Risikofaktorer

Risiko i tilknytning til olje- og gassindustrien

Vår virksomhet, driftsresultater, kontantstrøm og finansielle stilling avhenger i høy grad av nivået på olje- og gassprisene og markedets forventninger til dem, og kan påvirkes negativt av svingende olje- og gasspriser og av den globale økonomiske situasjonen generelt og av situasjonen på finansmarkedene.

Lønnsomheten for oss bestemmes i stor grad av differansen mellom inntektene fra olje og gass som vi produserer, og driftskostnader, skattekostnader relatert til utvinning (som er skattepliktige uten hensyn til salg), og kostnadene som påløper for transport og salg av olje og gass. Lavere priser på olje og gass kan dermed føre til at det blir mindre olje og gass vi kan produsere lønnsomt. Dette kan også gjøre det økonomisk vanskelig å forsvare enkelte brønner eller prosjekter som er under planlegging eller i utbyggingsfasen, dersom produksjonskostnadene blir høyere enn inntektene produksjonen forventes å gi.

Kostnadene ved å produsere fra enkelte brønner og eiendeler kan også føre til at vi må nedjustere reserveanslagene. Vi kan eventuelt velge å ikke produsere fra enkelte brønner når prisene er lave. Alle disse faktorene kan føre til en vesentlig nedgang i netto produksjonsinntekter og gjøre oss mindre aktive når det gjelder å anskaffe oss nye olje- og gasseiendeler og utvikle dem vi har. Dessuten kan visse utbyggingsprosjekter bli ulønnsomme hvis prisene faller. Resultatet kan bli at selskapet må utsette eller avlyse planlagte prosjekter, eller hvis det ikke er mulig å avlyse prosjektet, gjennomføre det med økonomisk tap.

I tillegg kan et kraftig prisfall i forhold til historiske gjennomsnittspriser svekke vår evne til å refinansiere utestående kredittfasiliteter og føre til et redusert lånetilgang under de kredittfasiliteter selskapet har tilgjengelig, herunder RBL-fasiliteten. Endringene i olje- og gassprisene kan dermed ramme vår virksomhet, driftsresultater, kontantstrøm, finansielle stilling og utsikter.

Leting, utbygging og produksjon involverer risiko for sikkerhet og miljø og farer som kan resultere i materielt tap eller merutgifter

Å utvikle olje- og gassressurser og -reserver til kommersiell produksjon er risikofylt. Våre leteoperasjoner er gjenstand for alle bransjens vanlige risikoer. Disse risikoene er for eksempel uvanlige eller uventede bergarter eller trykkforhold, geologiske usikkerheter, seismiske skift, utblåsninger, oljeutslipp, ukontrollert utstrømning av olje, naturgass eller brønnvæske, eksplosjon, brann, feilinstallasjon eller feil bruk av utstyr, skade på utstyr eller utstyrssvikt, men er ikke begrenset til dette. Det ligger i sakens natur, i og med at virksomheten foregår til havs, at lete- og boreinnretningene våre også er utsatt for sjølivets farer og kan kantre, synke, grunnstøte og skades i storm og uvær eller som følge av lekkasje, brann eller eksplosjon.

Skarp konkurranse i markedet

Olje- og gassindustrien er en svært konkurranseutsatt bransje. Konkurransen er spesielt hard om (mulige) olje- og gasslisenser. Hvordan vi stiller i konkurransen, kommer an på vår geologiske, geofysiske og tekniske kompetanse, økonomiske ressurser, evne til å utvikle eiendelene våre og evne til å velge, erverve og utvikle påviste reserver.

Risiko ved selskapets virksomhet

Dagens produksjon og forventet fremtidig produksjon er konsentrert om få felt

Olje- og gassproduksjonen vår er konsentrert om et begrenset antall felt offshore. Mekaniske eller tekniske problemer, uvær eller andre hendelser eller problemer som går ut over produksjonen på et av feltene offshore, kan få direkte, alvorlige følger for en stor del av produksjonen vår. Dersom det viser seg at reservene på et av feltene våre er mindre enn anslått, kan også dette gå kraftig ut over driftsresultatet og finansiell stilling.

I dag kommer en vesentlig del av produksjonen fra Alvheim-området. Produksjonen på Alvheim-feltene utgjorde 62,3 mboepd, eller 53 prosent av vår totale produksjon i året som ble avsluttet 31. desember 2016. Selskapet er spesielt utsatt i tilfelle produksjonsstans eller andre tekniske problemer på Alvheim FPSO ettersom alle feltene i Alvheim-området produseres via Alvheim FPSO.

Risiko forbundet med redeterminering av unitiserte petroleumsforekomster

Unitiseringsavtalene i forbindelse med produksjonslisensene våre kan ha en redetermineringsklausul som fastsetter at forekomstens fordeling på lisensene kan justeres mellom visse avtalte mellomrom. Enhver redeterminering av vår eierandel i en lisens kan medføre en reduksjon i vår eierandel i den unitiserte forekomsten, inklusive vår eierandel og kontantstrøm fra produksjon. Det kan ikke gis noen forsikring om at redetermineringen vil gi et tilfredsstillende resultat eller vil bli avgjort innen rimelig tid og uten å medføre store kostnader. Enhver redeterminering som påvirker vår eierandel i en enhet negativt, kan få alvorlige konsekvenser for vår virksomhet, driftsresultater, kontantstrøm, finansielle stilling og utsikter.

Risikoene ved utbyggingsprosjektene er relatert til forsinkelser og kostnader

Våre pågående utbyggingsprosjekter er basert på avansert teknologi, omfattende anskaffelsesvirksomhet og komplekse byggearbeider som skal utføres i forskjellige kontraktspakker på forskjellige lokasjoner på land. Videre må vi (sammen med våre lisenspartnere) gjennomføre boreoperasjoner, installere, teste og sette i drift offshoreinstallasjoner og innhente godkjenning fra myndighetene før produksjonen kan starte. Fordi utbyggingsprosjektene våre er så komplekse, er de utsatt dersom det inntreffer omstendigheter som påvirker den planlagte fremdriften eller rekkefølgen i aktivitetene, da dette kan medføre forsinkelser eller kostnadsøkninger.

Selv om vi tror at utbyggingsprosjektene vil bli ferdigstilt etter planen, i samsvar med alle lisenskrav og innenfor budsjett, kan gjeldende eller fremtidige måldatoer for produksjonen bli utsatt, og kostnadsoverskridelser kan forekomme.

Beregnede letekostnader er dessuten basert på et antall forutsetninger som kan vise seg å ikke være korrekte. Ethvert problem i forbindelse med leting, avgrensning eller utbygging av petroleumsoperasjoner eller ved at forutsetningene med hensyn til letekostnader ikke er korrekte, kan gå kraftig ut over våre vekstambisjoner, fremtidige virksomhet og inntekter, driftsresultater, finansielle stilling og kontantstrøm.

Som operatører og partnere er vi utsatt for tredjepartsrisiko

På lisenser der vi ikke er operatør, kan vi ha rett til å bli hørt eller rett til å tilbakeholde samtykke i viktige operasjonelle saker, avhengig av vår eierandel i lisensen (ettersom de fleste beslutninger i styringskomiteen bare krever simpelt flertall). Da har vi altså begrenset kontroll over hvordan eiendelene forvaltes, og dersom operatøren skjøtter forvaltningen dårlig eller det oppstår uenighet med operatøren med hensyn til hva som bør gjøres, kan vi bli påført store forsinkelser, tap eller økte kostnader.

Vi er utsatt for tredjepartsrisiko fra leverandører

Markedsforholdene kan svekke leverandørenes likviditetssituasjon og følgelig deres evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor Aker BP. Dette kan igjen gå ut over både tidsplaner og budsjett.

Olje- og gassproduksjonen vår kan avvike vesentlig fra rapporterte reserver og ressurser

Våre reserver er vurdert i henhold til eksisterende retningslinjer. Vurderingene omfatter et antall forutsetninger i tilknytning til faktorer som innledende produksjonsrater, utvinningsgrad, produksjonsfall, totale utvinnbare reserver, investeringstidspunkt og -beløp, produksjonens salgbarhet, fremtidige olje- og gasspriser, driftskostnader, lisensavgifter og andre offentlige avgifter som kan påløpe i løpet av reservenes og ressursenes økonomiske levetid. Faktisk produksjon og kontantstrømmer vil avvike fra vurderingene, og avvikene kan være store. Selv om vi har en oppfatning om forventet levetid for hvert felt, kan feltet altså ha kortere levetid enn antatt. Vurderingene baseres blant annet på antakelsene om funnsuksess for den letevirksomheten som er planlagt i årene fremover. Reserver, ressurser og kontantstrømmer disse vil skape, inngår i disse vurderingene, men de vil måtte nedjusteres dersom leteaktivitetene ikke oppnår den suksess som er lagt til grunn i vurderingene. Derfor kan dette få store negative følger for vår virksomhet, driftsresultater, kontantstrøm og finansielle stilling.

Finansiell risiko

Selskapet kan i fremtiden trenge ytterligere kapital, som ikke nødvendigvis tilbys på gode vilkår, om i det hele tatt

Selskapets fremtidige kapitalbehov avhenger av mange faktorer, herunder om selskapets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er tilstrekkelig til å finansiere selskapets forretningsplaner. På lengre sikt kan selskapet komme til å trenge mer kapital om det skal kunne utvikle lete- og utbyggingsprogrammene ytterligere eller erverve eiendeler eller aksjer i andre selskaper. Særlig vil utbyggingsprosjektene kreve store investeringer i årene som kommer. Selv om selskapet har truffet tiltak for å sikre en solid finansiell basis for utbyggingsprosjektene, kan det ikke garantere at det vil bli i stand til å generere eller skaffe tilstrekkelig kapital til å finansiere prosjektene. Gitt prosjektenes størrelse kan enhver uforutsett omstendighet eller tiltak som må iverksettes, skape store sprik mellom beregnede og faktiske kostnader. Dermed kan prisen for å gjennomføre prosjektene ende opp ganske langt fra estimatene. Disse investeringene, sammen med selskapets løpende drift, kan helt eller delvis lånefinansieres, men det vil kunne medføre at selskapet får en gjeldsgrad over det som er standard i bransjen.

Selskapet kan også måtte styre virksomheten på en viss måte for å kunne betjene sin gjeld og oppfylle andre finansielle forpliktelser. Dersom selskapet ikke har en finansiering som dekker dets behov, kan det for eksempel bli tvunget til å redusere eller utsette investeringene eller forsknings- og utviklingsutgifter eller selge eiendeler eller virksomhet på et ugunstig tidspunkt og/eller til ugunstig pris eller andre ufordelaktige vilkår, eller søke å utvide egenkapitalen eller konvertere eller refinansiere gjelden. Det kan ikke gis noen forsikring om at slike tiltak vil lykkes eller være tilstrekkelige til å dekke gjeldsforpliktelsene og andre forpliktelser ved forfall, heller ikke om at selskapet vil opprettholde sin konkurransedyktighet.

De generelle forholdene på finansmarkedet, børsklimaet, rentenivå, investorenes interesse for selskapet, aksjekurs i tillegg til en rekke andre faktorer som ligger utenfor selskapets kontroll, kan begrense selskapets evne til å reise de nødvendige midler for fremtidig vekst og/eller investeringer. Dermed er det ikke sikkert selskapet vil ha tilgang til ytterligere finansiering, og om finansiering likevel skulle finnes, er det ikke sikkert selskapet kan godta vilkårene. Dersom selskapet er ute av stand til å reise ytterligere kapital, kan det måtte nedskalere driften, noe som kan føre til at selskapet ikke nødvendigvis vil kunne gjennomføre sitt langsiktige utbyggingsprogram eller oppfylle sine kontraktsforpliktelser, med den følge at kontraktene kan bli trukket eller hevet for mislighold. Selskapet kan også måtte gi avkall på eller avstå fra ulike muligheter som måtte by seg, begrense veksten og/eller avhende eiendeler. Dette kan bli svært negativt for selskapet og dets virksomhet, utsikter, finansielle stilling, driftsresultat og kontantstrømmer og for selskapets evne til å finansiere virksomheten.

Selskapet er eksponert for rente- og likviditetsrisiko gjennom sin gjeldsportefølje og svingninger i underliggende renter

Selskapets langsiktige gjeld er hovedsakelig basert på flytende renter. En økning i renten kan derfor få store følger for selskapets kontantstrømmer, driftsresultat og finansielle stilling og gjøre det vanskelig å oppfylle sine finansielle forpliktelser. Selskapet har allerede betingelser knyttet til sine finansielle forpliktelser og vil ha dette også i fremtiden. Dersom selskapet ikke oppfyller sine finansielle forpliktelser, kan disse betingelsene og andre vilkår få betydelige negative konsekvenser for selskapet, som eventuelt kan bli nødt til å refinansiere, omstrukturere eller avhende deler av selskapets virksomhet for å oppfylle sine finansielle forpliktelser, og det kan heller ikke gis noen garanti for at selskapet da vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser.

Endringer i valutakurser kan påvirke selskapets driftsresultat og finansielle stilling

Ettersom selskapet legger frem resultatregnskap og balanse i amerikanske dollar, er det eksponert for svingningene i valutamarkedet. Oljen selges i dollar og gassen i britiske pund og euro, mens driftskostnader og investeringer er i mange andre valutaer enn amerikanske dollar. I tillegg blir skatten beregnet og betalt i norske kroner. Selskapet forvalter sin valutakurseksponering gjennom en blanding av terminkontrakter og opsjoner, men store svingninger i vekslingskursen mellom amerikanske dollar og norske kroner kan gå ut over selskapets likviditet. Selskapet forventer å opprettholde bruken av valutasikring i 2017.

Selskapet er eksponert for risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser

Selskapet har en diversifisert gruppe av selskaper der ingen enkelt kilde representerer noen større kredittrisiko. Imidlertid vil en generell nedgang på finansmarkedene og i den økonomiske aktivitet føre til større volumer av forsinkede betalinger og utestående fordringer, som i sin tur kan få negative konsekvenser for selskapets virksomhet, driftsresultat, kontantstrømmer og finansielle stilling.