Ord og uttrykk

1 | 2 | 3 | a | b | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v

1 oljefat -  En vintønne (engelsk: «tierce») tilsvarende 1 tønne = 42 gallon ~ 159 liter.
1 Sm3 -  En standard kubikkmeter = 6293 oljefat. 1 Sm3 olje tilsvarer 1000 Sm3 gass (en oljeekvivalent; o.e.).
2D seismikk -  Kraftige ekkolodd som mottar reflektert lyd fra undergrunnen langs rette linjer.
3D seismikk -  Som 2D seismikk, men hvor lyden fanges opp i et nett av mottakere, slik at et tredimensjonalt bilde av undergrunnen kan konstrueres. Mindre oljefeller kan oftest bare kartlegges på 3D seismikk. Det norske oljeselskaps prospekter er alle kartlagt på 3D seismikk.
Arbeidsmiljøutvalg (AMU) -  Arbeidsmiljøutvalg skal etter arbeidsmiljøloven opprettes i virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere. Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Avgrensingsbrønn -  Letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og størrelse av en petroleumsforekomst som allerede er påvist av en letebrønn.
Barrierer -  Tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer som enkeltvis eller til sammen skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader/ulemper.
Barrierestyring -  Koordinerte aktiviteter for å etablere og opprettholde barrierer slik at de til enhver tid opprettholder sin funksjon.
Betingede ressurser -  Utvinnbare petroleumsmengder som er påvist, men som det ennå ikke er tatt beslutning om og gitt tillatelse til å utvinne.
Blokk -  Dette er en geografisk inndelingsenhet som brukes i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet.
Boreprogram -  Et boreprogram er en beskrivelse som inneholder brønn-/brønnbanespesifikke opplysninger om planlagt bore- og brønnaktivitet.
Brønn -  En brønn er et hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og ha ett eller flere endepunkt.
Eierstyring og selskapsledelse -  Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse (omtales også som Corporate Governance), kan beskrives som retningslinjer som klargjør rolledelingen mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet.
Eksogen geologi -  Det er geologien om de ytre prosesser som endrer overflaten i sjø eller på land, dvs. klima og klimarelaterte prosesser. I motsetning til endogen geologi som omhandler prosesser fra jordas indre, som vulkaner, jordskjelv og magmabergarter.
EM -  Elektromagnetiske undersøkelser (også referert til som havbunnslogging). Det settes opp et elektromagnetisk felt på havbunnen eller i sjøen som måler elektrisk motstand i undergrunnen. Under gunstige forhold vil slike målinger kunne avsløre om det er hydrokarboner på ulike dyp. Metoden brukes som ett av flere element i sannsynlighetsvurderingene før boring.
Fat olje -  Et amerikansk rommål. Ett fat tilsvarer 159 liter.
Felt -  En eller flere petroleumsforekomster samlet som omfattes av en godkjent plan for utbygging og drift (PUD) eller er innvilget fritak fra PUD.
FNs Global Compact -  Global Compact er FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling. Ideen bak Global Compact er at bedriftene slutter seg til ti grunnleggende prinsipper. Disse går ut på at bedriftene skal støtte og respektere de internasjonale menneskerettighetene og sentrale arbeidstakerrettigheter, fremme miljøansvar og motarbeide korrupsjon.
Forkastning -  Bruddflate som skiller mellom to bergartslegemer som er forflyttet i forhold til hverandre.
Funn -  En eller flere petroleumsforekomster som er oppdaget og som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum. Definisjonen omfatter både kommersielt og teknisk funn. Funnet får status som felt, eller inngår i et eksisterende felt, når plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent av myndighetene.
G&G -  Geologi og geofysikk
Havbunnsseismikk -  Havbunnsseismikk (OBS) innebærer å legge innsamlingssystemet på havbunnen i stedet for å taue det etter båt. At man legger systemet på bunnen gir bedre data, men koster mer tid og penger. Havbunnsseismikk er anerkjent som den beste teknologien til å avbilde geologien for leting etter olje og gass.
HMS -  Helse, miljø og sikkerhet
Hydrokarboner -  Kjemiske forbindelser med molekylkjeder bestående av karbon- (C) og hydrogenatomer (H). Olje og gass består av hydrokarboner.
IA-bedrift -  IA står for inkluderende arbeidsliv. En IA-bedrift har inngått en samarbeidsavtale med NAV. IA-avtalens overordnete mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.
ISO-sertifisering -  ISO-standarder er utgitt av International Standard Organization. Standardene er utviklet for å veilede virksomheter i kvalitetsstyring. ISO-sertifikat utstedes av godkjente sertifiseringsorgan, som f.eks. TI, Dovre, Nemko eller DNV.
Jura alder -  Juratiden er en geologisk periode som ligger mellom 200 og 146 millioner år tilbake i tid. Perioden kom etter trias og ble fulgt av kritt. Jura er velkjent fordi dinosaurene var den dominerende dyregruppen på landjorden i denne perioden.
Kredittfasilitet -  Et tilsagn om låntrekk, eller løfte om lån. En slik fasilitet sikrer tilgang til likviditet.
Kritt alder -  Kritt er en geologisk periode, en periode som ligger 146–66 millioner år tilbake i tid. Denne perioden er oppkalt etter bergarten kritt. På grunn av det høye havnivået og et generelt varmt klima i denne perioden er marine avleiringer som krittslam den dominerende bergarten i Nordsjøområdet.
Kupongrente -  Obligasjoner er ofte utstedt med fast rente, en såkalt kupongrente.
Letebrønn -  Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner.
Letefasilitet -  Et tilsagn om lån, samme som en kredittfasilitet, hvor man kan låne med pant i neste års skatterefusjon for letekostnadene.
Letemodell -  Et geografisk avgrenset område hvor flere geologiske faktorer opptrer sammen slik at produserbar petroleum kan påvises. Disse faktorene er: Reservoarbergart - en porøs bergart hvor petroleum kan oppbevares, felle - en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten, slik at petroleum holdes tilbake og akkumuleres i reservoaret og kildebergart - skifer, kalkstein eller kull som inneholder organisk materiale som kan omdannes til petroleum. En letemodell er bekreftet når det er påvist produserbar petroleum i letemodellen. Det er ikke en forutsetning at produksjonen må være lønnsom. Er det ennå ikke påvist produserbar petroleum i en letemodell er den ubekreftet.
Lisens -  Dette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene og signert av partene.
Løftegass -  Gass som pumpes inn i brønnen dypt i vertikal seksjon av brønnen. Denne gassen produseres så tilbake sammen med olje og vann i brønnen. Effekten av løftegassen er at den bidrar til en lettere kolonne (lavere tetthet) som igjen letter og øker produksjonen av olje.
Modne områder -  De modne områdene kjennetegnes ved kjent geologi og godt utbygd infrastruktur. Funnsannsynligheten er ofte relativt høy, men samtidig er også sannsynligheten for å gjøre store funn mindre. I disse områdene finnes det gjerne felt som er i en sen fase av sin levetid eller er nedstengte. De fleste nye prosjektene i modne områder ventes å være forholdsvis små og det vil ofte være nødvendig å knytte dem opp mot eksisterende felt for at de skal være lønnsomme.
NIBOR -  Står for Norwegian Interbank Offered Rate. Dette er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode.
Nomineekonto -  Hemmelig eierskap er praktisk mulig gjennom det som på fagspråket kalles nomineekontoer. Dette er kontoer som er eid av en utenlandsk bank på vegne av en eller flere investorer. Ofte er en nomineekonto igjen eid av annen nomineekonto. Slik er det vanskelig å få innsyn i eierskap.
Nordområdene -  Et område som omfatter hele det sirkumpolare Arktis, inkludert Barentsregionen og Barentshavområdet.
Norsk kontinentalsokkel -  Havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg utover norsk sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra, likevel ikke utover midtlinjen i forhold til annen stat.
Nullutslipp -  Betyr at det som hovedregel ikke skal slippes ut miljøfarlige stoffer eller andre stoffer dersom utslippene kan føre til miljøskade (utførlig definisjon: St.meld. 25 (2002-2003)). Særskilte krav til utslipp i Barentshavet: Hovedregel er ingen uønskede utslipp under normal drift, uavhengig av om utslippet kan føre til miljøskade (utførlig definisjon: St.meld. 38 (2003-2004)).
Obligasjonslån -  Når du kjøper obligasjoner, gir du et lån til en låntaker. Låntakeren betaler deg en fast eller flytende rente for lånet. Et obligasjonslån er gjerne på langsiktig basis, og regnes som mindre risikabelt enn kjøp av aksjer.
OD -  Oljedirektoratet
OED -  Olje- og energidepartementet
Oljeekvivalent (o.e.) -  Brukes når olje, gass, kondensat og NGL skal summeres. Begrepet er enten knyttet til den energimengden som blir frigjort ved forbrenning av de ulike petroleumstypene eller til salgsverdiene, slik at alt kan sammenlignes med olje.
Oljereservoar -  Porøs bergartsformasjon, som oftest sandstein eller kalkstein, som inneholder utvinnbare mengder av petroleum og som lar seg produsere.
Operatør -  En av rettighetshaverne i en lisens, og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet, men kan endres, for eksempel i forbindelse med kjøp/salg av eierandeler.
P10 -  Henholdsvis 10 prosent sannsynlighet.
P50 -  Henholdsvis 50 prosent sannsynlighet.
P90 -  Henholdsvis 90 prosent sannsynlighet.
Paleocen alder -  Geologisk tidsavsnitt for om lag 66 – 56 millioner år siden.
Perm -  Geologisk periode, tidsavsnitt for 299 til 251 millioner år siden. Flere av petroleumsfeltene i den sørlige del av Nordsjøen er knyttet til reservoarer i permiske bergarter eller strukturer knyttet til dem.
Petroleum -  Betegnelsen omfatter alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike hydrokarboner.
Petroleumsvirksomhet -  All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.
Plan for utbygging og drift (PUD) -  En plan som rettighetshaver til en petroleumsforekomst må få godkjent av Olje- og energidepartementet før utbyggingen kan ta til. Planen skal i henhold til petroleumsloven inneholde beskrivelser av den planlagte utbyggingen, bl.a. av økonomisk, teknisk, sikkerhetsmessig og miljømessig art. Planen skal beskrive utbyggingen fra start til slutt.
Platåproduksjon -  Maksimal produksjon over tid.
Porøsitet -  Forholdet mellom porevolumet og totalvolumet i en bergart.
Produksjonsrate -  Den mengde olje /gass som produseres i et gitt tidsrom, for eksempel hvor mange fat olje som produseres per døgn.
Prospekt -  En mulig petroleumsfelle med et kartleggbart, avgrenset bergartsvolum.
Ptil -  Petroleumstilsynet
Reserver -  Dette omfatter gjenværende, utvinnbare, salgbare petroleumsmengder i petroleumsforekomster som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut og som myndighetene har godkjent PUD eller innvilget PUD-fritak for. Reserver omfatter også petroleumsmengder i forekomster som rettighetshaverne har besluttet å utvinne, men der planene ikke er myndighetsbehandlet i form av en PUD -godkjennelse eller et PUD-fritak.
Ressurser -  Petroleum som er påvist, men som ikke sikkert kommer i produksjon, samt beregninger av petroleum i kartlagte prospekt som ennå ikke er boret. Klassifisert i henhold til Oljedirektoratets definisjoner.
Rettet emisjon -  Innhenting av egenkapital hvor bestemte investorer inviteres til å kjøpe aksjer.
Rettighetshaver -  Fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleumsloven eller tidligere lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse. Er en tillatelse gitt til flere slike personer sammen, kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne samlet og den enkelte deltager. En rettighetshaver må være kvalifisert av myndighetene.
Sandstein -  Sandstein er en sedimentær bergart dannet av sandkorn bundet sammen ved et bindemiddel. Noen sandsteiner er porøse, idet mellomrommet mellom sandkornene ikke er helt fylt av bindemidlet. Disse kan holde vann eller petroleum, og er viktige reservoarbergarter ved olje- og gassutvinning.
Seismiske (geofysiske) undersøkelser -  Innsamling av seismiske profiler skjer ved at lydbølger sendes fra en kilde over eller i undergrunnen. Lydbølgene forplanter seg gjennom bergartslagene som så reflekteres opp til sensorer på havbunnen, i overflaten eller sensorer nede i et borehull. Fra dette kan man danne seg et bilde av geologien i undergrunnen. Den seismiske kartleggingen av norsk kontinentalsokkel startet i 1962.
Sidesteg -  Dette er en boring ut fra en allerede eksisterende brønnbane mot nytt brønnmål eller en ny brønnbane fordi det teknisk ikke lar seg gjøre å bruke den første banen.
Storulykke -  En storulykke er definert som en akutt hendelse, for eksempel et større utslipp, en brann eller en eksplosjon, som umiddelbart eller senere medfører flere alvorlige personskader og/eller tap av menneskeliv, alvorlig skade på miljøet og/eller tap av større økonomiske verdier.
Ticker / tickerkode -  Alle selskaper notert på Oslo Børs har en spesifikk navneforkortelse, også kalt ticker eller tickerkode.
Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) -  Et system / årlig utlysningsrunde for å tilby lisenser i modne områder på norsk kontinentalsokkel, med kjent geologi og god infrastruktur.
Tildelinger -  Selskap som er godkjent operatører eller rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel kan søke om å få tildelt utvinningstillatelser. Tildelingene foregår gjennom konsesjonsrunder etter årlige tildelinger i forhåndsdefinerte områder. Det er myndighetene som beslutter hvilke områder av norsk kontinentalsokkel som skal åpnes for petroleumsaktivitet og hvilke selskaper som etter søknad skal gis utvinningstillatelser.
Tobis -  En bunnfisk i benfiskfamilien som det fiskes på for bruk til blant annet fiskemel.
Trias alder -  Geologisk periode som ligger mellom 250–200 millioner år tilbake i tid. Perioden kom etter perm og ble fulgt av jura.
Umodne områder -  De umodne områdene kjennetegnes av begrenset kunnskap om geologien, manglende infrastruktur og ofte nye tekniske utfordringer. Usikkerheten knyttet til ressursgrunnlaget er større enn i modne områder. Samtidig er det fremdeles mulig å gjøre nye store funn.
Undergrunnsfag -  Disse undervisningsfagene inkluderer blant annet geologi, geofysikk og reservoarteknikk.
Unitisering -  Dette er en ordning for felles utnyttelse av en petroleumsforekomst som dekker mer enn én utvinningstillatelse. En unitiseringsavtale omfatter gjerne teknisk samarbeid om utbyggingsmåte, drift og fordeling av eierandeler, utgifter og andel av utvunnet petroleum.
Uoppdagede ressurser -  De mengder petroleum som på et gitt tidspunkt er anslått til å kunne bli utvunnet fra forekomster som ennå ikke er påvist ved boring.
Utvinningsgrad -  Forholdet mellom petroleumsmengde som kan utvinnes fra en forekomst og petroleumsmengde opprinnelig til stede i forekomsten.
Vanninjeksjon -  For å presse mer olje ut av reservoaret, pumpes store mengder vann under selve oljereservoaret, for å opprettholde volumet og trykket på væskemengden i reservoaret. Det økte vannvolumet presser oljen foran seg mot produksjonsbrønnen og bidrar til å opprettholde et høyt trykk i reservoaret.