Ord og uttrykk

1 | 2 | 3 | a | b | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
P10 -  Henholdsvis 10 prosent sannsynlighet.
P50 -  Henholdsvis 50 prosent sannsynlighet.
P90 -  Henholdsvis 90 prosent sannsynlighet.
Paleocen alder -  Geologisk tidsavsnitt for om lag 66 – 56 millioner år siden.
Perm -  Geologisk periode, tidsavsnitt for 299 til 251 millioner år siden. Flere av petroleumsfeltene i den sørlige del av Nordsjøen er knyttet til reservoarer i permiske bergarter eller strukturer knyttet til dem.
Petroleum -  Betegnelsen omfatter alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner.
Petroleumsvirksomhet -  All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.
Plan for utbygging og drift (PUD) -  En plan som rettighetshaver til en petroleumsforekomst må få godkjent av Olje- og energidepartementet før utbyggingen kan ta til. Planen skal i henhold til petroleumsloven inneholde beskrivelser av den planlagte utbyggingen, bl.a. av økonomisk, teknisk, sikkerhetsmessig og miljømessig art. Planen skal beskrive utbyggingen fra start til slutt.
Platåproduksjon -  Maksimal produksjon over tid.
Porøsitet -  Forholdet mellom porevolumet og totalvolumet i en bergart.
Produksjonsrate -  Den mengde olje /gass som produseres i et gitt tidsrom, for eksempel hvor mange fat olje som produseres per døgn.
Prospekt -  En mulig petroleumsfelle med et kartleggbart, avgrenset bergartsvolum.
Ptil -  Petroleumstilsynet