Rapportering om betalinger til myndigheter m.v.

Denne rapporten er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3 d) og verdipapirhandelloven § 5-5 a). I henhold til disse paragrafene skal selskaper som driver virksomhet innen utvinningsindustrien, utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport med opplysninger om sine betalinger til myndigheter på land- og prosjektnivå. Finansdepartementet har utstedt en forskrift (forskrift av 20. desember 2013 nr. 1682 – “forskriften”) som fastsetter at rapporteringsplikten bare skal gjelde for regnskapspliktige over en gitt størrelse og betalinger over gitte terskelverdier. I tillegg fastsetter forskriften at rapporten skal inneholde andre opplysninger enn betalinger til myndigheter, og inneholder nærmere regler om definisjoner, offentliggjøring og konsernrapportering.

Denne rapporten inneholder informasjon om virksomheten i hele regnskapsåret 2016 for BP Norge AS, inklusive perioden før selskapet ble en del av Aker BP-konsernet.

Ledelsen i Aker BP har utvist skjønn i tolkningen av ordlyden i forskriften hva angår den spesifikke type betaling som skal inkluderes i denne rapporten, og på hvilket nivå dette bør rapporteres. Når det kreves at betalinger skal rapporteres per prosjekt, blir dette rapportert per felt. Kun bruttobeløp for opererte lisenser blir rapportert, da alle betalinger innad i lisensen utført av ikke-operatører normalt vil være betalinger som overføres til operatøren (såkalte “cash calls”), og vil som sådan ikke utgjøre betalinger til myndigheter. I og med at Aker BP ikke driver noen vesentlig virksomhet innen utvinningsindustrien utenfor norsk sokkel, er mesteparten av betalingene rapportert i det nedenstående, til norske myndigheter. Imidlertid er deler av Ivar Aasen-prosjektet gjennomført i Singapore, og selskapet hadde i 2016 en skatteinnbetaling til skattemyndighetene i Singapore som anses å omfattes av denne rapporteringen.

Rapportering av betalinger

Forskriftens § 2 nr. 5 definerer de ulike typer betalinger som omfattes av rapporteringsplikten. I de følgende avsnittene vil kun betalinger som er aktuelle for Aker BP, bli beskrevet.

Inntektsskatt     

Norge

Inntektsskatten blir beregnet og betalt på selskapsnivå og blir dermed rapportert for hele selskapet og ikke per lisens. Skatteinnbetalingene i 2016 beløp seg til totalt 13 213 770 kr (inkl. renter) og relaterer seg hovedsakelig til justeringer fra tidligere år. Tallet omfatter ikke skatterefusjon mottatt i 2016.

Singapore

Innbetalt skatt relatert til virksomheten i Singapore i 2016 beløp seg til 490 858 Singapore-dollar.

CO2avgift

CO2avgift delvis inkludert i prisen på drivstoff/riggleie som betales til eksterne riggselskaper. CO2-avgiften som betales på Alvheim-feltet, inkluderer feltene som er koblet opp til produksjonsskipet Alvheim FPSO (Vilje, Volund og Bøyla), i og med at Alvheim utfører betalingen og belaster de andre feltene via deling av driftskostnadene (såkalt “opex share”).

Navn på felt/lisens  CO2-avgift betalt i 2016 (NOK)
Alvheim 79 501 965
Hod 177 897
Valhall 11 106 568
Ula 66 317 194
Skarv 132 490 396
Sum 289 594 020


NOx

Selskapet er medlem av NOx-fondet, og alle betalinger gjøres til dette fondet og ikke direkte til myndighetene.

Arealavgift

Tabellen under spesifiserer arealavgift betalt av Aker BP på vegne av de ulike lisensene i 2016. Tallene omfatter ikke lisenser der selskapet har mottatt netto refusjon av arealavgiften.

Navn på felt/lisens Arealavgift betalt i 2016 (NOK) 
Alvheim

Bøyla

Hod

Skarv

Tambar

Ula

Valhall

Vilje

Volund

PL 150B

PL 026B

10 960 000

4 110 000

4 120 000

33 702 000

4 521 000

4 040 000

5 120 000

762 005

1 781 000

449 180

680 000

PL 103B 1 370 000
PL 212B 3 151 000
PL 242 2 192 000
PL 261 21 372 000
PL 364 4 384 000
PL 442 12 330 000
PL 460 6 439 000
PL 539 5 604 411
PL 407 1 415 792
Sum 134 257 388

Annen rapporteringspliktig informasjon

Når et foretak er pliktig til å rapportere betalinger som nevnt over, er det også påbudt å rapportere investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum og kjøp av varer og tjenester fordelt på de enkelte land hvor foretaket driver virksomhet innen utvinningsindustrien. Som nevnt over opererer Aker BP utelukkende på norsk sokkel. Dette rapporteringskravet anses dermed å være oppfylt av regnskapet som spesifisert i det nedenstående:

  • Totale nettoinvesteringer utgjorde 705 494 110 tusen dollar, som spesifisert i kontantstrømanalysen i regnskapet. Dette inkluderer kontantbetalinger relatert til oppkjøpet av BP Norge AS.
  • Salgsinntekter i 2016 utgjorde 1 260 803 tusen dollar, som spesifisert i note 8 til regnskapet.
  • Total produksjon i 2016 var 28 343 036 fat oljeekvivalenter; se note 8 til regnskapet.
  • For informasjon om kjøp av varer og tjenester, se resultatregnskapet og tilhørende noter.