Ord og uttrykk

1 | 2 | 3 | a | b | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
NIBOR -  Står for Norwegian Interbank Offered Rate. Dette er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode.
Nomineekonto -  Hemmelig eierskap er praktisk mulig gjennom det som på fagspråket kalles nomineekontoer. Dette er kontoer som er eid av en utenlandsk bank på vegne av en eller flere investorer. Ofte er en nomineekonto igjen eid av annen nomineekonto. Slik er det vanskelig å få innsyn i eierskap.
Nordområdene -  Et område som omfatter hele det sirkumpolare Arktis, inkludert Barentsregionen og Barentshavområdet.
Norsk kontinentalsokkel -  Havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg utover norsk sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra, likevel ikke utover midtlinjen i forhold til annen stat.
Nullutslipp -  Betyr at det som hovedregel ikke skal slippes ut miljøfarlige stoffer eller andre stoffer dersom utslippene kan føre til miljøskade (utførlig definisjon: St.meld. 25 (2002-2003)). Særskilte krav til utslipp i Barentshavet: Hovedregel er ingen uønskede utslipp under normal drift, uavhengig av om utslippet kan føre til miljøskade (utførlig definisjon: St.meld. 38 (2003-2004)).