Ord og uttrykk

1 | 2 | 3 | a | b | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Eierstyring og selskapsledelse -  Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse (omtales også som Corporate Governance), kan beskrives som retningslinjer som klargjør rolledelingen mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet.
Eksogen geologi -  Det er geologien om de ytre prosesser som endrer overflaten i sjø eller på land, dvs. klima og klimarelaterte prosesser. I motsetning til endogen geologi som omhandler prosesser fra jordas indre, som vulkaner, jordskjelv og magmabergarter.
EM -  Elektromagnetiske undersøkelser (også referert til som havbunnslogging). Det settes opp et elektromagnetisk felt på havbunnen eller i sjøen som måler elektrisk motstand i undergrunnen. Under gunstige forhold vil slike målinger kunne avsløre om det er hydrokarboner på ulike dyp. Metoden brukes som ett av flere element i sannsynlighetsvurderingene før boring.