Introduksjon

Kjære aksjonærer,

2016 var nok et år preget av store forandringer for selskapet. Aker BP ASA (“Aker BP” eller “selskapet”) er resultatet av fusjonen mellom Det norske oljeselskap ASA (”Det norske”) og BP Norge AS (”BP Norge”). Fusjonen skapte et selskap med en diversifisert produksjonsbase, en solid balanse med gode kontantstrømutsikter, kombinert med ambisjoner om organisk og uorganisk vekst.

Aker BP har betydelige aktiviteter knyttet til leting etter og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Selskapets utbyggingsprosjekter innebærer at selskapet har arbeidstakere i forskjellige land på flere kontinenter. HMS og samfunnsansvar er svært viktig for styret i Aker BP. Styret vedkjenner seg sitt ansvar for å sørge for sikkerhet for mennesker og miljø og å bruke tid og ressurser på å etterleve alle regelverk og de høyeste HMS-standarder i oljebransjen.

For å møte utfordringene i dagens usikre makroøkonomiske situasjon og styrke konkurranseevnen på lang sikt har Aker BP etablert en solid plattform for videre verdiutvikling. Selskapet har en effektiv forretningsmodell basert på Lean-prinsippene, solid teknologisk kompetanse og industrielt samarbeid som skal gi sikker og effektiv drift.

Aker BP har fire hovedfokusområder på forbedringsagendaen. Målet er å redusere kostnadene og forbedre effektiviteten i alle ledd i organisasjonen slik at nye frittstående prosjekter skal kunne bygges ut med en balansepris på under 35 dollar per fat. Fokusområdene er 1) omorganisering av verdikjeden med strategiske partnerskap og allianser med sikte på å unngå sløsing og øke produktiviteten, 2) digitalisering av forretningsmodellen for leting og produksjon (E&P), 3) innføre styringssystemer og kultur som bygger på Lean-prinsippene, ved å prioritere flyteffektivitet fremfor ressurseffektivitet, og 4) føre alt dette sammen i én organisasjon og én forretningsmodell som balanserer volatilitet og fleksibilitet som grunnlag for vekst.

Gjennom leting i området Alvheim Nord og Askja/Krafla-området, begge i Nordsjøen, gjorde Aker BP funn i 2016 beregnet til 83 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe). Netto volumtilgang til Aker BP sto for grovt regnet én fjerdedel av volumene som ble funnet på norsk sokkel i 2016. Selskapet hadde funnkostnader etter skatt på 0,7 dollar per fat og oppdaget volumer tilsvarende 1,9 ganger produksjonen i 2016.

Ivar Aasen-utbyggingen sto ferdig i desember, i henhold til plan, innenfor budsjett og uten alvorlige hendelser. På Viper-Kobra-utbyggingen begynte produksjonen i november, og dette har bidratt til å stanse produksjonsfallet fra Alvheim-området. Johan Sverdrup-prosjektet er i rute, og kostnadsestimatene har blitt nedjustert i takt med fremdriften.

Aker BP hadde en nettoproduksjon på 118 tusen fat oljeekvivalenter (mboepd) i 2016 fra fem opererte produksjonssentre: Alvheim-området, Ivar Aasen, Valhall-området, Skarv og Ula-området.
I tiden fremover har selskapet en klar organisk vekstbane frem til en produksjon på 270 mboepd etter 2023 (både fra sanksjonerte og ikke-sanksjonerte prosjekter), som representerer en samlet årlig vekst fra 2016 på ca. 12 prosent.

Netto reserver (P50) ved årsslutt 2016 var beregnet til 711 mmboe, eller en økning på 43 prosent i forhold til i fjor. Det fremste årsaken til økningen er fusjonen med BP Norge. Betingede ressurser (P50) økte til 600 mmboe, eller opp 84 prosent sammenlignet med i fjor, på bakgrunn av en kombinasjon av organisk og uorganisk vekst.

Selskapet har en solid, diversifisert kapitalstruktur med 2,5 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet. I desember 2016 utbetalte selskapet utbytte for første gang. Ambisjonen på mellomlang sikt er å kunne utbetale minst 250 millioner dollar i årlig utbytte og øke utbyttenivået når Johan Sverdrup kommer i produksjon.

Aker BP er godt posisjonert for å ta del i den fremtidige veksten på norsk sokkel. Styret er bevisst risikoene forbundet med prosjektgjennomføring og de skiftende forholdene på markedene vi opererer i. Styret prioriterer kapitaldisiplin og risikoreduksjon der dette er mulig i hele organisasjonen.

Kursutvikling for aksjen og eierstruktur

I 2016 endte kursen på Aker BP-aksjen på 154,50 kr aksjen, mot 55,25 kr aksjen ved årsslutt 2015. Ved utgangen av året var 337,7 millioner aksjer utestående, mot 202,6 millioner ved utgangen av 2015. Med 40 prosent av aksjene er Aker ASA fortsatt den største eieren, mens BP plc kontrollerer 30 prosent av aksjene. De resterende 30 prosentene av aksjene er fordelt på over 7 000 aksjonærer. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker “AKERBP”.