Årsregnskap

(Alle tall i parentes viser til 2015 og er ikke direkte sammenlignbare da de representerer Aker BP før oppkjøpet av BP Norge AS. Fusjonen med BP Norge ble gjennomført 30. september 2016. Resultatregnskapet for de første ni månedene inkluderer ikke virksomheten til BP Norge).

Konsernet utarbeider sine regnskaper i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er vedtatt av EU og fastsatt i regnskapsloven.

Endringer i regnskapsstandarder

Anvendte regnskapsprinsipper er i all hovedsak de samme som i foregående regnskapsår. Ingen av de nye og endrede standardene og fortolkningene som trådte i kraft 1. januar 2015, hadde vesentlig betydning for konsernet. Et par regnskapsstandarder var utgitt men ikke trådt i kraft per 31. desember 2016 (IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16). Eventuelle regnskapsmessige konsekvenser er beskrevet i note 1.

Det er ingen vesentlige endringer i presentasjonen av resultatregnskapet for 2016 sammenlignet med 2015. Når det gjelder balansen, medfører overgangen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning at pensjonen ikke lenger presenteres for seg.

Resultatregnskap

Selskapets samlede driftsinntekter utgjorde 1 364 (1 222) millioner dollar. Petroleum fra produserende felt tilsvarte 28,3 (21,9) mmboe. Produksjonen i 2016 kom fremfor alt fra Alvheim (inkl. Boa), Volund, Vilje, Bøyla samt BP Norges felt Valhall, Hod, Skarv, Ula og Tambar, som er inkludert fra 30. september 2016. Produksjonen i 2015 kom hovedsakelig fra Alvheim (inkl. Boa), Volund, Vilje og Bøyla. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 47 dollar per fat oljeekvivalenter, som er ned 13 prosent sammenlignet med en gjennomsnittlig pris på 54 dollar per fat i 2015.

Letekostnader utgjorde 147 (76) millioner dollar og relaterer seg i hovedsak til tørre og ikke-kommersielle brønner, seismikk og generell letevirksomhet.

Avskrivninger utgjorde 509 (481) millioner dollar, noe som tilsvarer en avskrivning per fat på 17,9 dollar.

Netto nedskrivning på 71 (430) millioner dollar knytter seg i all hovedsak til nedskriving av goodwill. En av hovedårsakene til nedskrivningene i 2016 er nedjusterte langsiktige antakelser vedrørende oljepris, som nærmere beskrevet i note 15. Den tekniske goodwillen i transaksjonene med BP Norge og Marathon har begrenset levetid og vurderes for nedskrivning på kontantgenererende enhets nivå, ikke konsernnivå (herunder aktiva som Johan Sverdrup-feltet). I praksis betyr dette at den tekniske goodwillen fra disse oppkjøpene vil skrives ned i løpet av feltenes levetid. Nedskrivningene er nærmere beskrevet i note 15 til regnskapet.

Andre driftskostnader utgjorde 22 (52) millioner dollar for selskapet. Mesteparten av andre driftskostnader relaterer seg til driftsforberedelser, kostnader som ikke er knyttet til lisenser, IT-kostnader og konsulenttjenester.

Selskapet rapporterte et driftsoverskudd på 387 (41) millioner dollar.

Resultatet før skatt var positivt med 290 (-114) millioner dollar, og skattekostnad på ordinært resultat utgjorde 255 (199) millioner dollar. Beskrivelse av skatteregler og beregning av skatt fremgår av note 1 og 12 i årsregnskapet. Det fikk stor innvirkning på skattesatsen at selskapets funksjonelle valuta er amerikanske dollar mens skatten i henhold til loven beregnes i norske kroner.

Resultatet etter skatt var positivt med 35 (-313) millioner dollar.

Balanse

Totale eiendeler ved årsslutt utgjorde 9 255 (5 189) millioner dollar.

Egenkapitalen økte med 2 110 millioner dollar til 2 449 millioner dollar som en følge av kapitalforhøyelsen i forbindelse med oppkjøpet av BP Norge AS og periodens nettoresultat. Ved årsslutt hadde selskapet en egenkapitalandel på ca. 26,5 (6,5) prosent.

Per 31. desember beløp rentebærende gjeld seg til 2 541 (2 622) millioner dollar, bestående av DETNOR02-obligasjonen på 215 millioner dollar, DETNOR03-obligasjonen på 296 millioner dollar og benyttet opptrekk på den reservebaserte lånefasiliteten (“RBL”) på 2 030 millioner dollar (fratrukket amortisering). Tilgjengelig opptrekksbeløp på RBL-fasiliteten har økt med 1 milliard til 3,9 milliarder dollar i forbindelse med oppkjøpet av BP Norge AS. I tillegg har selskapet en ubenyttet kredittfasilitet på 550 millioner dollar. For informasjon om løpetid for kredittfasilitetene, se note 24.

Beholdningen av betalingsmidler var ved årsskiftet 115 (91) millioner dollar.

Kontantstrøm og likviditet

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 896 (686) millioner dollar. Av dette utgjorde mottatt skatterefusjon eksklusiv renter 213 (88) millioner dollar.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde -705 (-1 168) millioner dollar. Dette er i hovedsak relatert til investeringer i varige driftsmidler på -936 (-917) millioner dollar og oppkjøpet av BP Norge AS på 424 millioner dollar (netto etter kontantvederlag og kontanter fra BP Norge AS). Det høye investeringsnivået i 2015 skyldtes oppkjøpet av Svenska Petroleum Exploration AS og Premier Oil Norge AS på -203 millioner dollar (netto etter kontanter). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde -163 (285) millioner dollar. Beløpet kan i hovedsak relateres til nettonedbetaling av selskapets RBL-fasilitet.

Konsernet hadde betalingsmidler på i alt 115 (91) millioner dollar ved årsslutt.

Ved utgangen av 2016 var vilkårene for selskapets låneavtaler godt innenfor gjeldende terskler. Med en balanse med 2,5 milliarder dollar tilgjengelig i likvide midler er selskapet finansielt robust og har god finansiell fleksibilitet. I tiden fremover vil selskapet arbeide for å effektivisere kapital- og gjeldsstrukturen.

Sikring

Selskapet søker å redusere risikoen forbundet med valutakurser, renter og råvarepriser ved bruk av sikringsinstrumenter.

For 2016 hadde selskapet salgsopsjoner for om lag 20 prosent av Det norske oljeselskaps oljeproduksjon i 2016, produksjonen fra BP Norges felt ikke medregnet. Selskapet har kjøpt salgsopsjoner til en innløsningskurs på 50 dollar per fat for ca. 20 prosent av Aker BPs estimerte produksjon i 2017.

Fortsatt drift

I henhold til regnskapsloven § 3-3a bekrefter styret at selskapet oppfyller forutsetningen om fortsatt drift, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Selskapets finansielle stilling og likviditet vurderes som god. Selskapet vurderer løpende alternative finansieringskilder for å legge til rette for videre vekst. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter, i kombinasjon med 2,5 milliarder dollar tilgjengelig i likviditet, forventes å være mer enn nok til å finansiere selskapets forpliktelser i 2017.

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret har ikke kjennskap til noen vesentlige forhold som påvirker vurderingen av selskapets stilling per 31. desember 2016 eller resultatet for 2016, utover det som fremgår av årsberetningen og regnskapet for øvrig.

Ressursregnskap

Aker BP følger retningslinjene fra Oslo Børs og Society of Petroleum Engineers’ (SPE) klassifikasjonssystem for kvantifisering av petroleumsreserver og betingede ressurser. Netto P90/1P-reserver er ved årsskiftet estimert til i alt 529 (374) mmboe, mens netto P50/2P-reserver ved årsskiftet utgjør 711 (498) mmboe. Se note 32 for en mer detaljert gjennomgang av ressursregnskapet. Reservene for tidligere Det norske felt er verifisert av en uavhengig tredjepart, mens tidligere BP Norge felt ble evaluert av tredjepart som en del av fusjonsprosessen i juni 2016.

Årets resultat

Styret foreslår å overføre årets resultat til annen egenkapital.