Valhall-feltet ble lavtrykksfakkelen lukket 17. november 2015. Med dette ble det slutt på kontinuerlig fakling. Lukket fakkel (høytrykks- og lavtrykksfakkel) var basis for designet av den nye produksjonsplattformen (PH) og har bidratt til å redusere CO2-utslippene i 2016 med omlag 60 prosent sammenlignet med 2015 (15 700 tonn CO2 i 2015 mot 5 900 tonn i 2016).
  • Både Skarv og Alvheim har lukket fakkel og lav-NOx-turbiner med varmegjenvinning. På Skarv har mer stabil produksjon og implementering av læring fra operasjonene bidratt til å redusere CO2- og NOx-utslipp med ca. 25 prosent i 2016 sammenlignet med 2015.
  • Alle Aker BPs felt har i 2016 hatt en gjennomgang av kilder og metoder for beregning av direkte metan- og nmVOC-utslipp. Dette har gitt nøyaktigere, lavere beregnede utslipp til luft av uforbrent hydrokarbongass.
Valhall Ula Skarv Alvheim Ivar Aasen Total (avg)
Konsentrasjon av olje i produsert vann, mg/l 9.7 13.6 14.2 42.8 0 19.4
Akutte utslipp til sjø (antall > 1 fat) 0 0 1 0 1 2
Reinjeksjon av produsert vann, % 0 12 0 84 NA 56
CO2 per produsert fat oljeekvivalenter 1.1 30.5 6.9 5.7 144.1 7.3
Gassavbrenning, mill. 1 Sm3 2.2 6.7 6.4 10.1 0.3 25.7
Kildesortering, % 74 77 85 87 * 56

* Tall for perioden sept.–des. 100 % kildesortering jan.–aug.

Samfunnsansvar gjelder også våre leverandører og vårt forhold til dem

Aker BP har i 2016 jobbet metodisk og prioritert leverandørrelasjoner for å få samfunnsansvaret tydeligere implementert også i denne delen av virksomheten. Arbeidet har bestått av å etablere prosedyrer for leverandørledelse, kategorisering av kontrakter og klassifisering av alle eksisterende kontrakter. Nye prosedyrer er etablert, og 50 prosent av kontraktene er nå klassifisert.

Videre er det etablert etiske retningslinjer i våre kontrakter, og ansatte har gjennomført nettbasert opplæring i antikorrupsjon.

Vi tar ansvar i samfunnet rundt oss

Aker BP har som mål å ha gode relasjoner til samfunnet rundt oss. Dette gjelder både på nasjonalt nivå og i de lokalsamfunnene selskapet opererer i. Selskapet bruker betydelige midler på støtte til skole og utdanning og til prosjekter som Det Norske Teatret, fotballklubben Viking, Stavanger Oilers, Nidarosdomens guttekor, Bakgårdsfestivalen og flere lokale arrangement.

Samarbeidet med Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo og nettstedet www.matematikk.org fortsatte i 2016 og videreføres også i 2017. Å motivere skoleungdom, og særlig jenter, til å velge utdannelse innen real- og teknologifag er et viktig arbeid som selskapet viderefører. Selskapet har en flerårig samarbeidsavtale med Kunnskapsparken Helgeland og bidrar finansielt og med deltakelse på yrkesmesser, karrieredager og informasjon til skolerådgivere m.fl. I tillegg har selskapet hatt samarbeid med diverse frivillige organisasjoner som hjelper nødstilte i Norge og utlandet.

Selskapet har vektlagt å gi god informasjon gjennom kvartalsrapporter, kapitalmarkedsdager og direkte dialog med myndighetene.

Ansvar for forskning og utvikling

2016 har vært et rekordår med hensyn til deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Selskapet har lagt vekt på at vekst og utvikling skal komme hele samfunnet til gode gjennom aktiv deltakelse. I løpet av 2016 har Aker BP brukt om lag 160 millioner kroner til FoU-prosjekter. Prosjektene spenner fra mindre tekniske analyser til større områdestudier på helse, miljø og sikkerhet i nordområdene. Aker BP er en av de største bidragsyterne til Arktisk forskningssenter og Senter for integrert overvåking av nordområdene.

Videre deltar selskapet aktivt i forsknings- og utviklingstiltak for å øke kunnskapen om miljøkonsekvensene av utslipp, og selskapet er partner i Seatrack-prosjektet, som ledes av Norsk institutt for naturforskning.

Det er fortsatt et stort forbedringspotensial innen geo- og reservoarfag, blant annet ved bruk av avansert seismisk innsamling og prosessering. Prosjekter i samarbeid med leverandørindustri og universiteter har gitt uttelling i form av nye letemuligheter, og Aker BP vil trappe opp egen innsats på dette feltet i årene som kommer. I samarbeid med universiteter i Norge og Storbritannia har det blitt gjort fremskritt i forståelsen av utbredelsen av reservoarer og kildebergarter, blant annet ved omfattende feltarbeid på Svalbard. Basert på dette har Aker BP et prosjekt innen bassengforståelse med visjon om å bli det ledende miljøet for bassengintegrasjon. I tillegg pågår det FoU-prosjekter innen havbunnsgeokjemi, inkludert uttesting av nytt innsamlingsutstyr som har gitt mer og bedre analyser til en betydelig lavere pris.

Aker BP jobber med at selskapets samfunnsansvar skal ytterligere integreres i virksomheten, og det vil for 2017 bli etablert en ny og fremtidsrettet FoU-portefølje som er i tråd med forretningsstrategien og de teknologiske utfordringene som er identifisert.

Eierstyring og selskapsledelse

Aker BP mener at god eierstyring og selskapsledelse med en klar fordeling av roller og ansvar mellom eierne, styret og ledergruppen er avgjørende for å skape verdier for aksjonærene.
Styret i Aker BP har ansvar for å opprettholde en god standard for eierstyring og selskapsledelse. Styret foretar hvert år en gjennomgang av selskapets prinsipper. Selskapet etterlever relevante regelverk for eierstyring og selskapsledelse, herunder den seneste utgaven av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som ble publisert 30. oktober 2014, med mindre noe annet er spesifisert.
En redegjørelse for selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er beskrevet i et eget punkt i årsrapporten og på selskapets nettsted www.akerbp.no.

Rapportering om betalinger til myndigheter m.v.

Aker BP har utarbeidet en rapport om sine betalinger til myndigheter m.v. i samsvar med regnskapsloven § 3-3 d) og verdipapirloven § 5-5a. I henhold til disse paragrafene skal selskaper som driver virksomhet innen utvinningsindustrien, utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport med opplysninger om sine betalinger til myndigheter på land- og prosjektnivå.
Rapporten finnes lenger bak i denne årsrapporten og på selskapets nettsted www.akerbp.no.