HMS og organisasjon

Helse, miljø og sikkerhet (“HMS”) er svært viktig for Aker BP. Vårt HMS-mål er å drive vår virksomhet på en forsvarlig måte som sikrer at vi forebygger skader på personell, miljøet og våre aktiva. Selskapet skal drive sin virksomhet slik at vi unngår skader, sikrer anleggenes tekniske integritet og oppfyller alle relevante lover og forskrifter.

Aker BP skal oppnå disse mål ved å integrere HMS i alle operasjoner som ledes og utføres av selskapet. HMS-tiltak og reduksjon av risiko for storulykke skal ha prioritet på alle nivåer i selskapet.

Som et ledd i fusjonen mellom Det norske og BP Norge har følgende HMS-aspekter blitt prioritert:

  • Endre offshore-operasjoner og prosedyrer minimalt og ivareta den daglige drift
  • Utvikle HMS-organisasjonen for Aker BP og velge ut personell
  • Etablere en felles risikostyringsprosess for selskapet
  • Integrere selskapenes beredskapsorganisasjoner i én struktur med en felles andre- og tredjelinjerespons
  • Etablere en felles aksjonsledelse for selskapet

Å bygge en sterk og robust felles HMS-kultur vil være en prioritet i 2017 i tillegg til å etablere felles HMS-prosesser og -prosedyrer ved å utnytte det beste i begge selskaper.

Helse, miljø og sikkerhet i våre operasjoner

2016 var et år preget av høy aktivitet for Aker BP. Samlet registrerbar personskadefrekvens (TRIF) for 2016 var 2,6, altså en økning fra 2015. Imidlertid er det lavere enn gjennomsnittet på norsk sokkel. En fingerskade ble registrert som alvorlig.

I 2016 hadde Aker BP to hendelser med høyt risikopotensial – en lekkasje fra en flens i strippesystemet i pumperommet på Alvheim FPSO, og en hendelse med en fallende gjenstand på Maersk Interceptor som involverte en påfyllingspistol for helikopterdrivstoff. Lekkasjen ble håndtert og den fallende gjenstanden fikk ingen faktiske konsekvenser for personell eller utstyr. Det forekom ingen større utslipp til miljøet.

Alle hendelser ble undersøkt i henhold til prosedyrene, og erfaringene er implementert. Med den utfordrende situasjonen i markedet, de organisatoriske endringene og det høye aktivitetsnivået vi har for tiden, er det viktig å vie særlig oppmerksomhet til å forebygge skader på alle nivåer i organisasjonen.

Forbedringsaktivitetene i selskapets HMS-program for 2016 er gjennomført, og det er etablert et nytt HMS-program for alle aktiva for 2017.

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i alt ti tilsyn med Aker BPs operasjoner/aktiviteter. Andre myndigheter som Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern gjennomførte til sammen syv tilsyn av BP Norge og Det norskes virksomhet. BP Norge fikk to varsler om pålegg etter tilsyn angående materialhåndtering, kraner og løfteutstyr samt senfase. Aker BP fikk ingen pålegg fra Ptil knyttet til selskapets operasjoner i 2016.

Aker BP har fulgt opp alle revisjoner i henhold til forventningene.

Aker BP arbeider aktivt for å redusere virksomhetens økologiske fotavtrykk, blant annet gjennom energioptimalisering og utskifting av kjemikalier. Aker BP arbeider også for å redusere avfallsmengden. På rangeringen til Organisasjonen Climate Disclosure Project (CDP) har selskapet rykket opp fra en D i 2015 til en C i 2016. Gjennomsnittlig utslipp av CO2 fra Aker BP-opererte felt i 2016 var 7,3 kg/boe, som er bedre enn gjennomsnittet på norsk sokkel (9,2 kg/boe) og betydelig under bransjegjennomsnittet internasjonalt (17,5 kg/boe).

Ansatte og arbeidsforhold

Rekruttering

Aker BP rekrutterte 32 nye ansatte i 2016. I tillegg fikk selskapet 2 ansatte gjennom oppkjøpet av lisenser fra Noreco og 3 gjennom oppkjøpet av Premier Oil Norway. Den 1. desember 2016 ble 834 ansatte overført fra BP Norge til Aker BP etter fusjonen mellom de to selskapene.

Aker BP har lenge samarbeidet med skoler, høyskoler og universiteter om å rekruttere talenter og studenter til praksisopphold.

Status ansatte

Ved årsslutt hadde selskapet totalt 1371 (534) ansatte.

Likestilling

Selskapet jobber for et likestilt arbeidsmiljø som gir alle like muligheter ut fra kvalifikasjoner og uavhengig av kjønn, etnisk opphav, seksuell orientering eller funksjonshemning.

Kvinner utgjorde 20 (25) prosent av de ansatte per desember 2016. Andelen kvinner i styret er 40 (40) prosent. Andelen kvinner i hovedledelsen er 20 (18) prosent, og i mellomlederstillinger med personalansvar er andelen 19 (22) prosent.

Menn og kvinner i samme stilling, med samme erfaring og like prestasjoner skal i Aker BP ha samme lønnsnivå. Stillingstype, fagområde og antall års yrkeserfaring påvirker den enkeltes lønnsnivå.

Ved årsslutt var 7 (11) prosent av de ansatte av utenlandsk opprinnelse.

Arbeidsmiljø

Aker BP har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som beskrevet i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøutvalget spiller en viktig rolle når det gjelder å overvåke og forbedre arbeidsmiljøet og sikre at selskapet overholder lover og forskrifter på området.

Selskapet er opptatt av å opprettholde en åpen, konstruktiv dialog med tillitsvalgte og har avholdt jevnlige møter gjennom året. Fire lokale fagforeninger er registrert med medlemmer i selskapet: Tekna, Lederne, SAFE og Industri Energi.

Det er styrets vurdering at arbeidsmiljøet i Aker BP ved utgangen av 2016 var godt.

Sykefravær

Aker BP hadde i 2016 et sykefravær på 2,4 prosent blant offshorepersonell og 1,6 prosent blant landansatte, mot et samlet sykefravær i 2015 på 3,4 prosent. Det omfatter også fravær grunnet egne barns sykdom.

Etikk

Aker BPs etiske retningslinjer stiller krav til god forretningsskikk og personlig atferd for alle ansatte i Aker BP og medlemmer av selskapets styrende organer. Retningslinjene gjelder også innleid personell, konsulenter og andre som opptrer på vegne av Aker BP.