Ord og uttrykk

1 | 2 | 3 | a | b | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Letebrønn -  Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner.
Letefasilitet -  Et tilsagn om lån, samme som en kredittfasilitet, hvor man kan låne med pant i neste års skatterefusjon for letekostnadene.
Letemodell -  Et geografisk avgrenset område hvor flere geologiske faktorer opptrer sammen slik at produserbar petroleum kan påvises. Disse faktorene er: Reservoarbergart - en porøs bergart hvor petroleum kan oppbevares, felle - en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten, slik at petroleum holdes tilbake og akkumuleres i reservoaret og kildebergart - skifer, kalkstein eller kull som inneholder organisk materiale som kan omdannes til petroleum. En letemodell er bekreftet når det er påvist produserbar petroleum i letemodellen. Det er ikke en forutsetning at produksjonen må være lønnsom. Er det ennå ikke påvist produserbar petroleum i en letemodell er den ubekreftet.
Lisens -  Dette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene og signert av partene.
Løftegass -  Gass som pumpes inn i brønnen dypt i vertikal seksjon av brønnen. Denne gassen produseres så tilbake sammen med olje og vann i brønnen. Effekten av løftegassen er at den bidrar til en lettere kolonne (lavere tetthet) som igjen letter og øker produksjonen av olje.