Ord og uttrykk

1 | 2 | 3 | a | b | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Reserver -  Dette omfatter gjenværende, utvinnbare, salgbare petroleumsmengder i petroleumsforekomster som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut og som myndighetene har godkjent PUD eller innvilget PUD-fritak for. Reserver omfatter også petroleumsmengder i forekomster som rettighetshaverne har besluttet å utvinne, men der planene ikke er myndighetsbehandlet i form av en PUD -godkjennelse eller et PUD-fritak.
Ressurser -  Petroleum som er påvist, men som ikke sikkert kommer i produksjon, samt beregninger av petroleum i kartlagte prospekt som ennå ikke er boret. Klassifisert i henhold til Oljedirektoratets definisjoner.
Rettet emisjon -  Innhenting av egenkapital hvor bestemte investorer inviteres til å kjøpe aksjer.
Rettighetshaver -  Fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleumsloven eller tidligere lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse. Er en tillatelse gitt til flere slike personer sammen, kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne samlet og den enkelte deltager. En rettighetshaver må være kvalifisert av myndighetene.